Avís! Aquesta traducció és massa antiga, vegeu l'original.

Llicència de les pàgines WWW Debian

Copyright © 1997-2024 Software in the Public Interest, Inc.
1732 1st Ave #20327
New York, NY 10128-5177
United States

Aquest material només pot ésser distribuït subjecte als termes i les condicions esmentats a la Open Publication License, Draft v1.0 o posterior (podeu llegir la nostra còpia local, la darrera versió es troba disponible a http://www.opencontent.org/openpub/).

“Debian” i el logotip de Debian són marques comercials de Software in the Public Interest, Inc.

Nota: aquesta traducció de la llicència no te cap valor legal. Si us plau, vegeu la llicència original, que és la única que es pot aplicar a aquestes pàgines.