Debians sociala kontrakt

Version 1.2 stadfäst 1 oktober 2022. Ersätter Version 1.1 stadfäst 26 april 2004 och version 1.0 stadfäst 5 juli 1997.

Debian, producenterna av Debian-systemet, har skapat Debians sociala kontrakt. Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG) är en del av kontraktet, och skrevs ursprungligen som en samling utfästelser vilka vi är överens om att stå fast vid, har antagits som basen för definitionen av öppen källkod (eng. open source).


Socialt kontrakt mellan Debian och användare av fri programvara

 1. Debian kommer att förbli 100% fritt

  Vi bifogar de riktlinjer vi använder för att bestämma om ett verk är fritt i dokumentet med titeln Debians riktlinjer för fri programvara. Vi lovar att Debiansystemet och alla dess delar kommer vara fria enligt dessa riktlinjer. Vi kommer att ge stöd åt de som utvecklar eller använder både fria och icke-fria verk i Debian. Vi kommer aldrig att göra så att systemet kräver att en icke-fri komponent används.

 2. Vi kommer att ge något tillbaka till dem som använder fri programvara

  När vi skriver nya komponenter till Debiansystemet kommer vi att licensiera dessa på ett sätt som överensstämmer med Debians riktlinjer för fri programvara. Vi kommer att utveckla ett så bra system vi kan så att fria verk får en stor utbredning och användning. Vi kommer att kommunicera felrättelser, förbättringar och önskemål från användare, osv. till uppströms-författare till verk som inkluderas i vårt system.

 3. Vi kommer inte att dölja våra problem

  Vi håller alltid hela vår felrapportdatabas öppen till insyn för allmänheten. Felrapporter som folk skickar in blir skyndsamt tillgängliga för andra att läsa.

 4. Vi prioriterar våra användare och fri programvara

  Vi styrs av kraven från våra användare och dem som använder fri programvara, och vi sätter deras behov främst bland våra prioriteringar. Vi stöder våra användares behov av att kunna använda vårt system i flera olika datormiljöer. Vi kommer inte att invända mot att det utvecklas icke-fria verk avsedda att användas på Debiansystem, eller försöka ta ut en avgift för att skapa eller använda sådana verk. Vi kommer att tillåta andra att skapa distributioner som innehåller både Debiansystemet och andra verk, utan att de behöver betala oss något. För att befrämja dessa mål kommer vi att tillhandahålla ett integrerat system med högkvalitativt material utan några rättsliga inskränkningar som skulle kunna begränsa denna typ av användning av systemet.

 5. Verk som inte uppfyller våra krav för fri programvara

  Vi förstår att vissa av våra användare behöver använda verk som inte är förenliga med Debians riktlinjer för fri programvara. Vi har skapat avdelningarna contrib och non-free i vårt ftp-arkiv för dessa verk. Paketen i dessa avdelningar är inte en del av Debiansystemet, men har trots detta konfigurerats för att användas tillsammans med Debian. Vi uppmuntrar cd-tillverkare att läsa licenserna hos paketen i dessa avdelningar för att avgöra om de kan distribuera dem på sina cd-skivor. Så, även om icke-fria verk inte är en del av Debian stöder vi att de används, och vi tillhandahåller en infrastruktur för icke-fria paket (såsom vårt felrapporteringssystem och våra sändlistor). Debians officiella media kan innehålla fastprogramvara som annars inte är en del av Debiansystemet för att möjliggöra användning av Debian med hårdvara som kräver sådan fastprogramvara.


Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG)

 1. Inga begränsningar på vidaredistribution

  En Debiankomponents licens får inte begränsa möjligheten för någon part att sälja eller ge bort programvaran som en del i en samlad programvarudistribution, innehållande program från flera olika källor. Licensen får inte kräva en royalty eller annan avgift för en sådan försäljning.

 2. Källkod

  Programmet måste inkludera källkod, och måste tillåta distribution både i källkodsform och som kompilerat program.

 3. Härledda verk

  Licensen måste tillåta modifikationer och framställande av härledda verk, och måste tillåta dessa att distribueras under samma villkor som den ursprungliga programvarans licens.

 4. Integritet hos författarens källkod

  Licensen får begränsa distribution av källkod i modifierad form endast om den tillåter att patchfiler distribueras tillsammans med källkoden, med avsikten att modifiera programvaran vid kompileringstillfället. Licensen måste explicit tillåta distribution av programvara som kompilerats från modifierad källkod. Licensen får kräva att härledda verk ges ett annat namn eller versionsnummer än den ursprungliga programvaran. (Detta är en kompromiss. Debiangruppen uppmuntrar alla författare att inte inskränka rätten att modifiera filer, vare sig det gäller källkod eller binärfiler.)

 5. Ingen diskriminering av personer eller grupper

  Licensen får inte diskriminera någon person eller grupp av personer.

 6. Ingen diskriminering av användningsområden

  Licensen får inte begränsa någon att använda programmet inom ett specifikt användningsområde. Exempelvis får den inte förbjuda kommersiell användning, eller förhindra att programvaran används för genetisk forskning.

 7. Utbredning av licensen

  De rättigheter som tillskrivits programvaran måste vara tillämpliga på alla till vilka programmet sprids, utan att kräva någon ytterligare licens för dessa parter.

 8. Licensen får inte vara specifik för Debian

  De rättigheter som tillskrivits programvaran får inte vara beroende av att programmet är en del av Debiansystemet. Om programmet extraheras från Debian och används eller distribueras utanför Debian, men i övrigt på ett sätt som överensstämmer med villkoren i programmets licens, så måste alla parter till vilka programmet sprids ha samma rättigheter som de som får dem i samband med Debiansystemet.

 9. Licensen får inte besmitta annan programvara

  Licensen får inte lägga några begränsningar på annan programvara som distribueras tillsammans med den licensierade programvaran. Exempelvis får inte licensen kräva att all annan programvara som sprids på samma medium måste vara fri programvara.

 10. Exempel på licenser

  GPL, BSD, och Artistic är licenser som vi anser vara fria.

Idén att framlägga vårt sociala kontrakt med fri programvarumiljön togs fram av Ean Schuessler. Utkastet till detta dokument skrevs av Bruce Perens, och det förbättrades med kommentarer från Debianutvecklare under en månadslång e-postkonferens i juni 1997, varefter det godtogs som Debianprojektets officiella policy.

Bruce Perens tog senare bort de Debianspecifika referenserna från Debians riktlinjer för fri programvara för att skapa The Open Source Definition (definitionen av öppen källkod).

Andra organisationer får härleda verk från och bygga vidare på detta dokument. Vi ber er att tacka Debianprojektet om ni gör det.