Ο μηχανισμός των προτεινόμενων-αναβαθμίσεων (proposed update)

Όλες οι αλλαγές στην σταθερή (stable) (και την προηγούμενη σταθερή oldstable) διανομή που έχουν κυκλοφορήσει περνάνε από μια εκτεταμένη περίοδο δοκιμασίας πριν γίνουν δεκτές στην αρχειοθήκη. Κάθε τέτοια επικαιροποίηση της σταθερής (και της oldstable) έκδοσης λέγεται "σημειακή" (point) έκδοση.

Η προετοιμασία των "σημειακών" εκδόσεων γίνεται μέσω του μηχανισμού των proposed-updates (προτεινόμενων αναβαθμίσεων). Επικαιροποιημένα πακέτα ανεβαίνουν σε μια ξεχωριστή ουρά που λέγεται p-u-newo-p-u-new), πριν γίνουν δεκτά στις proposed-updatesoldstable-proposed-updates).

Για να χρησιμοποιήσετε τα πακέτα αυτά με το APT, μπορείτε να προσθέσετε τις ακόλουθες γραμμές στο αρχείο σας sources.list:

  # proposed updates for the next point release
  deb http://ftp.us.debian.org/debian bookworm-proposed-updates main contrib non-free non-free-firmware

Σημειώστε ότι οι καθρέφτες του /debian/ περιέχουν αυτά τα πακέτα, οπότε δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον συγκεκριμένο, η επιλογή του ftp.us.debian.org είναι καθαρά ένα παράδειγμα.

Νέα πακέτα μπορεί να φτάσουν στις προτεινόμενες αναβαθμίσεις (proposed-updates) όταν οι προγραμματιστές του Debian τις ανεβάσουν είτε στο proposed-updates (oldstable-proposed-updates), είτε στο stable (oldstable). Η διαδικασία του ανεβάσματος περιγράφεται στο Βιβλίο Αναφοράς του Προγραμματιστή (Developer’s Reference).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πακέτα από το security.debian.org αντιγράφονται στον κατάλογο p-u-new (o-p-u-new) αυτόματα. Την ίδια στιγμή, πακέτα που ανεβαίνουν απευθείας στο proposed-updates (oldstable-proposed-updates) δεν παρακολουθούνται από την ομάδα ασφαλείας του Debian.

Η τρέχουσα λίστα των πακέτων που είναι στην ουρά p-u-new (o-p-u-new) μπορεί να ειδωθεί στον σύνδεσμο https://release.debian.org/proposed-updates/stable.html (https://release.debian.org/proposed-updates/oldstable.html).