Обществен договор на Дебиан

Версия 1.2, ратифицирана на 1-ви октомври 2022г.

Замества версия 1.1, ратифицирана на 26-ти април 2004г. и версия 1.0, ратифицирана на 5-ти юли 1997г.

Дебиан, проектът зад операционната система Дебиан създаде Обществен договор. Препоръките на Дебиан за свободен софтуер, първоначално проектирани като набор от ангажименти, които обещаваме да спазваме, са част от обществения договор и бяха приети от обществото на свободния софтуер като основа за дефиницията за отворен изходен код.


Обществен договор с общността на свободния софтуер

 1. Дебиан ще остане 100% свободна

  Принципите, според които смятаме дадено произведение за свободно са описани в Препоръките на Дебиан за свободен софтуер. Обещаваме, че операционната система Дебиан и всичките ѝ компоненти ще са свободни съгласно тези принципи. Ще подкрепяме усилията на всички, които създават или използват свободни или не-свободни творби с Дебиан. Никога няма да направим системата зависима от компонент, който не е свободен.

 2. Подобренията се връщат в обществото на свободния софтуер

  Когато пишем нови компоненти на Дебиан, ще използваме лицензи, отговарящи на Препоръките на Дебиан за свободен софтуер. Ще създаваме най-добрата система, на която сме способни, така че свободните разработки да бъдат широко разпространявани и използвани. Ще съобщаваме за корекции, подобрения и препоръки от потребители на оригиналните автори на компонентите, включени в системата ни.

 3. Няма да крием проблеми

  Цялата база данни с информация за докладваните проблеми ще е отворена за всички по всяко време. Изпратените доклади веднага стават публично достъпни.

 4. Приоритетите ни са потребителите и свободния софтуер

  Ще се ръководим от нуждите на нашите потребители и тези на обществото на свободния софтуер. Техните интереси са пръв наш приоритет. Ще се грижим за нуждите на потребителите да работят в различни обкръжения. Няма да възразяваме срещу несвободни разработки, проектирани за работа с Дебиан и няма да опитваме да събираме такси от хората, които ги създават или използват. Ще позволяваме на други да създават дистрибуции, които съдържат Дебиан и други разработки, без да ни дължат нищо за това. За постигане на тези цели ще предоставяме интегрирана система от висококачествени компоненти без законови ограничения, които биха пречили на подобно използване на системата.

 5. Разработки, които не отговарят на нашите стандарти за свободен софтуер

  Осъзнаваме, че на някои от нашите потребители се налага да използват разработки, които не отговарят на Препоръките на Дебиан за свободен софтуер. Специално за тях сме създали разделите на архива contrib и non-free. Пакетите в тези раздели не са част от операционната система Дебиан, въпреки че са подготвени да бъдат използвани с Дебиан. Съветваме производителите на компактдискове внимателно да проучват лицензните условия на пакетите от тези раздели и сами да решават дали разпространението им е възможно. Въпреки че произведенията, които не са свободен софтуер не са част от Дебиан, ние не ограничаваме потребителите в тяхната употреба и предоставяме инфраструктура за тяхната поддръжка (например система за следене на грешки и пощенски списъци). Официалните носители за инсталиране на Дебиан може да съдържат фърмуер, който не е част от системата Дебиан, за да позволим използването на Дебиан с хардуер, който има нужда от този фърмуер.


Препоръки на Дебиан за свободен софтуер

 1. Свободно разпространение

  Лицензът на никой компонент на Дебиан не може да ограничава никого да продава или подарява софтуера като част от софтуерна дистрибуция, съдържаща програми от различни източници. Лицензът не може да изисква процент от продажбите или друга такса при подобна продажба.

 2. Изходен код

  Програмата трябва да идва с изходен код и да позволява разпространение като изходен ход и в компилиран вид.

 3. Производни разработки

  Лицензните условия трябва да позволяват промени и производни разработки и трябва да позволяват те да бъдат разпространявани при същите условия като оригиналния софтуер.

 4. Непокътнат авторски изходен код

  Лицензните условия може да ограничават разпространението на променен изходен код само при условие, че не ограничават разпространяването на файлове-кръпки заедно с изходния код с цел модификация на програмата по време на компилиране. Лицензът трябва ясно да разрешава разпространението на резултата от компилирането на променен изходен код. Лицензът може да изисква производните разработки да използват различно име или версия от оригиналния софтуер. (Това е компромис. Проектът Дебиан препоръчва на авторите да не ограничават променете в никакви файлове, независимо дали са изходен код или резултата от компилиране.)

 5. Без дискриминация на лица и групи

  Лицензните условия не трябва да дискриминират отделни лица или групи.

 6. Без ограничаване на начините на използване

  Лицензните условия не трябва да поставят ограничения при използването на софтуера за специфични цели. Например, не се допуска забраната за използване в бизнес-организации или за генетични изследвания.

 7. Разпространение на лиценза

  Правата, прикрепени към програмата трябва да са приложими за всички, до които тя се разпространява без да е необходим допълнителен лиценз.

 8. Лицензът не трябва да е специфичен за Дебиан

  Правата, прикрепени към програмата не трябва да зависят от това дали тя е част от Дебиан или не. Ако програмата е извадена от операционната система Дебиан и се използва или разпространява без Дебиан, но според условията на лиценза, всички, получили копия на програмата трябва да получават същите права, които биха получили ако програмата е част от Дебиан.

 9. Лицензът не трябва да засяга друг софтуер

  Лицензните условия не трябва да поставят ограничение за друг софтуер, разпространяван с лицензирания. Например лицензът не трябва да изисква всички други програми, разпространявани на същия носител да са свободен софтуер.

 10. Примерни лицензи

  Лицензите GPL, BSD и Artistic са примери за лицензи, които смятаме за свободни.

Идеята за изрично обявяване на договор с общността на свободния софтуер е предложена от Ean Schuessler. Чернова на документа е приготвена от Bruce Perens, а подробностите са уточнени между останалите членове на проекта Дебиан през едномесечна конференция, базирана на електронна поща през юни 1997 и след това е приета като открито заявена политика на проекта.

По-късно Bruce Perens премахва специфичните за Дебиан елементи от Препоръките на Дебиан за свободен софтуер и създава Дефиницията за отворен код.

Разрешава се на други организации да използват този документ или производни на него. Моля, упоменете проекта Дебиан ако го направите.