Beleid in verband met het gebruik van machines van Debian

Dit is de historische versie 1.1.1 van het Beleid in verband met het gebruik van machines van Debian, welke vervangen werd door de huidige versie 1.1.2. Ze werd aangekondigs op 9 mei 2010.

 1. Inleiding
  Dit document beschrijft het beleid in verband met het gebruik van machines van Debian en alle regels eromheen.

  In het kort:

  • Voer geen bewuste, opzettelijke, roekeloze of onwettige handelingen uit die het werk van andere ontwikkelaars verstoren of de integriteit van gegevensnetwerken, computerapparatuur, systeemprogramma's of andere opgeslagen informatie in gevaar brengen.
  • Maak geen gebruik van voorzieningen van Debian voor eigen financieel gewin of voor commerciële doeleinden met inbegrip van adviesverstrekking of enig ander werk dat voorlopig buiten het bereik van de officiële taken of functies valt, zonder specifieke toestemming om dit te doen.
  • Maak geen gebruik van voorzieningen van Debian voor onwettige activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot softwarepiraterij.

  Dit document bestaat uit twee delen: beleidslijnen en richtlijnen. De regels uit de beleidslijnen zijn bindend en mogen niet overtreden worden. De richtlijnen specificeren regels die indien nodig overtreden kunnen worden, maar we zouden liever hebben dat men dit niet deed.

 2. Algemene verklaringen
  1. Voorrecht
   Toegang tot de voorzieningen van Debian is een voorrecht, geen recht of geen commerciële dienst en wij behouden ons het recht voor om dit voorrecht op elk moment in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving. Binnen de 48 uur zal daarover toelichting gegeven worden.
  2. Waarborgen
   Er is geen garantie op de dienst. Hoewel we ons best zullen doen om te verzekeren dat alles perfect functioneert, kan het geen enkele garantie geven.
  3. Privacy
   Als dit noodzakelijk is om het behoorlijk functioneren van machines te kunnen blijven garanderen, is het DSA toegestaan om bestanden van gebruikers te bewerken (bijvoorbeeld .forward-bestanden aanpassen om e-maillussen te doorbreken.)
  4. Gebruikte afkortingen
   • DSA - Debian Systems Administration (Debian systeembeheer)
   • DMUP - Debian Machine Usage Policy (dit document) (Debian beleid voor machinegebruik)
   • DPL - Debian Project Leader (Debian projectleider)
 3. Sancties
  Indien iemand de regels die in dit document vastgelegd worden, overtreedt, zal die persoon een sanctie krijgen. De aard van de sanctie is afhankelijk van het aantal eerdere overtredingen en van de aard van de overtreding.
  1. Eerste overtreding
   1. De accounts van de overtreder zullen opgeschort worden en de betrokkene zal geen toegang meer hebben.
   2. De overtreder zal contact moeten opnemen met het Debian systeembeheer en ons ervan overtuigen dat er geen verdere inbreuken op de DMUP meer gepleegd zullen worden door de overtreder.
   3. Indien de overtreder binnen de 14 dagen geen contact opgenomen heeft met het DSA zal het account afgesloten worden en zal de overtreder uitgesloten worden uit het Debian-project. Indien de overtreder aangekondigd had dat deze binnen dit tijdskader met vakantie zou zijn, zal deze periode verlengd worden met de aangekondigde duur van de vakantie.
   4. Indien de overtreder uitgesloten werd uit het project, kan deze zich na een maand registreren om opnieuw ontwikkelaar te worden. De overtreding blijft geregistreerd.
  2. Tweede overtreding
   1. Het account van de overtreder zal onmiddellijk geschorst worden en de overtreder zal uitgesloten worden uit het Debian-project.
   2. Indien de overtreder geen beroep aantekent binnen de aangewezen tijd, wordt het account afgesloten.
   3. Het wordt de overtreder verboden zich opnieuw te registreren als medewerker van Debian.
  3. Publicatie
   1. De overtreding en de sanctie zullen enkel aan de ontwikkelaars van Debian bekendgemaakt worden.
   2. Mocht het naar het oordeel van de Debian-projectleider nodig worden geacht, dan zal een openbare kennisgeving gebeuren. Dit kan de identiteit van de overtreder omvatten.
  4. Beroep
   1. Indien de overtreder zich niet akkoord kan verklaren met de beslissing van het DSA, kan deze bij de ontwikkelaars beroep aantekenen. Dit kan enkel gebeuren binnen de 14 dagen die onmiddellijk volgen op de dag waarop de overtreder geïnformeerd werd over de sanctie. Dit moet gebeuren volgens de procedure die in afdeling 4.2. van de statuten van Debian beschreven wordt.
   2. Gedurende de tijd dat het beroep in behandeling is, blijft het account geschorst.
 4. De beleidslijnen
  In deze afdeling worden de beleidslijnen vermeld. De opsomming is niet omvattend en kan dit ook niet zijn.
  Schijfgebruik:
  Op alle machines is een achtergronddienst actief die de map /tmp en bestanden ouder dan een week opruimt. Sommige machines hebben een /scratch-partitie die speciaal bedoeld is voor het opslaan van grote gegevenssets zonder dat men bevreesd moet zijn dat deze gewist zullen worden. Indien u een e-mailbericht ontvangt dat uw persoonlijke map erg groot is en dat we meer ruimte nodig hebben, onderneem dan onmiddellijk actie. Mogelijk acht het DSA het nodig om door gebruikers ingenomen uitzonderlijk grote ruimte op te schonen zonder vooraf te waarschuwen.
  Shell:
  Gebruik indien mogelijk ssh/scp in plaats van minder veilige alternatieven (rsh, telnet of FTP).

