Een probleem in Debian rapporteren met reportbug

We raden sterk aan om problemen (bugs) in Debian te rapporteren met behulp van het programma reportbug.

Op de meeste systemen wordt reportbug automatisch geïnstalleerd. Als het niet beschikbaar is, kunt u het installeren met behulp van het gereedschap voor pakketbeheer dat zich op uw systeem bevindt.

U kunt het programma reportbug via het menu opstarten onder de afdeling systeemgereedschap. U kunt het ook aan de commandoregel starten met de opdracht reportbug.

Het programma zal u stap voor stap door het proces van het rapporteren van een probleem begeleiden.

Als u vragen heeft die de interactieve prompts van reportbug niet oplossen, dan kunt u de verdere documentatie hieronder raadplegen of om hulp vragen op de mailinglijst voor gebruikers van Debian (Engelstalig!).

Merk op dat alle probleemrapporten in het Engels moeten worden ingediend

Een probleem in Debian rapporteren via e-mail (en geavanceerd gebruik van reportbug)

Belangrijke zaken om in gedachten te houden vóórdat u een probleem rapporteert

Tot welk pakket behoort uw probleemrapport?

U dient te weten tegen welk pakket u uw probleem gaat rapporteren. Zie dit voorbeeld voor informatie over hoe dit uit te vinden. (Deze informatie zal u gebruiken om te controleren of het probleem al gerapporteerd is.)

Als het niet lukt om te bepalen tegen welk pakket een probleem gerapporteerd moet worden, kunt u een e-mail sturen naar de mailinglijst voor gebruikers van Debian en daar om hulp vragen (in het Engels!).

Als uw probleem niet direct te maken heeft met een specifiek pakket, maar met een algemeen aspect van Debian, kunt u dit melden door een bug te rapporteren tegen een pseudo-pakket of door een e-mail te sturen naar een van de mailinglijsten van Debian.

Is uw probleem reeds gerapporteerd?

Bekijk of het probleem dat u wilt rapporteren niet al door iemand anders is gemeld voordat u het zelf indient. U kunt zien welke problemen voor een bepaald pakket zijn gerapporteerd door de naam van het pakket in te geven op het zoekformulier voor probleemrapporten. Als er al een bestaand probleemrapport is, met nummer #<nummer>, dan kunt u aanvullende informatie daaraan toevoegen door een e-mail te sturen aan <nummer>@bugs.debian.org. Dien in elk geval niet een nieuw probleemrapport in.

Dien afzonderlijke rapporten in voor verschillende problemen

Rapporteer liever niet meerdere ongerelateerde bugs in één enkel bugrapport, zeker niet als het bugs in verschillende pakketten betreft.

Dien geen probleemrapporten in upstream

Als u een probleem rapporteert binnen Debian, rapporteer het probleem dan niet ook zelf bij de upstream ontwikkelaars van de programmatuur. Het is immers mogelijk dat het probleem alleen voorkomt in Debian. Indien nodig zal de beheerder van het pakket uw rapport doorsturen.

Een bug via e-mail rapporteren

U kunt problemen in Debian ook indienen door een e-mail te sturen naar submit@bugs.debian.org. Hiervoor is een speciale indeling nodig die hieronder wordt beschreven. Omdat reportbug (zie boven) deze indeling automatisch verzorgt, wordt gebruik ervan sterk aangeraden!

Headers

Net als bij een normaal e-mail bericht, dient u een duidelijk, beschrijvend Onderwerp voor uw e-mail kiezen. Het onderwerp dat u invult, zal worden gebruikt als de titel van de bug in het bugtracking-systeem. Probeer dus een informatieve regel als onderwerp te gebruiken!

Als u een kopie van het bericht ook naar andere mensen (of een mailinglijst) wilt sturen, kunt u beter niet de standaard e-mail headers (zoals CC) gebruiken, maar een andere methode, die verderop wordt beschreven.

Pseudo-headers

De eerste regels van het bericht zelf bepalen, door het gebruik van zogenaamde pseudo-headers, op welk pakket en welke versie van dat pakket uw rapport betrekking heeft. Dit betekent dat de eerste regel van uw bericht er als volgt moet uitzien:

Package: <pakketnaam>

Vervang hier <pakketnaam> door de naam van het pakket (of het pseudo-pakket) waarover u een bug wilt rapporteren.

De tweede regel dient er als volgt uit te zien:

Version: <versie>

Vervang hier <versie> door de versie van het pakket dat u gebruikt. Voeg geen tekst toe aan de versie zelf, want het bugtracking-systeem steunt op dit veld om uit te zoeken welke releases getroffen worden door deze bug.

