Съвети за търсене в сайта на Дебиан

Търсачката, достъпна на https://search.debian.org/, предлага различни начини за търсене, в зависимост от желания резултат.

Обикновено търсене

Най-простият начин за търсене е да се въведе дума във формуляра за търсене и да се натисне клавиша Еnter (или бутона Търсене ). Търсачката ще намери всички страници, които съдържат дадената дума. Този метод често дава достатъчно добри резултати.

Възможно и търсене по повече от една дума. Предлагат се два варианта:

търсене на всички думи,
което ще намери страниците, съдържащи всички въведени думи
търсене на някоя от думите,
което ще намери страниците, съдържащи коя да е от въведените думи

Булево търсене

Ако обикновеното търсене не е достатъчно, тогава булевото може да свърши по-добра работа. Поддържат се операторите and, or, not и комбинация от трите.

& - логическото И ще върне страници, съдържащи и двете думи. Например "gcc & patch" ще открие всички страници, които съдържат и „gcc“ и „patch“.

| - логическото ИЛИ ще върне страници, съдържащи поне една от думите. Например „gcc | patch“ ще открие всички страници, които съдържат „gcc“ или „patch“.

~ - логическото НЕ изключва съответната дума от резултатите. Обикновено този оператор се използва заедно с логическо И ( & ) за да премахне ограничи резултатите. Например „gcc & ~patch“ ще открие страници, съдържащи думата „gcc“ и не съдъращи думата „patch“. Търсенето само на „~patch“ няма да върне нищо защото не е въведена дума за търсене.

() - групирането добавя още повече гъвкавост, защото позволява използването на няколко логически блока. Например „(gcc | make) & ~patch“ ще открие всички страници, които съдържат „gcc“ или „make“ и едновременно с това не съдържат „patch“.