Nota: El document original és més nou que aquesta traducció.

Llicència de les pàgines WWW Debian

Copyright © 1997-2017 Software in the Public Interest, Inc.
P.O. Box 501248
Indianapolis, IN 46250-6248
United States

Aquest material només pot ésser distribuït subjecte als termes i les condicions esmentats a la Open Publication License, Draft v1.0 o posterior (podeu llegir la nostra còpia local, la darrera versió es troba disponible a http://www.opencontent.org/openpub/).

“Debian” i el logotip de Debian són marques comercials de Software in the Public Interest, Inc.

Nota: aquesta traducció de la llicència no te cap valor legal. Si us plau, vegeu la llicència original, que és la única que es pot aplicar a aquestes pàgines.