De Package regel in uw bericht moet correct zijn, omdat deze informatie door het bugvolgsysteem wordt gebruikt om uw bericht door te sturen naar de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor dit specifieke pakket. In dit voorbeeld wordt uitgelegd hoe u deze informatie kunt achterhalen.

Onder overige pseudo-headers vindt u welke andere pseudo-headers zijn toegestaan.

De eigenlijke probleemmelding

U wordt verzocht de volgende informatie in uw rapport te vermelden:

Neem ieder detail dat relevant lijkt op in uw bericht. Er is weinig kans dat uw bericht door dit soort informatie te lang wordt. Verder kunt u, als de bestanden niet te groot zijn, de bestanden die u gebruikte om het probleem te reproduceren, meesturen. (Als de bestanden groot zijn, overweeg dan om ze, indien mogelijk, beschikbaar te stellen op een openbaar toegankelijke website.

Meer informatie over hoe u de ontwikkelaars kunt helpen om uw probleem op te lossen kunt u vinden op de "How to Report Bugs Effectively"-pagina (Engelstalig).

Voorbeeld van een probleemrapport

Een bug rapport, inclusief de mail header en pseudo-headers, ziet er ongeveer als volgt uit:

 To: submit@bugs.debian.org
 From: diligent@testing.linux.org
 Subject: Hello says `goodbye'

 Package: hello
 Version: 1.3-16

 When I invoke `hello' without arguments from an ordinary shell
 prompt it prints `goodbye', rather than the expected `hello, world'.
 Here is a transcript:

 $ hello
 goodbye
 $ /usr/bin/hello
 goodbye
 $

 I suggest that the output string, in hello.c, be corrected.

 I am using Debian GNU/Linux 2.2, kernel 2.2.17-pre-patch-13
 and libc6 2.1.3-10.

Het versturen van bug rapporten naar andere ontvangers

Soms is het nodig om een kopie van uw bug rapport op te sturen naar iemand anders dan debian-bugs-dist en de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor het pakket.

U zou dit kunnen doen door simpelweg een CC te sturen naar de andere adressen, maar dan krijgen deze kopieën geen bug nummer in de Reply-To en de Subject regels van het bericht. Als de ontvangers van de kopieën reageren op de mail, zullen ze waarschijnlijk de submit@bugs.debian.org als ontvanger van het bericht behouden, met als gevolg dat hun antwoord als een nieuw bug rapport wordt gezien door het bugvolgsysteem. Dit leidt tot veel dubbele rapporten.

De goede manier om dit te doen, is door de X-Debbugs-CC pseudo-header te gebruiken. Voeg een regel zoals hieronder toe aan de pseudo-header van uw e-mail bericht:

 X-Debbugs-CC: other-list@cosmic.edu

Dit zorgt ervoor dat het bugvolgsysteem, behalve naar debian-bugs-dist, ook een kopie van uw rapport naar de adressen in de X-Debbugs-CC stuurt.

Indien u een kopie wenst te sturen naar meer dan één adres, plaats ze dan in één enkele X-Debbugs-CC-regel en scheidt ze van elkaar met een komma.

Vermijd alstublieft het sturen van zulke kopieën naar de adressen van andere bugrapporten; deze worden afgevangen door de controles die mailloops voorkomen. Het heeft ook weinig zin om de X-Debbugs-CC-header hiervoor te gebruiken, omdat het bugnummer dat door dit mechanisme aan uw mail wordt toegevoegd, gewoon door een nieuwe zal worden vervangen; u kunt beter de standaard CC header gebruiken.

Het is vaak zinvol te deze optie te gebruiken in combinatie met de quiet verzend optie (zie hieronder).

Overige pseudo-headers

Zwaarte van de bugs

Als u een probleem rapporteert dat bijzonder ernstig is, of als u juist slechts een wens heeft voor extra functionaliteit van het programma, kunt u de ernst van de bug aangeven. Dit is echter niet verplicht, en de pakketbeheerder kan een juiste ernst aan uw rapport toekennen, als u het niet zelf doet (of een onjuiste ernst heeft gekozen).

Om de ernst aan te geven, kunt u een regel zoals hieronder in de pseudo-header invoegen:

Severity: <ernst>

Vervang <ernst> met een van de gedefinieerde niveaus zoals beschreven in de aanvullende documentatie.

Het toewijzen van labels (tags)

Het is mogelijk om labels (tags) aan een bug-rapport toe te wijzen als u deze instuurt. Als u bijvoorbeeld een oplossing in uw bugrapport meestuurt, kunt u het patch-label zetten. Dit is echter niet verplicht; de ontwikkelaars zullen zelf uw bug-rapport labels geven als dat nodig is.

