Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Khế ước xã hội Debian

Phiên bản 1.1 được phê chuẩn vào ngày 26 tháng tư, 2004. Thay thế phiên bản 1.0 phê chuẩn vào ngày 5 tháng bảy, 1997.

Debian, tổ chức sản sinh hệ điều hành Debian, đã tạo Khế ước xã hội Debian. Chỉ dẫn phần mềm tự do Debian (DFSG) là một bộ phận của khế ước, ban đầu được thiết kế như là một tập hợp của các giao ước cái mà chúng tôi đồng ý tuân thủ theo, đã được làm theo bởi cộng đồng phần mềm tự do như là cơ sở của Định nghĩa nguồn mở.


Khế ước xã hội với Cộng Đồng Phần Mềm Tự Do

 1. Debian sẽ vẫn mãi 100% tự do

  Chúng tôi cung cấp chỉ dẫn cái mà chúng tôi dùng để định rõ xem một công việc là tự do trong tài liệu với tiêu đề Chỉ dẫn phần mềm tự do Debian. Chúng tôi cam kết rằng hệ thống Debian và tất cả các thành phần của nó sẽ tự do tuân theo những hướng dẫn đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những người tạo hoặc sử dụng cả tự do và không tự do làm việc được trên Debian. Chúng tôi sẽ không bao giờ tạo hệ thống mà nó yêu cầu dùng các thành phần không-tự-do.

 2. Chúng tôi sẽ đưa lại cộng đồng phần mềm tự do

  Khi chúng tôi viết thành phần mới của hệ thống Debian, chúng tôi sẽ cấp phép cho chúng theo cách thức phù hợp với Chỉ dẫn phần mềm tự do Debian. Chúng tôi sẽ tạo nên hệ thống tốt nhất có thể, do đó các công việc tự do sẽ được phân phối và sử dụng rộng rãi. Chúng tôi sẽ liên tục hack những thứ như là sửa lỗi, cải tiến và gửi các yêu cầu người dùng đến các tác giả thượng nguồn của những công việc được bao gồm trong hệ thống của chúng tôi.

 3. Chúng tôi sẽ không giấu giếm các trục trặc

  Chúng tôi sẽ giữ toàn bộ cơ sở dữ liệu báo cáo lỗi mở công khai cho mọi người cùng xem. Các báo cáo mà người tạo hồ sơ trên mạng sẽ ngay lập tức những người khác cũng có thể đọc được.

 4. Ưu tiên của chúng tôi là người dùng và phần mềm tự do

  Chúng tôi sẽ được định hướng bởi mong muốn của người dùng của chúng tôi và cộng đồng phần mềm tự do. Chúng tôi sẽ đặt lợi ích của họ ở vị trí cao nhất trong mức ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những mong muốn của người dùng của chúng tôi là muốn thực thi trên nhiều kiểu môi trường máy tính khác nhau. Chúng tôi sẽ không có ý kiến gì với công việc không-tự-do cái mà có dụng ý được sử dụng trên các hệ thống Debian, hay cố buộc một khoản thù lao cho những người tạo hay dùng những việc như thế. Chúng tôi sẽ cho phép những người khác tạo các bản phân phối chứa cả hệ thống Debian và cả các công việc khác, mà không cần trả phí gì. Để xúc tiến những mục tiêu này, chúng tôi sẽ cung cấp một hệ thống tổ hợp của những vật liệu chất lượng cao với không có hạn chế luật định nào mà có thể ngăn cấm những người dùng như vậy của hệ thống.

 5. Các công việc mà nó không khớp chuẩn phần mềm tự do

  Chúng tôi thừa nhận rằng một số người dùng của chúng tôi yêu cầu sử dụng các công việc mà nó không phù hợp với Chỉ dẫn phần mềm tự do Debian. Chúng tôi đã tạo các vùng contribnon-free ở phần kho lưu của chúng tôi cho những việc đó. Những gói trong các khu vực đó không phải là bộ phận của hệ thống Debian, dù là họ đã cấu hình để dùng với Debian. Chúng tôi khuyến khích các nhà sản xuất CD đọc giấy phép của các gói trong các lĩnh vực này và quyết định xem họ có thể phân phối các gói đó trên các CD của họ. Như vậy, dù rằng các công việc không-tự-do không phải là một bộ phận của Debian, chúng tôi hỗ trợ người dùng của họ và cung cấp cơ sở hạ tầng cho các gói không-tự-do (chẳng hạn như là hệ thống theo dõi lỗi và các bó thư của chúng tôi).


