De gedragscode van Debian interpreteren

Enkele algemene opmerkingen

Het doel van dit document is om enige uitleg en voorbeelden te geven over hoe de Gedragscode (Code of Conduct - CoC) wordt geïnterpreteerd binnen het Debian-project. Als u vragen heeft, neem dan contact op met het Community Team (community@debian.org). Als u bezorgd bent dat iets dat u overweegt te doen de gedragscode zou kunnen schenden, neem ook in dat geval contact op met het Community Team.

Het doel van de gedragscode is om een gemeenschapsruimte te creëren waar mensen zich op hun gemak voelen. Dit helpt ons een collectief van medewerkers in stand te houden die enthousiast zijn om deel te nemen aan Debian en ons helpen onze doelen te bereiken, namelijk het creëren en onderhouden van Debian. De Debian-gemeenschap is tegelijkertijd zowel een groep vrienden die aan een project werken als een groep collega's die hun werk doen. Debian is net zo goed een grote sociale groep als een technisch project.

Het doel van de gedragscode en het doel van de inspanningen om de gedragscode te handhaven, is om mensen te helpen zich af te stemmen op de gedeelde waarden die Debian als gemeenschap heeft aangenomen via het proces van Algemene Resoluties. U moet de gedragscode volgen en respecteren om deel te kunnen nemen aan Debian. U hoeft niet perfect te zijn -- iedereen maakt fouten of heeft wel eens een slechte dag -- het doel van de handhaving van de gedragscode is om mensen te helpen het beter te doen. Dat is alles wat er van u wordt gevraagd: doe uw best om uw vrienden en collega's met respect te behandelen. De gedragscode heeft betrekking op alle activiteiten binnen Debian en diegene die u uitvoert als vertegenwoordiger van het Debian-project. Strafmaatregelen, zoals (tijdelijke of permanente) uitsluiting of verlies van status, kunnen ook voorkomen als uw niet-Debian activiteiten invloed hebben op het Project of binnen Debian een onveilige of schadelijke omgeving creëren.

Dit is een levend document. Het zal mettertijd veranderen naarmate wat als normaal en ideaal wordt beschouwd zowel binnen als buiten Debian evolueert. De Debian gedragscode werd voor het eerst goedgekeurd in 2014. Ze is sindsdien niet veranderd, hoewel de verwachtingen en goede praktijken in de vrije en opensourcesoftwaregemeenschap en in de technologie in het algemeen, wel zijn veranderd.

1. Wees respectvol

In een project van de omvang van Debian zullen er onvermijdelijk mensen zijn met wie u het misschien niet eens bent, of waarmee u moeilijk kunt samenwerken. Accepteer dat, maar blijf toch respectvol. Het oneens zijn met iemands acties of meningen is geen excuus voor slecht gedrag of persoonlijke aanvallen. Een gemeenschap waarin mensen zich bedreigd voelen, is geen gezonde gemeenschap.

Ieder lid van de gemeenschap en de wereld daarbuiten verdient respect. Respect is niet iets dat verdiend moet worden in Debian, het is iets waarop elk lid van de gemeenschap recht heeft, ongeacht leeftijd, geslacht, lichaamsgrootte, opleiding, etniciteit, of andere factoren.

Debian is een open gemeenschap. Alle culturen en overtuigingen zijn welkom en worden erkend, zolang ze anderen niet schaden. Uw eigen verwachtingen of uw eigen culturele achtergrond zijn geen excuus om de gedragscode te schenden of respectloos te zijn tegenover een andere persoon binnen de Debian-gemeenschap of in het kader van uw rol als lid van de Debian-gemeenschap. Debian heeft zijn eigen cultuur. Wanneer u werkt met medewerkers of gebruikers van Debian dient u zich aan de normen van Debian te houden en Debian op een positieve manier te vertegenwoordigen.

Mensen in Debian hebben verschillende culturele achtergronden, hebben verschillende ervaringen, en zijn misschien niet vloeiend of comfortabel in de taal waarin een bepaalde discussie gevoerd wordt. Dit betekent dat het belangrijk is om uit te gaan van de beste bedoelingen (zie hieronder) en begrip te hebben voor verschillen in communicatiestijl. Dit betekent echter niet dat het aanvaardbaar is om opzettelijk ongepast te communiceren of uw communicatiestijl niet aan te passen om aan de normen van de gemeenschap te voldoen, zodra dit ter sprake is gebracht.

Voorbeelden van respectloos gedrag

Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van voorbeelden van respectloos gedrag:

2. Ga uit van goede trouw

Medewerkers van Debian hebben vele manieren om ons gemeenschappelijk doel van een vrij besturingssysteem te bereiken: de manier waarop iemand anders iets doet kan verschillen van uw manier van werken. Ga ervan uit dat andere mensen in een geest van samenwerking ernaar streven om dit doel te bereiken. Merk op dat veel van onze medewerkers niet het Engels als moedertaal hebben en dat zij een andere culturele achtergrond kunnen hebben.