Om een label toe te wijzen kunt u een regel zoals hieronder in de pseudo-header toevoegen:

Tags: <label>

Hier moet u uiteraard <label> vervangen door een of meerdere beschikbare labels. De labels die beschikbaar zijn, zijn beschreven in de aanvullende documentatie. Als u meerdere tags wilt opgeven, moeten deze gescheiden worden door komma’s, spaties of beide.

User: <gebruikersnaam>
Usertags: <gebruikerstags>

Vervang <gebruikerstags> door één of meerdere gebruikerstags. Scheidt meerdere tags door komma’s, spaties of beide. Als u een <gebruikersnaam>opgeeft, zullen de tags voor die gebruiker worden gezet. Anders zal het e-mailadres van de afzender worden gebruikt als gebruikersnaam.

U kunt op het ogenblik van het indienen van een bugrapport gebruikerstags instellen voor verschillende gebruikers door meerdere User pseudo-headers toe te voegen. Elke Usertags pseudo-header stelt de gebruikerstags in voor de vorige User pseudo-header. Dit is in het bijzonder nuttig voor het instellen van gebruikerstags voor een team met verschillende gebruikers, voor het instellen van gebruikerstags voor verschillende teams, of voor het instellen van de architectuurgebruikerstags voor bugs die verschillende architecturen betreffen.

User: <eerste-gebruikersnaam>
Usertags: <eerste-gebruikersnaam gebruikerstags>
User: <tweede-gebruikersnaam>
Usertags: <tweede-gebruikersnaam gebruikerstags>

Doorgestuurd aangeven

Forwarded: foo@example.com

duidt de gerapporteerde bug aan als doorgestuurd naar foo@example.com. Zie aanduiden dat je een bugrapport hebt doorgegeven in de documentatie voor ontwikkelaars voor details.

Bugs toe-eigenen

Owner: foo@example.com

duidt aan dat foo@example.com nu verantwoordelijk is om deze bug op te lossen. Zie wijzig eigenaar van een bug in de documentatie voor ontwikkelaars voor details.

Bronpakket

Source: foopackage

Het equivalent van Package: voor bugs in het bronpakket foopackage; voor de meeste bugs kunt u deze optie beter niet gebruiken.

Bedieningscommando’s

Control: bedieningscommando’s

Maakt het mogelijk om alle commando’s die naar control@bugs.debian.org moeten worden verstuurd te gebruiken wanneer dit naar submit@bugs.debian.org of nnn@bugs.debian.org wordt verstuurd. Bug nummer -1 verwijst hierbij initieel naar de huidige bug (de bug dus die net gecreëerd is door een e-mail naar submit@ of de bug waar het nnn@ adres van werd gebruikt). Zie de documentatie van de serverbediening voor meer informatie over geldige bedieningscommando’s.

Bijvoorbeeld, de volgende pseudo-header in een bericht dat gestuurd wordt aan 12345@bugs.debian.org:

Control: retitle -1 dit is de titel (in het Engels!)
Control: severity -1 normal
Control: summary -1 0
Control: forwarded -1 https://bugs.debian.org/nnn

zorgt ervoor dat bug 12345 een nieuwe titel krijgt, z'n ernst aangepast wordt, er een samenvatting gezet wordt en als doorgestuurd wordt gemerkt.

X-Debbugs-headers

Ten slotte, als je MUA je niet toelaat om de headers te wijzigen, dan kunt u de verschillende X-Debbugs--headers in de pseudo-headers vermelden.

Aanvullende informatie

Verschillende rapporteeradressen (rapporteren van een kleine bug of heel veel bugs tegelijk)

Als u een klein probleem rapporteert zoals een typo in de documentatie of een triviaal bouw probleem, wordt u verzocht de ernst van uw bug rapport daaraan aan te passen en uw rapport aan maintonly@bugs.debian.org te sturen in plaats van submit@bugs.debian.org. Dit zorgt ervoor dat uw bericht alleen wordt doorgestuurd naar de ontwikkelaar van het pakket en niet naar de bug mailinglijsten.

Als u veel bugs tegelijkertijd rapporteert, moet u zeker maintonly@bugs.debian.org gebruiken, zodat u niet te veel e-mail verkeer veroorzaakt op de bugvolg-mailinglijsten. Voordat u veel dezelfde bugs rapporteert, kunt u het beste ook een samenvatting sturen naar de debian-bugs-dist lijst.

Als u een bug wilt rapporteren die al eerder naar de ontwikkelaar is gestuurd, kunt u quiet@bugs.debian.org gebruiken. Bugs die naar dit adres worden gestuurd, worden alleen opgenomen in het bugvolgsysteem en verder naar niemand doorgestuurd.