Các chỉ dẫn phần mềm tự do Debian (DFSG)

 1. Tái phân phối tự do

  Giấy phép của một thành phần Debian không được hạn chế bất kỳ bên tham gia nào bán hay cho phần mềm như là một thành phần của một bản phân phối phần mềm hợp nhất có chứa chương trình từ nhiều nguồn khác nhau. Giấy phép không được yêu cầu tiền bản quyền hay các chi phí khác cho việc như là bán.

 2. Mã nguồn

  Chương trình phải bao gồm cả mã nguồn, và phải cho phép phân phối ở dạng mã nguồn cũng như là dạng thức đã biên dịch.

 3. Các công việc dẫn xuất

  Giấy phép phải cho phép sửa đổi và các công việc dẫn xuất, và phải cho phép họ phân phối dưới cùng điều khoản như là giấy phép phần mềm gốc.

 4. Tính toàn vẹn mã nguồn của tác giả

  Giấy phép có thể hạn chế mã-nguồn khỏi việc bị phân phối trong dạng thức có sửa đổi chỉ khi giấy phép cho phép bản phân phối của tập tin vá với mã nguồn cho mục đích sửa chương trình tại thời điểm biên dịch. Giấy phép phải cho phép một cách rõ ràng là được phép phân phối phần mềm biên dịch từ mã nguồn đã sửa đổi. Giấy phép có thể yêu cầu các công việc dẫn xuất phải chuyển tiếp một tên hay số hiệu phiên bản khác từ phần mềm nguyên gốc. (Đây là một thỏa hiệp. Nhóm Debian khuyến khích mọi tác giả không hạn chế bất kỳ tập tin, mã nguồn hay nhị phân, khỏi việc bị chỉnh sửa.)

 5. Không được chống lại bất kỳ người hay nhóm người nào

  Giấy phép phải không chống lại bất kỳ người hay nhóm người nào.

 6. Không được chống lại lĩnh vực hoạt động nào

  Giấy phép phải không hạn chế bất kỳ ai khỏi việc sử dụng chương trình trong một lĩnh vực hoạt động đặc thù nào. Ví dụ, không nên hạn chế một chương trình không cho sử dụng trong kinh doanh, hay khỏi việc dùng trong nghiên cứu chung.

 7. Sự phân phối của Giấy phép

  Các quyền đính kèm vào chương trình phải áp dụng cho mọi người những người mà chương trình được tái phân phối mà không đòi hỏi sự thực thi của một giấy phép bổ xung bởi những bên tham gia.

 8. Giấy phép phải không đặc thù Debian

  Các quyền được đính kèm vào chương trình phải không phụ thuộc vào bộ phận chương trình của hệ thống Debian. Nếu chương trình được trích ra từ Debian và được dùng hay phân phối không phải Debian nếu không thì trong phạm vi các điều khoản của giấy phép của chương trình, mọi bên tham gia những người mà chương trình được tái phân phối phải có cùng các quyền như những cái được công nhận cùng chung với hệ thống Debian.

 9. Giấy phép phải không làm hỏng các phần mềm khác

  Giấy phép phải không đặt hạn chế lên phần mềm khác cái mà được phân phối cùng với phần mềm cấp phép. Ví dụ, giấy phép phải không đòi hỏi rằng mọi chương trình khác được phân phối trên cùng môi trường phải là phần mềm tự do.

 10. Các giấy phép mẫu

  Giấy phép GPL, BSD, và Artistic là các ví dụ mà chúng tôi coi là tự do.

Ý niệm của việc bắt đầu khế ước xã hội với cộng đồng phần mềm tự do của chúng tôi được gợi ý bởi Ean Schuessler. Tài liệu này đã được phác thảo bởi Bruce Perens, định nghĩa lại bởi những nhà phát triển Debian khác trong suốt cuộc hội thảo qua thư điện tử vào tháng sáu 1997, và sau đó được chấp thuận như là chính sách công bố công khai của dự án Debian.

Bruce Perens sau này xóa bỏ các tham chiếu dành-riêng-cho-Debian khỏi Chỉ dẫn phần mềm tự do Debian để tạo Định nghĩa Nguồn Mở.

Các tổ chức khác có thể dẫn xuất hay xây dựng dựa trên tài liệu này. Vui lòng ghi công trạng cho dự án Debian nếu bạn làm thế.