Debian is een wereldwijd project. Debian omvat mensen met veel verschillende achtergronden, ervaringen, communicatiestijlen en culturele normen. Als zodanig is het bijzonder belangrijk om uit te gaan van goede trouw. Dit betekent redelijkerwijs aannemen dat de persoon met wie u praat u niet probeert te kwetsen of te beledigen.

Om van goede trouw uit te gaan, moeten we ook te goeder trouw handelen. Dit betekent ook dat u moet aannemen dat iemand zijn best doet, en dat u hem/haar niet mag kwetsen of beledigen. Het opzettelijk kwetsen van iemand binnen Debian is niet acceptabel.

Uitgaan van goede trouw omvat communicatie, gedrag en inbreng. Dit betekent dat ervan wordt uitgegaan dat iedereen die een bijdrage levert, ongeacht zijn bijdrage, de inspanning levert waartoe hij/zij in staat is en dit doet op een integere wijze.

Voorbeelden van gedrag dat niet te goeder trouw is

Nogmaals, het volgende is geen exhaustieve lijst:

3. Wees collaboratief

Debian is een groot en complex project; men kan altijd bijleren binnen Debian. Het is goed om hulp te vragen wanneer u die nodig heeft. Ook een aanbod om hulp te bieden moet worden gezien in de context van ons gezamenlijke doel om Debian beter te maken.

Als u iets maakt ten bate van het project, wees dan bereid om anderen uit te leggen hoe het werkt, zodat zij op uw werk kunnen voortbouwen om het nog beter te maken.

Onze bijdragen helpen andere personen die bijdragen leveren, het project en onze gebruikers. We werken in het openbaar onder het ethos dat iedereen die wil bijdragen dat ook zou moeten kunnen, binnen redelijke grenzen. Iedereen in Debian heeft een andere achtergrond en andere vaardigheden. Dit betekent dat u positief en constructief moet zijn en, waar mogelijk, hulp, advies of mentorschap zou moeten bieden. We hechten waarde aan consensus, hoewel er soms democratische beslissingen zullen worden genomen of de richting zal worden bepaald door die mensen die bereid en in staat zijn om een activiteit te ondernemen.

Verschillende teams gebruiken verschillende hulpmiddelen en hebben verschillende standaarden op het gebied van samenwerking. Dit kunnen bijvoorbeeld wekelijkse synchrone vergaderingen zijn, gemeenschappelijke notulen, of processen voor de evaluatie van code. Het is niet omdat dingen ooit op een bepaalde manier zijn gedaan dat dit betekent dat dit de beste of enige manier is om de dingen te doen, en teams zouden open moeten staan voor het bespreken van nieuwe samenwerkingsmethoden.

Onderdeel van samenwerken is ook te goeder trouw aannemen (zie boven) dat ook de anderen tot samenwerken geneigd zijn, in plaats van te veronderstellen dat anderen erop uit zijn om u te pakken of u te negeren.

Een goede samenwerking is waardevoller dan technische vaardigheden. Het feit dat iemand goede technische bijdragen levert, maakt het nog niet acceptabel om een schadelijk lid van de gemeenschap te zijn.

Voorbeelden van slechte samenwerking

4. Probeer bondig te zijn

Bedenk dat wat u één keer schrijft, door honderden mensen zal worden gelezen. Een korte e-mail is het meest efficiënt voor een goed begrip van de conversatie. Als een lange uitleg nodig is, overweeg dan om een samenvatting toe te voegen.

Probeer nieuwe argumenten in de conversatie in te brengen, zodat elke e-mail iets unieks toevoegt aan de discussie, waarbij u in gedachten houdt dat de rest van de discussie nog steeds de andere berichten bevat met de argumenten die al zijn aangevoerd.

Probeer bij het onderwerp te blijven, vooral in discussies die al vrij groot zijn.

Bepaalde onderwerpen zijn niet geschikt voor Debian, waaronder een aantal controversiële onderwerpen van politieke of religieuze aard. Debian is een omgeving van collega's net zo goed als het een omgeving van vrienden is. Openbare collectieve uitwisselingen zouden respectvol moeten gebeuren, over het onderwerp moeten gaan en professioneel moeten zijn. Het gebruik van beknopte, toegankelijke taal is belangrijk, vooral omdat veel Debian-medewerkers niet het Engels als moedertaal hebben en veel van de communicatie binnen het project in het Engels plaatsvindt. Het is belangrijk om duidelijk en expliciet te zijn, en waar mogelijk taaleigen uitdrukkingen uit te leggen of te vermijden. (Opmerking: Het gebruik van taaleigen uitdrukkingen, bijvoorbeeld, is geen schending van de gedragscode. Het vermijden ervan is gewoon een goede gewoonte in het algemeen voor de duidelijkheid).

