Het project Debian Jr.

Debian voor kinderen van 1 tot 99

Dit is een doelgroepspecifieke collectie van Debian (in het Engels een Debian Pure Blend - en in het kort Blend). Onze doelstelling is om van Debian een besturingssysteem te maken dat kinderen van alle leeftijden willen gebruiken. Onze aanvangsfocus ligt bij iets maken voor kinderen tot de leeftijd van 8 jaar. Eens we dit gerealiseerd hebben willen we ons richten op de leeftijdsgroep van 7 tot 12 jaar. Tegen de tijd dat kinderen hun tienerjaren bereiken, zouden ze voldoende vertrouwd moeten zijn met het gebruik van Debian zonder bijzondere aanpassingen.

Nieuws

Geen items voor dit jaar.

Raadpleeg de Debian Jr. nieuwspagina's voor oudere nieuwsitems.

Pers

E-maillijst

Debian heeft voor deze groep een e-maillijst opgezet. U kunt er op intekenen via de intekenpagina voor mailinglijsten of u kunt de e-mailarchieven lezen.

IRC-kanaal

We hebben een realtimegesprekskanaal, #debian-jr op irc.debian.org.

Gemeenschapssite

We hebben nu een Debian Jr. gemeenschapssite op Alioth waar ontwikkelaars en gebruikers aangemoedigd worden om mee te werken aan het Debian Jr. project.

Wat kan ik doen om te helpen?

We zouden graag willen horen wat u denkt dat Debian Jr. zou kunnen doen, vooral als u zou willen helpen om dit mogelijk te maken.

Installatie

Het pakket junior-doc bevat de snelgids, waarbij deze link verwijst naar de ontwikkelingsversie ervan. Ook versies in postscript en gewone tekst zijn beschikbaar. Dit document begeleidt u bij het eenvoudige installatieproces. Indien u Debian voor het eerst installeert, zou u misschien eerst eens de installatiehandleiding kunnen bekijken.

Pakketten in Debian Jr.

Debian Pure Blends maakt overzichten met de pakketten die voor de gebruikersdoelgroep interessant zijn.

Banden

Debian Jr. werkt in verschillende gradaties samen met veel andere projecten in Debian, maar enkele onder hen hebben voor ons een speciale betekenis.

  • Het eerste is Debian-custom, waarmee we het concept Custom Debian Distributions (aangepaste uitgaven van Debian) ontwikkelen. We brengen er onze ontwikkelingsactiviteiten onder en op hun mailinglijst bespreken we zaken die gemeenschappelijk zijn voor alle aangepaste uitgaven van Debian.
  • Het tweede is DebianEdu, dat niet enkel werk verricht dat gerelateerd is aan het onze, maar ook een drijvende kracht is achter de ontwikkeling van aangepaste uitgaven van Debian.

Voor Debian Jr. is het belangrijkste soortgelijke project buiten Debian, de Open Source Education Foundation (OSEF - Openbrononderwijsstichting). Jarenlang gaf OSEF ons middelen, aanmoedigingen en inspiratie. Nu hebben we een zitje in het bestuur en zijn we vastbesloten om met hen samen te werken aan verschillende projecten waarbij ook ons werk betrokken zal worden.

Al is de primaire focus van onze werkgroep niet het ontwikkelen van Debian voor een schools gebruik, dan is dit onvermijdelijk toch een raakvlak van ons werk. Wie een rol speelt bij het opvoeden van kinderen, geeft natuurlijk ook om hun opleiding. Daarom hebben we eenzelfde visie als diegenen die ernaar streven om vrije software wortel te laten schieten en te laten groeien in onze scholen. We zijn er daarom fier op dat we lid zijn van Schoolforge.

Lid van Schoolforge

Ons project heeft vriendschapsbanden met Tux4Kids dat voor Debian Jr. een aantal geweldige pakketten aanlevert.

Doelstellingen van Debian Jr.

