Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Spoločenská zmluva

Verzia 1.1 bola ratifikovaná 26. apríla 2004. Nahrádza Verziu 1.0 ratifikovanú 5. júla 1997.

Debian, výrobcovia systému Debian, vytvorili Spoločenskú zmluvu. Súčasťou tejto zmluvy sú aj Pravidlá slobodného softvéru pre Debian (DFSG), pôvodne navrhnuté ako súbor záväzkov, ktorými sme sa zaviazali riadiť sa. Tento bol neskôr komunitou slobodného softvéru prijatý ako základ pre Definíciu slobodného softvéru.


Spoločenská zmluva s komunitou slobodného softvéru.

 1. Debian zostane 100% slobodný.

  Pravidlá, podľa ktorých posudzujeme, či je dielo slobodné, poskytujeme v dokumente nazvanom Pravidlá slobodného softvéru pre Debian (DFSG). Sľubujeme, že systém Debian a všetky jeho komponenty zostanú slobodné v súlade s týmito pravidlami. Budeme podporovať jednotlivcov, ktorí vytvárajú alebo používajú či už slobodné alebo neslobodné diela v Debiane. Nikdy nespôsobíme, aby systém vyžadoval použitie neslobodnej časti.

 2. Budeme prispievať do komunity slobodného softvéru.

  Keď vytvoríme novú súčasť systému Debian, budeme ju licencovať v súlade s Pravidlami slobodného softvéru pre Debian. Budeme sa snažiť vytvárať systém najlepšie, ako budeme vedieť tak, aby mohli byť slobodné diela široko distribuované a používané. Budeme komunikovať veci, ako napríklad opravy chýb, zlepšenia a požiadavky používateľov s hlavným autorom diela zahrnutého do nášho systému.

 3. Nebudeme skrývať problémy.

  Celú databázu hlásení o chybách budeme udržiavať otvorenú tak, aby bola kedykoľvek prístupná pre verejnosť. Hlásenia, ktoré jednotlivci vyplnia online budú okamžite sprístupnené ostatným.

 4. Našimi prioritami sú naši používatelia a slobodný softvér.

  Budeme vedení potrebami našich používateľov a komunity slobodného softvéru. Ich záujmy umiestnime na prvé miesto medzi našimi prioritami. Budeme podporovať potreby našich používateľov pre prevádzku na mnohých rozdielnych druhoch výpočtových prostredí. Nebudeme namietať voči neslobodným dielam, ktoré budú prevádzkované v systéme Debian a tiež sa nebudeme snažiť žiadať poplatky od ľudí, ktorí vytvárajú alebo využívajú takéto diela. Umožníme iným vytvárať distribúcie, obsahujúce ako systém Debian, tak aj iné diela bez akéhokoľvek nároku na poplatky z našej strany. Aby sme takéto ciele podporili, poskytneme integrovaný systém vysoko kvalitných materiálov bez legálnych reštrikcií, ktoré by mohli takémuto použitiu systému zabrániť.

 5. Diela, nespĺňajúce naše štandardy slobodného softvéru.

  Rešpektujeme, že niektorí naši používatelia potrebujú používať diela, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami Slobodného Softvéru pre Debian. Preto sme vytvorili v našich archívoch pre tieto diela sekcie contrib a non-free. Balíčky v týchto sekciách nie sú súčasťou systému Debian, napriek tomu sú však pre použitie so systémom Debian nakonfigurované. Odporúčame výrobcom nosičov CD prečítať si licencie balíkov v týchto sekciách a podľa nich sa rozhodnúť, či môžu dané balíky na svojich nosičoch CD distribuovať. Teda aj keď neslobodné diela nie sú súčasťou systému Debian, podporujeme ich používanie a poskytujeme infraštruktúru pre neslobodné balíky (ako napr. systém na sledovanie chýb a poštové konferencie).


Pravidlá slobodného softvéru pre Debian (DFSG).

 1. Voľné šírenie

  Licencia ľubovoľnej súčasti systému Debian nesmie obmedzovať žiadnu stranu pri predaji alebo poskytovaní softvéru ako súčasti súhrnnej softvérovej distribúcie, obsahujúcej programy z množstva rôznych zdrojov. Licencia nesmie za takýto predaj vyžadovať autorský honorár, ani žiadny iný poplatok.

 2. Zdrojový kód

  Program musí obsahovať zdrojový kód a musí umožňovať distribúciu ako vo forme zdrojového kódu, tak aj v skompilovanej forme.

 3. Odvodené diela

  Licencia musí umožňovať modifikácie a tvorbu odvodených diel a musí umožňovať ich distribúciu pod tými istými podmienkami, ako sú podmienky licencie pôvodného softvéru.

 4. Integrita zdrojového kódu autora

  Licencia môže obmedzovať distribúciu zdrojového kódu v modifikovanej forme len v prípade, ak licencia umožňuje distribúciu aktualizačných súborov so zdrojovým kódom na účely modifikácie programu v čase jeho zostavovania. Licencia musí explicitne umožňovať distribúciu softvéru zostaveného z modifikovaných zdrojových kódov. Licencia môže vyžadovať, aby odvodené diela niesli odlišný názov alebo číslo verzie, ako pôvodný softvér. (Toto je kompromis. Tvorcovia systému Debian odporúčajú všetkým autorom, aby neobmedzovali možnosť úpravy žiadnych súborov - zdrojových alebo binárnych.)

 5. Zákaz diskriminácie osôb a skupín

  Licencia nesmie diskriminovať žiadne osoby ani skupiny osôb.

 6. Zákaz diskriminácie oblastí použitia

  Licencia nesmie obmedzovať kohokoľvek v snahe použiť program v špecifickej oblasti. Napríklad nesmie obmedziť použitie programu v obchode alebo v genetickom výskume.

 7. Šírenie licencie

  Práva spojené s programom sa musia vzťahovať na všetkých, ktorým je daný program šírený bez potreby udeľovať týmto stranám ďalšie dodatočné licencie.

 8. Licencia nesmie byť špecifická pre Debian

  Práva spojené s programom nesmú byť závislé na tom, že je daný program súčasťou systému Debian. Ak je program vyňatý zo systému Debian a použitý alebo distribuovaný bez systému Debian, pričom spĺňa podmienky licencie programu, mali by mať všetky strany, ktorým je program redistribuovaný tie isté práva ako tie, ktoré sú udelené v rámci systému Debian.

 9. Licencia nesmie obmedzovať iný softvér

  Licencia nesmie vytvárať obmedzenia pre iný softvér, ktorý je distribuovaný spolu s licencovaným softvérom. Licencia napríklad nesmie trvať na tom, aby všetky ostatné programy, distribuované na tom istom nosiči boli taktiež slobodným softvérom.

 10. Príklady licencií

  Licencie GPL, BSD a Artistic sú príklady licencií, ktoré považujeme za slobodné.

Koncept, uvádzajúci našu Zmluvu s komunitou slobodného softvéru navrhol Ean Schuessler. Tento dokument navrhol Bruce Perens a zdokonalil ho vďaka pripomienkam vývojárov systému Debian v priebehu mesiac trvajúcej emailovej konferencie v júni 1997 a neskôr bol prijatý ako verejne ustanovená politika projektu Debian.

Bruce Perens neskôr z Pravidiel slobodného softvéru pre Debian odstránil pre odkazy vzťahujúce sa na Debian a vytvoril tak The Open Source Definition (Definíciu softvéru s otvoreným zdrojovým kódom).

Iné organizácie môžu odvodiť a stavať na tomto dokumente. Prosíme vás, aby ste vyjadrili uznanie projektu Debian, ak tak urobíte.