Hoek voor nieuwe leden ] [ Checklist voor kandidaten ] [ Stap 1 ] [ Stap 2 ] [ Stap 3 ] [ Stap 4 ] [ Stap 5 ] [ Stap 6 ] [ Stap 7 ]

De informatie op deze pagina, hoewel openbaar, zal voornamelijk van belang zijn voor toekomstige Debian-ontwikkelaars.

Stap 3: Filosofie en procedures

Filosofie

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij past in de Debian-gemeenschap, die is opgebouwd rond de filosofie van Vrije Software. Wat Debian onder "vrij" verstaat en hoe dit wordt toegepast wordt uitgelegd in het Sociaal contract en de Richtlijnen voor Vrije Software van Debian.
Toekomstige ontwikkelaars moeten deze documenten goed genoeg begrijpen om de daarin beschreven ideeën en idealen in hun eigen woorden weer te geven. Het bepalen van hoe dit begrip precies wordt bereikt en gecommuniceerd, wordt aan de kandidaat en de beheerder van zijn kandidatuur overgelaten. De volgende methoden zijn slechts bedoeld als suggestie, niet als vereiste, maar zijn voorbeelden van manieren om deze stap van het proces te voltooien. De kandidaat zal verscheidene gelegenheden krijgen om te laten zien dat hij deze zaken begrijpt.

Opmerking: hoewel we van kandidaten verlangen dat ze akkoord gaan met de filosofie van Debian, is dit beperkt tot werk dat voor Debian wordt gedaan. We begrijpen dat mensen hun brood moeten verdienen en soms moeten werken aan niet-vrije projecten voor hun werkgever of klant.

Debian doet geen poging om controle te verwerven over wat de kandidaat denkt over deze onderwerpen, maar het is belangrijk voor de stabiliteit van zo'n groot en amorf project dat alle deelnemers binnen dezelfde reeks basisprincipes en overtuigingen werken.

De Kandidatuurbeheerder (Application Manager - AM) beslist wanneer aan de criteria voor elke stap is voldaan. De volgende richtlijnen proberen alleen bruikbare voorbeelden te geven. In de meeste gevallen zal een mix van al deze richtlijnen worden gebruikt.
De AM en de kandidaat kunnen beslissen over andere taken dan deze welke hier vermeld worden. Deze taken moeten duidelijk worden gedocumenteerd in het eindrapport aan de Accountbeheerder van Debian.

1. Het Sociaal Contract

Het Sociaal Contract vermeldt de doelen en ambities van Debian. Het probeert ook onze zelfopgelegde verantwoordelijkheden naar de rest van de gemeenschap uit te drukken.
Een goed begrip van de prioriteiten die wij aan deze verschillende verantwoordelijkheden toekennen en overeenstemming daarmee is essentieel voor elke kandidaat.

Het begrip kan op verschillende manieren worden aangetoond:

  • Een discussie met de AM over de verschillende termen in het Sociaal Contract, waarin wordt uitgedrukt hoe ze zich verhouden tot elkaar en tot de organisatie van Debian.
  • Een discussie over de persoonlijke doelstellingen van de kandidaat voor Debian en hoe die passen in het Sociaal Contract kan in sommige gevallen voldoende zijn.
  • De kandidaat kan het Sociaal Contract in zijn eigen woorden verwoorden, en enkele van de meer complexe onderdelen uitleggen en uitleggen hoe Debian ernaar streeft hieraan te voldoen.
    Opmerking: dit is de meest gekozen manier.

2. De Richtlijnen van Debian voor Vrije Software (Debian Free Software Guidelines - DFSG)

Deze principes fungeren als richtlijnen voor het bepalen van de vrijheid die een bepaalde licentie biedt.

Hoewel de meeste kandidaten geen advocaat zijn, zou iedereen in staat moeten zijn om de basisprincipes die in deze richtlijnen uiteengezet worden, uit te drukken en te gebruiken.

Het begrip kan op verschillende manieren worden aangetoond:

  • De kandidaat bespreekt verschillende licenties en probeert aan te tonen of ze al dan niet vrij zijn. Daarbij kan de AM wijzen op bijzondere gevallen en verdere vragen stellen over de DFSG.
  • De kandidaat vergelijkt de Richtlijnen van Debian voor Vrije Software met andere verklaringen over Vrije Software en wijst op overeenkomsten en verschillen.

Welke methode ook wordt gebruikt, de kandidaat moet het eens zijn met deze beginselen en blijk geven van inzicht in de betekenis en de inhoud ervan.

Als men niet akkoord kan gaan met deze voorwaarden, betekent dit het beëindigen van het proces voor nieuwe leden.

Procedures

De standaardprocedures en beleidslijnen die zich hebben ontwikkeld bij de creatie van het Debian-systeem zijn erg belangrijk om het gedistribueerde werk van vrijwilligers te beheren. Ze verzekeren de algehele kwaliteit van Debian en helpen vaak om problemen tussen ontwikkelaars te voorkomen door een reeks richtlijnen te bieden voor de interactie in speciale gevallen.

Hoe de kandidaat zijn begrip moet aantonen is aan de kandidatuurbeheerder, maar er zijn enkele essentiële zaken die altijd aan bod moeten komen. De volgende lijst beschrijft wat zeker aan bod moet komen bij de controle van het aspect procedures:

Er zijn natuurlijk veel andere onderwerpen die bij de controle van nieuwe leden aan bod kunnen komen, maar de AM moet alleen die onderwerpen kiezen die relevant zijn voor het gebied waarin de kandidaat werkzaam wil zijn. De belangrijkste kwaliteit van een kandidaat-ontwikkelaar is dat hij/zij weet waar hij/zij daarover informatie kan vinden.

Kandiddaten moeten ook het beleid van Debian over het gebruik van machines (Debian Machine Usage Policy - DMUP) lezen en ermee instemmen zich eraan te houden.


Hoek voor nieuwe leden ] [ Checklist voor kandidaten ] [ Stap 1 ] [ Stap 2 ] [ Stap 3 ] [ Stap 4 ] [ Stap 5 ] [ Stap 6 ] [ Stap 7 ]