Debian aantrekkelijk maken voor kinderen

Het hoofddoel van het Debian Jr.-project is van Debian een besturingssysteem maken dat onze kinderen graag gebruiken. Dit veronderstelt een zekere gevoeligheid voor de behoeften van kinderen, zoals kinderen deze zelf formuleren. Als ouders, ontwikkelaars, oudere broers en zussen en systeembeheerders moeten we onze ogen en oren open houden om te ontdekken wat computers aantrekkelijk maakt voor kinderen. Zonder deze focus kunnen we makkelijk op een zijspoor belanden en abstracte doelen beginnen nastreven, zoals "gebruikersvriendelijkheid", "eenvoud", "weinig onderhoud" en "robuustheid". Hoewel dit voor Debian als geheel zeker lovenswaardige doelstellingen zijn, zijn ze te breed om te beantwoorden aan de specifieke behoeften en wensen van kinderen.

Samenwerken met andere kindgerichte vrije-softwareprojecten

Er bestaan reeds andere projecten (bijv. SEUL/edu en Kids Games) met doelstellingen die met de onze overlappen en erbij aansluiten. In plaats van hun inspanningen te dupliceren, moeten we met deze groepen samenwerken om ervoor te zorgen dat Debian op de beste wijze gebruik maakt van hun werk in functie van onze eigen doelstellingen. Debian Jr. moet zich blijven focussen op (maar niet beperken tot) Debian-specifieke doelstellingen. Individuele medewerkers van Debian Jr. worden aangemoedigd om bij deze andere groepen aan te sluiten als ze daar tijd en interesse voor hebben.

Toepassingen

Kinderen hebben natuurlijk andere behoeften en wensen dan volwassenen bij het kiezen van de programma's die ze willen gebruiken. Sommige daarvan zullen spellen zijn, terwijl andere tekstverwerkers, teksteditors, tekenprogramma's en dergelijke zullen zijn. Het doel is om applicaties van de hoogste kwaliteit te identificeren die in Debian beschikbaar zijn en geschikt zijn voor kinderen, daaraan andere applicaties toe te voegen door programma's te verpakken die nog niet in Debian aanwezig zijn en ervoor te zorgen dat de gekozen toepassingen in goede staat gehouden worden. Een van de implementatiedoelstellingen is om metapakketten ter beschikking te stellen die het systeembeheerders makkelijker maken om collecties van kindvriendelijke applicaties te installeren. Een ander doel is om aan onze pakketten verbeteringen aan te brengen die vooral voor kinderen van belang zijn. Dit kan iets eenvoudig zijn, zoals de leemten in de documentatie opvullen, of iets complexer, waarbij samenwerking met de bovenstroomse auteurs noodzakelijk is.

Kindveilig maken en accountbeheer

Het idee is hier niet noodzakelijk krachtige beveiligingsmaatregelen toe te passen. Dit ligt buiten onze doelstellingen. Het doel is eenvoudig om systeembeheerders te voorzien van documentatie en hulpmiddelen om hun systeem zo op te zetten dat kinderen die van nature uit nieuwsgierig zijn en het systeem gebruiken, hun accounts niet "onklaar" zouden kunnen maken, niet alle systeembronnen zouden opslorpen of andere dingen zouden kunnen doen welke voortdurend de interventie van de systeembeheerder zouden vereisen. Met kinderen als gebruikers is dit een grotere zorg dan met volwassenen, omdat kinderen de neiging hebben om op ontdekking uit te gaan en het systeem opzettelijk tot zijn limieten te drijven om te zien wat er dan gebeurt. De rotzooi die daarvan het resultaat is, kan zowel grappig als frustrerend zijn. Het doel is hier om uw mentale gezondheid (en gevoel voor humor) te kunnen behouden als u als systeembeheerder met kinderen werkt.

De computer leren gebruiken

De doelstelling "kindveiligheid" moet in evenwicht zijn met het doel kinderen toe te laten dingen uit te proberen (en ja, ook zaken onklaar te maken) en oplossingen te zoeken voor hun problemen. Bij het leren gebruiken van het toetsenbord, de grafische werkomgeving, de shell en computertalen, kunnen zowel ouders als kinderen best wat tips gebruiken om hen op de juiste weg te zetten.

Gebruikersinterface

Zowel grafische als tekstgebaseerde gebruikersinterfaces welke goed werken en attractief zijn voor kinderen, ontdekken en toepassen. Het doel is niet om de gebruikersinterface opnieuw uit te vinden, maar om waardevolle dingen toe te voegen aan bestaande hulpmiddelen en pakketten (programma's voor vensterbeheer, menusystemen, enzovoort), door een aantal handige voorgeselecteerde configuraties aan te bieden waarvan we vinden dat die het beste werken voor kinderen.