  Inactieve verbindingen worden na een uur verbroken; dit is gemakkelijk te omzeilen, maar doe dit niet zonder grondige reden.

  Het spiegelen via privé-middelen van gelijk welk deel van de openbare archieven van de privéservers is strikt verboden zonder de voorafgaande toestemming van de plaatselijke spiegelserverbeheerder (Mirror Master). Het staat ontwikkelaars vrij om alle openbaar beschikbare vormen van toegang te gebruiken.

  Processen:
  Voer geen langdurige processen uit zonder de toestemming van het DSA. Ook het draaien van een server (onder meer IRC-bots) is verboden zonder voorafgaande toestemming van het DSA. Vermijd het uitvoeren van processen die misbruik maken van de CPU of het geheugen. Het DSA zal dergelijke processen zonder waarschuwing opruimen als dit nodig is.
  WWW-pagina's:
  Over het algemeen wordt webruimte op Debian-machines voorzien om ideeën en bestanden met betrekking tot het project of tot de vrije-softwaregemeenschap in het algemeen te communiceren. Privé-pagina's op Debian-machines, die bedoeld zijn om uw 'ijdelheid' te strelen, worden niet aangemoedigd.

  Commerciële webpagina's zijn niet toegestaan.

  U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw webpagina's, inclusief het verkrijgen van de wettelijke toestemming voor alle werken die ze bevatten, en ervoor te zorgen dat de inhoud van deze pagina's de wetten die van toepassing zijn op de locatie van de server, niet schendt.

  U heeft en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor lasterlijk, vertrouwelijk, geheim of ander eigendomsrechtelijk materiaal dat beschikbaar is via uw WWW-pagina's.

  U mag geen reclame maken voor uw WWW-pagina's, of ervoor zorgen dat iemand anders er reclame voor maakt, met technieken die als misbruik zouden worden aangemerkt als ze zouden worden uitgevoerd vanaf een Debian-account. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, bulkpost en buitensporig posten van nieuws. Een dergelijke actie kan worden behandeld onder de passende DMUP alsof deze werd uitgevoerd vanaf het account, of als een schending van deze DMUP of beide.

  E-mail/Nieuws:
  Een Debian machine gebruiken om e-mail te lezen is oké. Gebruik alstublieft een weinig belaste machine [d.w.z. niet master]. We ondersteunen niet het gebruik van downloadmethoden voor e-mail, zoals POP of IMAP. Gebruik de mailserver van uw ISP en de techniek van het doorsturen van e-mail. Net als bij webpagina's wordt aangemoedigd dat inkomende e-mail over het algemeen in verband staat met vrije software of op de een of andere manier aan het project gerelateerd is. Het DSA kan het nodig vinden om zonder waarschuwing e-mail te comprimeren, te verplaatsen of te wissen.

  Als een ontwikkelaar voor langere tijd onbereikbaar wordt, kunnen diens accounts, gegevens en het doorsturen/filteren van e-mail, enz. worden uitgeschakeld totdat deze terug opduikt.

  Gebruik Debian-voorzieningen niet op een manier die misbruik van het net inhoudt. Debian heeft geen Usenet-nieuwsservers. Het kan zijn dat sommige van de Debian-machines toegang hebben tot een dergelijke nieuwsserver, maar het gebruik ervan via Debian-machines is ten strengste verboden.

  Voorbeelden van wat we beschouwen als misbruik van het net

  • Kettingbrieven en Ponzi-piramideverkopen
   Dergelijke berichten werken (of liever, werken niet) op vrijwel dezelfde manier als hun verwanten op papier. Het meest voorkomende voorbeeld hiervan in e-mail is MAKKELIJK GELD VERDIENEN. Dergelijke berichten zijn niet alleen een verspilling van middelen, maar zijn ook in bepaalde landen illegaal
  • Commerciële e-mail waar men niet om gevraagd heeft
   Ongevraagde commerciële e-mail is advertentiemateriaal dat per e-mail wordt ontvangen zonder dat de ontvanger om dergelijke informatie verzoekt of op een andere manier interesse toont in het geadverteerde materiaal.

