MIT Licentie (Expat)

Opmerking: dit is een niet-officiële vertaling naar het Nederlands van de MIT License (Expat).

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan eenieder die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om de Software zonder beperkingen te verhandelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt geleverd, toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

Dat de bovenstaande copyrightkennisgeving en deze toestemmingskennisgeving worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN AUTEURSRECHTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, WEZE HET IN EEN CONTRACTUELE PROCEDURE, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN MET DE SOFTWARE.