Open Publicatie-licentie

v1.0, 8 juni 1999

I. VEREISTEN VOOR ZOWEL ONGEWIJZIGDE ALS GEWIJZIGDE VERSIES

De Open Publicatie-werken mogen geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd en gedistribueerd op elk fysiek of elektronisch medium op voorwaarde dat de voorwaarden van deze licentie worden nageleefd en dat deze licentie of een opname ervan door middel van verwijzing (met alle opties die door de auteur(s) en/of uitgever worden gekozen) wordt weergegeven in de reproductie.

De juiste vorm voor een opneming door middel van verwijzing is als volgt: Copyright (c) <jaar> op <naam van auteur of aangewezen persoon>. Dit materiaal mag alleen worden verspreid onder de voorwaarden en bepalingen van de Open Publicatie-licentie, vX.Y of later (de laatste versie is momenteel beschikbaar op http://www.opencontent.org/openpub/). De referentie moet onmiddellijk worden gevolgd door eventuele opties gekozen door de auteur(s) en/of uitgever van het document (zie sectie VI).

Commerciële herverspreiding van materiaal met Open Publicatie-licentie is toegestaan.

Bij elke publicatie in de vorm van een standaardboek (op papier) moeten de naam van de oorspronkelijke uitgever en van de auteur worden vermeld. De naam van de uitgever en van de auteur worden op alle buitenkanten van het boek vermeld. Op alle buitenkanten van het boek moet de naam van de oorspronkelijke uitgever even groot zijn als de titel van het werk en moet deze met betrekking tot de titel als de bezitter ervan worden vermeld.

II. COPYRIGHT

Het auteursrecht op elke Open Publicatie berust bij de auteur(s) of aangewezen persoon.

III. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE LICENTIE

De volgende licentievoorwaarden zijn van toepassing op alle Open Publicatie-werken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het document.

Het louter samenvoegen van Open Publicatie-werken of een deel van een Open Publicatie-werk met andere werken of programma's op dezelfde media heeft niet tot gevolg dat deze licentie van toepassing is op die andere werken. Het samengestelde werk dient een kennisgeving te bevatten waarin de opname van het Open Publicatie-materiaal en een passende copyrightverklaring worden vermeld.

SCHEIDBAARHEID. Indien een deel van deze licentie in een rechtsgebied niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige delen van de licentie van kracht.

GEEN GARANTIE. Open Publicatie-werken worden in licentie gegeven en geleverd zoals ze zijn zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie van niet-inbreuk.

IV. VEREISTEN VOOR GEWIJZIGDE WERKEN

Alle gewijzigde versies van documenten die onder deze licentie vallen, inclusief vertalingen, bloemlezingen, compilaties en deeldocumenten, moeten aan de volgende vereisten voldoen:

V. AANBEVELINGEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN

Naast de vereisten van deze licentie, wordt het volgende gevraagd van en sterk aanbevolen aan herverdelers:

VI. LICENTIEOPTIES

De auteur(s) en/of uitgever van een document met een Open Publicatie-licentie kunnen bepaalde opties kiezen door tekst toe te voegen aan de verwijzing naar of de kopie van de licentie. Deze opties worden beschouwd als onderdeel van het licentie-exemplaar en moeten samen met de licentie (of de opname ervan door middel van verwijzing) in afgeleide werken worden opgenomen.

A. Om het verspreiden van inhoudelijk gewijzigde versies zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s) te verbieden. Inhoudelijke wijziging wordt gedefinieerd als een wijziging van de semantische inhoud van het document, en sluit loutere wijzigingen van het formaat of typografische correcties uit.

Om dit te bereiken, voegt u de zin Distributie van substantieel gewijzigde versies van dit document is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. toe aan de licentieverwijzing of -kopie.

B. Om te verbieden dat dit werk of afgeleide werken in hun geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd in de vorm van een standaardboek (op papier) voor commerciële doeleinden, tenzij daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van de houder van het auteursrecht.

Om dit te bereiken voegt u de zin Distributie van het werk of een afgeleide van het werk in enige standaardboekvorm (op papier) is verboden tenzij voorafgaande toestemming is verkregen van de houder van het auteursrecht. toe aan de licentieverwijzing of -kopie.