Tin tức năm 2015

[05 Th9 2015] Updated Debian 8: 8.2 released
[05 Th9 2015] Updated Debian 7: 7.9 released
[17 Th8 2015] Debian and Software Freedom Conservancy announce Copyright Aggregation Project
[05 Th8 2015] DebConf15 - Debian Conference in Heidelberg
[06 Th6 2015] Cập nhật Debian 8: đã phát hành 8.1
[25 Th4 2015] Đã phát hành Debian 8 Jessie
[24 Th4 2015] Join the LTS project to help shape Wheezy and Jessie LTS
[27 Th3 2015] Imagination duy trì động lượng cho Debian chạy trên MIPS
[06 Th2 2015] New Debian security mirror for Asia
[04 Th2 2015] Dự án Debian tiếc thương trước sự ra đi của cô Clytie Siddall
[10 Th1 2015] Updated Debian 7: 7.8 released
[08 Th1 2015] Marvell donation accelerates Debian ARM package builds

Chú ý: bạn có thể nhận được tin tức mới nhất về Debian bằng cách đặt xem dài hạn hoặc duyệt phần lưu trữ các bó thư thông-báo-debiantin-tức-debian của chúng tôi.