   Omdat veel internetgebruikers een inbelverbinding hebben en betalen voor de tijd dat ze online zijn, kost het ontvangen van e-mail hen geld. Ongevraagd commerciële reclame ontvangen kost hen geld en is daarom bijzonder onwelkom.

   Opgemerkt moet worden dat een gebruiker die louter een nieuwsartikel in een bepaalde nieuwsgroep plaatst, daardoor geen blijk van interesse geeft, tenzij hij natuurlijk een specifiek verzoek doet om informatie te verkrijgen via e-mail.

  • Ongevraagde bulke-mail
   Vergelijkbaar met de bovenstaande ongevraagde commerciële e-mail, maar zonder dat getracht wordt om iets te verkopen. Meestal is lastig vallen de enige bedoeling.
  • Vervalste kopregels en/of adressen
   Het vervalsen van kopregels of berichten betekent het verzenden van e-mail op zo een manier dat het erop lijkt dat die afkomstig is van een andere gebruiker of computer of van een onbestaande computer.

   Het is ook vervalsing om ervoor te zorgen dat alle antwoorden op een e-mail naar een andere gebruiker of machine worden gestuurd.

   In beide gevallen is er echter geen probleem als u vooraf toestemming hebt gekregen van de andere gebruiker of van de beheerders van de andere machine, en natuurlijk kunnen zogenaamde "nul"-antwoordadressen gebruikt worden volgens de definiëringen in de relevante RFC's.

  • E-mailbombardementen
   Een e-mailbombardement is het verzenden van meerdere e-mails, of één grote e-mail, met als enige doel het lastig vallen van en/of wraak nemen op een andere internetgebruiker. Het is een verspilling van gemeenschappelijke internetbronnen en heeft ook geen waarde voor de ontvanger.

   Vanwege de tijd die nodig is om deze te downloaden, kan het verzenden van lange e-mails naar sites zonder voorafgaande toestemming neerkomen op een zogenaamde denial-of-service-aanval. Merk op dat wanneer aan een e-mail binaire bijlagen toegevoegd worden, dit de omvang ervan aanzienlijk kan vergroten. Als daarover geen voorafgaande afspraak is gemaakt, zal de e-mail buitengewoon onwelkom zijn.

  • Denial-of-service-aanvallen
   Denial-of-service is elke activiteit die bedoeld is om te voorkomen dat een specifieke computer op internet volledig en effectief gebruik maakt van zijn mogelijkheden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
   • Een adres bombarderen met e-mails op zo een manier dat de toegang tot het internet voor hen onmogelijk, moeilijk of duur gemaakt wordt.
   • Openen van een buitensporig aantal e-mailverbindingen met dezelfde computer.
   • Opzettelijk e-mail verzenden die bedoeld is om de systemen van de ontvanger te beschadigen wanneer deze geopend wordt, bijvoorbeeld kwaadwillige programma's of virussen in bijlage meesturen met een e-mail.
   • Het gebruik van een smarthost of SMTP-relais zonder dat daarvoor toestemming gegeven werd.
  • Mailinglijst-abonnementen
   U mag niemand, behalve een gebruiker op uw eigen computer, zonder hun toestemming intekenen op een mailinglijst of een soortgelijke dienst.
  • Illegale inhoud
   U mag via e-mail geen gegevens verzenden die men vanuit wettelijk oogpunt niet mag bezitten of verzenden.
  • Het schenden van auteursrecht of intellectueel eigendom
   U mag auteursrechtelijk beschermd materiaal of intellectuele eigendom niet verzenden (via e-mail) of posten, tenzij u hiervoor de toestemming heeft.
  • Binaire berichten naar niet-binaire groepen verzenden
   Behalve bij het posten naar de nieuwsgroepcategorieën alt.binaries ... en alt.pictures ... wordt het posten van gecodeerde binaire gegevens als erg ongewenst beschouwd. De meeste Usenet-sites en -lezers hebben niet de mogelijkheid om artikelen op een selectieve manier over te dragen (met behulp van het zogenaamd killfile-mechanisme) en dergelijke berichten kunnen ertoe leiden dat een aanzienlijke hoeveelheid middelen wordt geblokkeerd en verspild tijdens het overdrachtsproces, en als zodanig kan dit worden beschouwd als een denial-of-service-aanval op meerdere ontvangers. [Voorbeeld]
  • Excessief gebruik van crossposten
   Eenvoudig gesteld doet deze vorm van onaanvaardbaar gedrag zich voor wanneer hetzelfde artikel wordt gepost naar een groot aantal nieuwsgroepen die geen verband hebben met elkaar.
  • Excessief gebruik van multiposten
   Eenvoudig gesteld doet deze vorm van onaanvaardbaar gedrag zich voor wanneer een inhoudelijk vergelijkbaar artikel (waarvan misschien enkel de onderwerp-kopregel verschilt) wordt gepost naar een groot aantal nieuwsgroepen die geen verband hebben met elkaar.