Cảnh báo! Bản dịch này đã lạc hậu, vui lòng xem bản gốc.

Thông tin về cách sử dụng bộ máy tìm kiếm Debian

Bộ máy tìm kiếm Debian tại https://search.debian.org/ sẽ cho phép các kiểu tìm kiếm khác nhau, tùy thuộc vào bạn muốn làm gì.

Tìm kiếm đơn giản

Cách đơn giản nhất là nhập từ đơn vào hộp tìm kiếm, và bấm phím Enter (hoặc bấm chuột vào nút Tìm kiếm). Bộ máy tìm kiếm sau đó sẽ trả về mọi trang mà nó có chứa từ đó. Cách này sẽ thường đưa lại kết quả tốt cho bạn trong phần lớn các trường hợp.

Mức độ kế tiếp là tìm nhiều hơn một từ. Bạn có một lựa chọn:

tìm kiếm mọi từ
cái sẽ trả về các trang mà có mọi từ bạn đã gõ vào
tìm các từ bất kỳ
cái sẽ trả về các trang mà có bất kỳ từ nào bạn gõ

Tìm kiếm theo điều kiện lô-gíc

Nếu tìm kiếm dạng đơn giản là không đủ, thế thì kiểu Lô-gíc có thể giúp bạn. Bạn có chọn lựa là phép , hoặc, phủ định và tổ hợp cả ba phép trên.

& - phép lô-gíc VÀ sẽ trả về kết quả khi mà cả hai từ đều ở trên trang. Ví dụ "gcc & patch" sẽ tìm các URL bất kỳ nào có chứa cả hai từ "gcc" và "patch".

| - phép lô-gíc HOẶC sẽ trả về kết quả khi một trong hai trong trang. Ví dụ "gcc | patch" sẽ tìm các URL mà hoặc là có "gcc" hoặc là "patch".

~ - phép lô-gíc PHỦ ĐỊNH loại trừ một từ khỏi kết quả. Bạn sẽ thường dùng phép này với phép lô-gíc VÀ ( & ) để nó xóa bỏ các kết quả từ một danh sách. Ví dụ "gcc & ~patch" sẽ tìm tất cả các URL mà có chứa "gcc" nhưng lại không chứa từ "patch". Việc tìm kiếm chỉ có mỗi mình "~patch" sẽ chẳng trả về gì bởi vì bạn đang tìm kiếm không gì cả, cái sẽ không trả về gì, và sau đó xóa bỏ bớt các trang mà có chứa từ "patch" khỏi một danh sách trống rỗng, đương nhiên là vẫn chẳng có gì để mà trả về cho bạn cả.

() - nhóm thêm độ phức tạp như là bạn giờ có thể nhóm các khối lô-gíc lại với nhau. Ví dụ "(gcc | make) & ~patch" sẽ tìm tất cả các URL mà có chứa hoặc là "gcc" hoặc là "make" nhưng mà không chứa "patch".