Het is niet altijd gemakkelijk om betekenis en toon over te brengen via tekst of over culturen heen. Openheid van geest, uitgaan van goede bedoelingen en inspanningen doen zijn de belangrijkste dingen in een conversatie.

5. Wees open

De meeste communicatiemethoden die binnen Debian worden gebruikt, maken openbare en privécommunicatie mogelijk. Volgens paragraaf drie van het sociaal contract moet u bij voorkeur openbare communicatiemethoden gebruiken voor berichten die betrekking hebben op Debian, tenzij u iets gevoelig post.

Dit geldt ook voor berichten met vragen om hulp of Debian-gerelateerde ondersteuning; niet alleen is de kans veel groter dat een openbaar verzoek om ondersteuning resulteert in een antwoord op uw vraag, het zorgt er ook voor dat eventuele onopzettelijke fouten die worden gemaakt door mensen die uw vraag beantwoorden, gemakkelijker kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk communicatie openbaar te houden. Op veel Debian-mailinglijsten kan door iedereen worden ingetekend of ze hebben openbaar toegankelijke archieven. Archieven kunnen worden vastgelegd en opgeslagen door niet-Debian bronnen (bijv. het Internetarchief). Men moet ervan uitgaan dat wat op een mailinglijst van Debian is gezegd, permanent is. Veel mensen houden ook logboeken bij van IRC-gesprekken.

Privacy

Privégesprekken binnen de context van het project worden nog steeds geacht onder de gedragscode te vallen. Het wordt aangemoedigd om te melden dat iets wat in een privégesprek wordt gezegd, ongepast of onveilig is (zie hierboven voor voorbeelden).

Tegelijkertijd is het belangrijk om privégesprekken te respecteren en mogen deze niet gedeeld worden, behalve als het om veiligheidskwesties gaat. Bepaalde plaatsen, zoals de mailinglijst debian-private, vallen onder deze categorie.

6. In geval van problemen

Hoewel deze gedragscode door de deelnemers moet worden nageleefd, erkennen wij dat mensen soms een slechte dag kunnen hebben, of niet op de hoogte zijn van sommige richtlijnen in deze gedragscode. Wanneer dat gebeurt, kunt u hen antwoorden en hen op deze gedragscode wijzen. Dergelijke berichten kunnen openbaar of privé zijn, wat het meest gepast is. Maar ongeacht of het bericht openbaar is of niet, het moet nog steeds voldoen aan de relevante delen van deze gedragscode; met name mag het niet beledigend of respectloos zijn. Ga uit van goede trouw; het is waarschijnlijker dat deelnemers zich niet bewust zijn van hun slechte gedrag dan dat zij opzettelijk proberen de kwaliteit van de discussie onderuit te halen.

Ernstige of hardnekkige overtreders zullen tijdelijk of permanent worden uitgesloten van communicatie via de systemen van Debian. Klachten moeten (privé) worden ingediend bij de beheerders van het betreffende communicatieforum van Debian. Raadpleeg de pagina over de organisatiestructuur van Debian om de contactgegevens van deze beheerders te vinden.

Het doel van de gedragscode is om mensen richtlijnen te geven over hoe ze Debian als een gastvrije gemeenschap kunnen handhaven. Mensen zouden zich welkom moeten voelen om deel te nemen zoals ze zijn en niet zoals anderen verwachten dat ze zijn. De Debian gedragscode schetst dingen die mensen zouden moeten doen, in plaats van manieren waarop ze zich niet zouden moeten gedragen. Dit document geeft inzicht in hoe het Community Team de gedragscode interpreteert. Verschillende leden van de Debian-gemeenschap kunnen dit document anders interpreteren. Wat het belangrijkste is, is dat mensen zich comfortabel, veilig en welkom voelen binnen Debian. Ongeacht of het specifiek in dit document wordt vermeld of niet, als iemand zich niet comfortabel, veilig en/of welkom voelt, moet hij/zij contact opnemen met het Community Team.

Als iemand bezorgd is dat hij/zij iets ongepast heeft gedaan of erover denkt iets te doen waarvan hij/zij denkt dat het ongepast is, wordt hij/zij ook aangemoedigd contact op te nemen met het Community Team.

Omdat Debian zo groot is, kan en zal het Community Team niet proactief alle communicatie in de gaten houden, hoewel leden het team soms in het voorbijkomen te zien krijgen. Als zodanig is het belangrijk voor de Debian-gemeenschap om samen te werken met het Community Team.

Niet naleven van de gedragscode

Van niemand wordt verwacht dat die altijd perfect is. Een fout maken is niet het einde van de wereld, maar het kan er wel toe leiden dat iemand contact opneemt om te vragen om verbetering. Binnen Debian wordt verwacht dat men te goeder trouw inspanningen levert om het goed en beter te doen. Herhaaldelijke schendingen van de gedragscode kunnen resulteren in represailles of beperkingen in de interactie met de gemeenschap, inclusief, maar niet beperkt tot: