Trang dành cho người dùng Debian sử dụng tiếng Việt

Bó thư dành cho người dùng sử dụng tiếng Việt

debian-user-vietnamese là chỗ để bạn hỏi các vấn đề về Debian bằng tiếng Việt.

Để đặt xem dài hạn, hãy gửi thư đến debian-user-vietnamese-request@lists.debian.org với chủ đề subscribe địa_chỉ_thư_điện_tử_của_bạn.

Dự án dịch

Dự án này bao gồm việc dịch trang thông tin điện tử www.debian.org, các tài liệu Debian và các phần mềm dành riêng cho Debian ra tiếng Việt.

Trước kia, dự án này được điều phối bởi bà Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>. Sau khi bà qua đời, Trần Ngọc Quân đảm nhận vai trò này. Bó thư ưu tiên dùng để liên lạc cho dự án là debian-l10n-vietnamese.