Debianordlista

Denna sida är inaktuell — för en aktuell ordlista, se wikisidan på https://wiki.debian.org/Debianordlista som hålls uppdaterad.

För att ge Debian en så konsistent svensk översättning som möjligt är det viktigt att samordna dem och ha en gemensam ordlista. Så långt som möjligt följs Svenska datatermgruppens rekommendationer, men vissa ord och uttryck är Debianspecifika (eller inte nämnda på andra håll) och kräver därför en egen ordlista. Även vissa uttryck som finns på andra håll, men som är viktiga att påpeka, förekommer även här:

EngelskaSvenska
(machine/hardware) architecture maskinvaruarkitektur, arkitektur
autobuilder, buildd automatisk kompilerare
Boot floppies, boot-floppies startdisketter (specifikt Debians)
bug tracking system felrapporteringssystem
CD vendor [cd-]försäljare (ibland -återförsäljare; distributör)
certification mark kollektivmärke (enligt www.prv.se)
XXXX compliant XXXX-anpassad
eller omskrivet: "som följer XXXX-standarden"
community omskrivs oftast: -miljö, "gemenskap", "-värld", "-folk", "samfund", osv.
constitution stadgar
content negotiation innehållsförhandling
copyright upphovsrätt (om idén)
tecknet "©" (för upphovsrättsinfo)
(förekommer även i betydelsen licens)
copyrighted "upphovsrätts[ligt ]skyddat"
coordinator samordnare, koordinerare
daemon bakgrundsprocess ("daemon") (konceptet)
server (en specifik serverprocess)
Debian distribution, the Debiandistributionen
Debian Free Software Guidelines Debians riktlinjer för fri programvara
denial of service [attack] överbelastning[sattack]
distribution distribution (i betydelsen Linuxdistribution)
utgåva (tillsammans med "stable", "testing", "unstable")
free software community ett förslag: fri programvaru-miljön
hardware maskinvara
maintainer ansvarig, "underhållare"
open source öppen källkod
news group diskussionsgrupp
point release underutgåva
port (verb) anpassning (till en ny arkitektur)
quality assurance kvalitetsstyrning
release utgåva (när det talas om "släpp", t.ex slink)
version (i övriga fall)
release information versionsfakta
remote exploit attack utifrån
Release Team utgivningsgrupp
security through obscurity "säkerhet genom otydlighet"
software programvara
source [code] källkod
stable distribution, the den stabila utgåvan (med "stable" inom parentes om "namnet" är viktigt)
sym[bolic ]link symbolisk länk
task packages funktionspaket
testing distribution, the [ut]testningsutgåvan (med "testing" inom parentes om "namnet" är viktigt)
treasurer kassör
[registered] trademark [registrerat] varumärke
unstable distribution, the den instabila utgåvan (med "unstable" inom parentes om "namnet" är viktigt)
URL webbadress
vulnerability sårbarhet
web webb-
web site webbplats

Namn och inregistrerade varumärken skall inte översättas. Några exempel på sådana är:

Tidigare stod Open Source med i denna lista, men denna beteckning översätts numera så gott som alltid i svenskspråkiga texter, så likadant bör ske här.

Övriga skrivregler

Förkortningar som "cd", "ftp" och "irc" bör skrivas med små bokstäver när de ingår i ord och sammansättningar.

Utöver rättstavning skall man även undgå så kallad ”särskrivning” av ord vilka på svenska skall vara sammansatta. Dessutom har svenskan normalt ingen apostrof i genitiv.

Om du har kommentarer på översättningarna, vänligen kontakta Debians sändlista för svenska översättningar debian-l10n-swedish@lists.debian.org (Notera att detta är en sändlista med öppet arkiv, vilket finns tillgängligt på lists.debian.org/debian-l10n-swedish).

Resurser och pekare

Andra översättningsprojekt


Tillbaka till Debians svenska sidor.