Gezinsbegeleiding

Ouders (en in sommige gevallen oudere broers en zussen) de hulpmiddelen geven om hun kinderen (of broers of zussen) te helpen de computer te leren kennen, redelijke grenzen te stellen aan het gebruik ervan en hen, naargelang ze rijper worden, te begeleiden naar een onafhankelijk gebruik van de computer. Vele ouders zullen bijvoorbeeld begaan zijn met het reguleren van het internetgebruik van hun kinderen, totdat deze de leeftijd bereikt hebben waarop ze in staat zijn om te gaan met voor volwassenen bedoelde inhoud. Het belangrijkste is te onthouden dat de ouders zelf kiezen wat volgens hen het beste is voor hun kinderen. De werkgroep Debian Jr. maakt deze keuzes niet, maar is er om ondersteuning te bieden via het verstrekken van de hulpmiddelen en de documentatie die ouders kunnen helpen bij het nemen van deze beslissingen. Dit gezegd zijnde, ben ik van mening dat men bij deze doelstelling meer moet focussen op het aspect "begeleiding" dan op restricties, omdat het eerste een positieve activiteit is, terwijl het tweede eerder een negatieve is.

Een eigen systeem voor het kind

Hoewel ons eerste doel als systeembeheerder voor kinderen wellicht zal zijn om deze kinderen een account aan te maken op ons eigen systeem en dit te voorzien van toepassingen die ze leuk vinden, dan komt er een moment waarop we gaan overwegen om hen hun eigen systeem te bezorgen. De meest ambitieuze verwezenlijking van dit doel zou een Debian software-equivalent kunnen zijn van de speelgoedcomputers die momenteel op de markt zijn: felgekleurde met stickers beplakte systemen, waarop vooraf software geïnstalleerd is die aantrekkelijk is voor kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep. Het is belangrijk om als perspectief te behouden dat dit nog steeds een Debian-systeem zal zijn en geen afsplitsing van de Debian-distributie. Het is perfect mogelijk om dit doel te bereiken via het pakketbeheersysteem van Debian (bijvoorbeeld via metapakketten), zonder dat daarvoor in de loop van het ontwikkelingsproces een afsplitsing nodig is om een speciale "kindereditie" van Debian te produceren.

Toepassingen geschikt maken voor Linux

Er bestaan heel wat excellente toepassingen die ontworpen werden voor kinderen of voor hen heel aantrekkelijk zijn en waarvan we graag zouden hebben dat ze geschikt gemaakt werden voor Linux. We kunnen dit proces een duwtje in de rug geven, ten eerste door via de werkzaamheden van dit project aan te tonen dat Debian een levensvatbaar platform is voor kinderen, en ten tweede door individueel en collectief inspanningen te leveren om softwareleveranciers en -auteurs uit te nodigen om hun producten geschikt te maken voor Linux. Indien ze er tegelijk ook van overtuigd kunnen worden om hun software DFSG-vrij te maken, is dit des te beter.

Internationalisering

Hoewel Engels misschien een "universele" taal is, is dit niet de moedertaal van alle kinderen. En hoewel internationalisering voor Debian zelf een doelstelling moet zijn, komen taalproblemen sterker tot uiting waar het kinderen betreft. Kinderen zullen Debian niet willen gebruiken als hun taal niet ondersteund wordt en ze zullen het comfortabeler vinden om andere besturingssystemen met een betere taalondersteuning te gebruiken. Om deze reden moeten we dit in gedachten blijven houden.

Marketing & PR

Eens we voor dit project iets zullen hebben dat toonbaar is, en zelfs al in de ontwikkelingsstadia van dit project, zullen we door de wereld in het oog gehouden worden (Ik ontving reeds een privé-email van een lid van de pers). We zullen zeker moeten samenwerken met press@debian.org voor de bekendmaking en om Debian en dit project de gewenste uitstraling te geven. Ik weet dat veel ontwikkelaars onder ons met dit soort bekommernissen niet bewust bezig zijn of er afkerig tegenover staan om bij dergelijke zaken betrokken te worden. Maar als we deze doelstelling niet van bij het begin in gedachten houden, laten we deze taak over aan anderen, die misschien niet begrijpen of niet nauwkeurig weergeven waarvoor we staan.