Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Čo znamená Slobodný? alebo Čo myslíte pod Slobodným softvérom?

Poznámka: Vo februári 1998 sa začal nahrádzať termín „Slobodný softvér (Free Software)“ termínom „open source softvér“. Tieto termíny sa týkajú filozofických rozdielov, ale praktické požiadavky na licencie softvéru a diskusia na zvyšku tejto stránky sú v podstate zhodné pre slobodný softvér aj open source softvér.

Mnoho ľudí nových vo svete slobodného, či voľne šíriteľného (free) softvéru je zmätených, pretože slovo „free“ v termíne „free software“ nie je použité tak, ako by to očakávali. Pre nich „free“ znamená „zadarmo“. Anglický slovník obsahuje takmer dvadsať významov slova „free“. Iba jeden z nich však znamená „zadarmo“. Všetky ostatné sa vzťahujú na voľnosť, slobodu a neprítomnosť zábran. Keď hovoríme o slobodnom softvéri, myslíme slobodu, nie cenu.

Free software, ktorý je voľný iba z toho pohľadu že nemusíte platiť za to, aby ste ho mohli používať, je len veľmi ťažko slobodným. Jeho šírenie môže byť zakázané, a takmer určite ho nebudete môcť svojpomocne vylepšiť. Softvér licencovaný zadarmo je obyčajne používaný ako zbraň v marketingových kampaniach na propagovanie príbuzného produktu alebo vysunutie menšej konkurencie z trhu. Nie je žiadna záruka, že bude stále zadarmo.

Pre nezainteresovaných je softvér „free“ alebo nie je. Skutočnosť je však omnoho komplikovanejšia. Na pochopenie čo všetko ľudia implikujú, keď nazývajú softvér „free“ musíme podstúpiť malú odbočku do sveta softvérových licencií.

Autorské právo je metóda ochrany práv autora najrôznejších druhov diel. Vo väčšine krajín je softvér, ktorý napíšete automaticky chránený autorským právom. Licencia je povolenie autora na použitie jeho diela (v tomto prípade programu) inými, takým spôsobom, ktorý je pre oboch akceptovateľný. Je iba na autorovi či stanoví v licencii ako jeho softvér môže byť použitý. Podrobnejšie informácie o autorských právach v USA nájdete na https://www.copyright.gov/. Na Slovensku autorské právo upravuje zákon 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Samozrejme, že rôzne okolnosti si vyžadujú rôzne licencie. Softvérové spoločnosti sa snažia svoje aktíva chrániť, takže uvoľňujú len skompilovaný kód (ktorý nie je pre ľudí čitateľný) a obmedzujú použitie softvéru. Na druhej strane, autori slobodného softvéru obyčajne hľadajú kombináciu nasledovného:

Veľa ľudí píše vlastnú licenciu. To nie je dobre, keďže napísanie licencie, ktorá znamená to, čo zamýšľate, je plné neviditeľných prekážok. Slovosled je príliš často nejednoznačný alebo podmienky v licencii si navzájom odporujú. Písanie licencie, ktorá by obstála na súde je ešte ťažšie. Našťastie existuje mnoho napísaných licencií, ktoré stanovujú to, čo autor požaduje.

Tri najčastejšie licencie sú:

Niektoré zo spoločných charakteristík týchto licencií:

Posledný bod, ktorý umožňuje softvér predávať za peniaze, sa zdá byť proti všetkým ideám slobodného softvéru. Je to však jedna z jeho najsilnejších stránok. Keďže licencia umožňuje distribúciu zdarma, tak keď niekto kópiu získa, môže ju distribuovať sám. Môže sa dokonca pokúsiť ju predať. V skutočnosti, prakticky netreba peniaze na vyhotovenie elektronickej kópie softvéru. Dopyt a ponuka budú udržiavať nízku cenu. Ak je pre nejaký veľký softvér alebo nejakú zbierku softvéru výhodná distribúcia na nejakom nosiči, ako napríklad CD, vydavateľ si môže účtovať koľko sa mu páči. Ak je však zisk neúmerne veľký, ďalší dodávatelia vstúpia na trh a konkurencia cenu zníži. Výsledkom je, že vydanie Debianu na niekoľkých CD si môžete kúpiť za pár euro.

Aj keď slobodný softvér nie je úplne zbavený všetkých obmedzení (to je umožnené len uvoľnením ako „voľné dielo“, po anglicky: public domain, pozn. prekl.: slovenský autorský zákon toto neumožňuje), dáva používateľom flexibilitu nato, aby urobili svoju prácu a zároveň chráni práva autora. To je sloboda.

Projekt Debian je silný podporovateľ slobodného softvéru. Keďže existuje mnoho rôznych licencií, ktoré sa na softvér používajú, vypracovali sme Určenie slobodného softvéru Debianu - Debian Free Software Guidelines (DFSG), praktickú definíciu toho, čo považujeme za slobodný softvér. V hlavnej (main) časti Debianu sa môže ocitnúť len softvér, ktorý vyhovuje definícii DFSG.