Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Giấy phép trang WWW Debian

Bản quyền © 1997-2024 Software in the Public Interest, Inc. và những chủ thể khác
SPI có thể được liên hệ tại:
1732 1st Ave #20327
New York, NY 10128-5177
United States

Kể từ 25 tháng Giêng 2012, các chất liệu mới có thể tái phân phối và/hoặc sửa lại theo điều khoản của Giấy phép MIT (Expat) (cái thường sẵn có tại http://www.jclark.com/xml/copying.txt) hoặc, tùy bạn lựa chọn, theo Giấy phép Công GNU; hoặc là phiên bản 2 của Giấy phép, hoặc (tùy bạn chọn) bất kỳ phiên bản nào mới hơn (phiên bản mới nhất thường sẵn có tại https://www.gnu.org/licenses/gpl.html).

Công việc đang thực hiện làm cho chất liệu cũ hơn phù hợp với giấy phép ở trên. Cho đến khi ấy, vui lòng tham chiếu theo các điều khoản của Giấy phép Xuất bản Mở.

Chất liệu này có thể tái phân phối lệ thuộc vào tập hợp các điều khoản và điều kiện thứ tư trong Giấy phép Xuất bản Mở, bản nháp v1.0 hay mới hơn (bạn có thể đọc sao chép nội bộ của chúng tôi, phiên bản mới nhất thường sẵn có tại http://www.opencontent.org/openpub/).

“Debian” và Biểu tượng Debiancác nhãn hiệu của Software in the Public Interest, Inc.

Chú ý: Chỉ có bản gốc giấy phép bằng tiếng Anh là có có căn cứ đích xác.