Debians sociala kontrakt, version 1.0

Version 1.0 stadfäst den 5 juli 1997. Ersatt av version 1.1, stadfäst den 26 april 2004 och aktuell version 1.2 stadfäst den 1 oktober 2022.

Debian, producenterna av Debian GNU/Linux-systemet, har skapat Debians sociala kontrakt. Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG) är en del av kontraktet, och skrevs ursprungligen som en samling utfästelser vilka vi är överens om att stå fast vid, har antagits som basen för definitionen av öppen källkod (eng. open source).


”Socialt kontrakt” mellan Debian och användare av fri programvara

 1. Debian kommer att förbli 100% fri programvara

  Vi lovar att Debian GNU/Linux-distributionen även fortsättningsvis kommer att till fullo bestå av fri programvara. Eftersom det finns många definitioner av vad fri programvara är har vi nedan inkluderat de riktlinjer vi använder för att bestämma om programvara är ”fri”. Vi kommer att ge stöd åt de av våra användare som utvecklar och kör icke-fri programvara i Debian, men vi kommer aldrig att göra så att systemet är beroende av någon icke-fri programvara.

 2. Vi kommer att ge något tillbaka till dem som använder fri programvara

  När vi skriver nya komponenter till Debiansystemet kommer vi att licensiera dessa som fri programvara. Vi kommer att utveckla ett så bra system vi kan så att fri programvara får en stor utbredning och användning. Vi kommer att återgälda felrättelser, förbättringar, önskemål från användare, osv. till ”uppströms”-författare till programvara som inkluderas i vårt system.

 3. Vi kommer inte att dölja våra problem

  Vi håller alltid hela vår felrapportdatabas öppen till insyn för allmänheten. Felrapporter som skickas in av användare blir direkt åtkomliga för andra att läsa.

 4. Vi prioriterar våra användare och fri programvara

  Vi styrs av kraven från våra användare och dem som använder fri programvara, och vi sätter deras behov främst bland våra prioriteringar. Vi stöder våra användares behov av att kunna använda vårt system i flera olika datormiljöer. Vi kommer inte att invända mot att det utvecklas kommersiell programvara avsedd att köras på Debiansystem, och vi tillåter andra att skapa specialdistributioner som innehåller både Debian och kommersiell programvara, utan att de behöver betala oss något. För att kunna uppnå dessa mål kommer vi att tillhandahålla ett integrerat system med högkvalitativ 100% fri programvara, utan några rättsliga inskränkningar som skulle kunna begränsa denna typ av användning.

 5. Program som inte uppfyller våra krav för fri programvara

  Vi förstår att vissa av våra användare behöver använda program som inte är förenliga med Debians riktlinjer för fri programvara. För denna programvara har vi skapat ”contrib”- och ”non-free”-avdelningar i vårt ftp-arkiv. Programvaran i dessa kataloger är inte en del av Debiansystemet, men har trots detta konfigurerats för att användas tillsammans med Debian. Vi uppmuntrar cd-tillverkare att läsa licenserna hos programvarupaketen i dessa kataloger, och avgöra om de kan distribuera dem på sina cd-skivor. Så, trots att icke-fri programvara inte är en del av Debian, stöder vi att den används, och vi tillhandahåller en infrastruktur (såsom vårt felrapporteringssystem och våra sändlistor) för icke-fria programvarupaket.


Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG)

 1. Inga begränsningar på vidaredistribution

  En Debiankomponents licens får inte begränsa möjligheten för någon part att sälja eller ge bort programvaran som en del i en samlad programvarudistribution, innehållande program från flera olika källor. Licensen får inte kräva en royalty eller annan avgift för en sådan försäljning.

 2. Källkod

  Programmet måste inkludera källkod, och måste tillåta distribution både i källkodsform och som kompilerat program.

 3. Härledda verk

  Licensen måste tillåta modifikationer och framställande av härledda verk, och måste tillåta dessa att distribueras under samma villkor som den ursprungliga programvarans licens.

 4. Integritet hos författarens källkod

  Licensen får begränsa distribution av källkod i modifierad form endast om den tillåter att ”patchfiler” distribueras tillsammans med källkoden, med avsikten att modifiera programvaran vid kompileringstillfället. Licensen måste explicit tillåta distribution av programvara som kompilerats från modifierad källkod. Licensen får kräva att härledda verk ges ett annat namn eller versionsnummer än den ursprungliga programvaran. (Detta är en kompromiss. Debiangruppen uppmuntrar alla författare att inte inskränka rätten att modifiera filer, vare sig det gäller källkod eller binärfiler.)

 5. Ingen diskriminering av personer eller grupper

  Licensen får inte diskriminera någon person eller grupp av personer.

 6. Ingen diskriminering av användningsområden

  Licensen får inte begränsa någon att använda programmet inom ett specifikt användningsområde. Exempelvis får den inte förbjuda kommersiell användning, eller förhindra att programvaran används för genetisk forskning.

 7. Utbredning av licensen

  De rättigheter som tillskrivits programvaran måste vara tillämpliga på alla till vilka programmet sprids, utan att kräva någon ytterligare licens för dessa parter.

 8. Licensen får inte vara specifik för Debian

  De rättigheter som tillskrivits programvaran får inte vara beroende av att programmet är en del av Debiansystemet. Om programmet extraheras från Debian och används eller distribueras utanför Debian, men i övrigt på ett sätt som överensstämmer med villkoren i programmets licens, så måste alla parter till vilka programmet sprids ha samma rättigheter som de som får dem i samband med Debiansystemet.

 9. Licensen får inte besmitta annan programvara

  Licensen får inte lägga några begränsningar på annan programvara som distribueras tillsammans med den licensierade programvaran. Exempelvis får inte licensen kräva att all annan programvara som sprids på samma medium måste vara fri programvara.

 10. Exempel på licenser

  GPL”, ”BSD”, och ”Artistic” är licenser som vi anser vara ”fria”.

Idén att framlägga vårt ”sociala kontrakt med fri programvarumiljön” togs fram av Ean Schuessler. Utkastet till detta dokument skrevs av Bruce Perens, och det förbättrades med kommentarer från Debianutvecklare under en månadslång e-postkonferens i juni 1997, varefter det godtogs som Debianprojektets officiella policy.

Bruce Perens tog senare bort de Debianspecifika referenserna från Debians riktlinjer för fri programvara för att skapa ”The Open Source Definition” (”definitionen av öppen källkod”).

Andra organisationer får härleda verk från och bygga vidare på detta dokument. Vi ber er att tacka Debianprojektet om ni gör det.