Als uw verschillende rapporteeradressen gebruikt, zal het bugvolgsysteem automatisch de Reply-To header van alle doorgestuurde berichten zetten, zodat de antwoorden op deze berichten op dezelfde manier worden behandeld als het originele rapport. Dat betekent bijvoorbeeld, dat antwoorden op maintonly naar nnn-maintonly@bugs.debian.org zullen worden gestuurd in plaats van naar nnn@bugs.debian.org, tenzij iemand dat handmatig aanpast.

Bevestigingen

Normaliter stuurt het bugvolgsysteem u per e-mail een bevestiging wanneer u een nieuwe bug rapporteert of extra informatie aan een bestaande bug toevoegt. U kunt deze bevestiging onderdrukken door een header of pseudo-header X-Debbugs-No-Ack toe te voegen in uw e-mailbericht (de inhoud van deze header maakt niet uit). Als u een nieuw probleemrapport instuurt met gebruikmaking van deze header, zult u zelf de www-interface moeten raadplegen voor het nummer van de bug.

Merk op dat deze header niet de bevestigingen van de control@bugs.debian.org-server onderdrukt. Deze kunnen namelijk foutmeldingen bevatten naar aanleiding waarvan u nog actie moet ondernemen.

Bestrijding van spam en ontbrekende mail

Het bugvolgsysteem maakt gebruik van een vrij uitgebreide verzameling regels bedoeld om te voorkomen dat spam in het BTS (bugvolgsysteem) terechtkomt. Hoewel we proberen het aantal onterechte spam signaleringen te beperken, kunnen deze toch voor komen. Als u vermoedt dat uw mail ten onrechte als spam is aangemerkt, kunt u altijd contact opnemen met owner@bugs.debian.org voor ondersteuning. Een andere gebruikelijke oorzaak dat mail het BTS niet bereikt is het gebruik van adressen die overeenkomen met de expressie FROM_DAEMON van procmail, waaronder bijvoorbeeld mail afkomstig van adressen als mail@foobar.com. Als u vermoedt dat uw mail vanwege FROM_DAEMON wordt gefilterd, raadpleeg dan procmailrc(5) om dat te bevestigen en verstuur de mail vervolgens opnieuw met een adres dat niet overeenkomt met FROM_DAEMON.

Bugs in onbekende pakketten

Als het bugvolgsysteem niet kan bepalen welke ontwikkelaar verantwoordelijk is voor het relevant pakket, zal het rapport worden doorgestuurd naar debian-bugs-dist, zelfs als het rapport naar maintonly is gestuurd.

Als u berichten stuurt naar maintonly@bugs.debian.org of nnn-maintonly@bugs.debian.org, moet u ervoor zorgen dat het rapport aan het goede pakket is toegewezen. Dat kunt u doen door een correcte Package header bovenaan het rapport te zetten, of door de control@bugs.debian.org service te gebruiken.

Het gebruik van dpkg om het pakket en de versie voor het report te vinden

Als u reportbug gebruikt om een probleem te rapporteren met een bepaald commando, zeg grep, kan op de volgende manier automatisch het juiste pakket worden bepaald en kunt u meteen het rapport schrijven: reportbug --file $(which grep).

U kunt ook uitvinden welk pakket een commando installeerde door dpkg --search te gebruiken. U kunt uitvinden welke versie van een bepaald pakket u heeft geïnstalleerd met het commando dpkg --list of dpkg --status.

Bijvoorbeeld:

$ which apt-get
/usr/bin/apt-get
$ type apt-get
apt-get is /usr/bin/apt-get
$ dpkg --search /usr/bin/apt-get
apt: /usr/bin/apt-get
$ dpkg --list apt
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name      Version    Description
+++-==============-==============-============================================
ii apt      0.3.19     Advanced front-end for dpkg
$ dpkg --status apt
Package: apt
Status: install ok installed
Priority: standard
Section: base
Installed-Size: 1391
Maintainer: APT Development Team <deity@lists.debian.org>
Version: 0.3.19
Replaces: deity, libapt-pkg-doc (<< 0.3.7), libapt-pkg-dev (<< 0.3.7)
Provides: libapt-pkg2.7
Depends: libapt-pkg2.7, libc6 (>= 2.1.2), libstdc++2.10
Suggests: dpkg-dev
Conflicts: deity
Description: Advanced front-end for dpkg
 This is Debian's next generation front-end for the dpkg package manager.
 It provides the apt-get utility and APT dselect method that provides a
 simpler, safer way to install and upgrade packages.
 .
 APT features complete installation ordering, multiple source capability
 and several other unique features, see the Users Guide in
 /usr/doc/apt/guide.text.gz

Overige nuttige commando’s en pakketten

Het hulpprogramma querybts, beschikbaar in hetzelfde pakket als reportbug, biedt een handige tekstuele interface naar het bugtracking-systeem.

Gebruikers van Emacs kunnen ook het commando debian-bug uit het pakket debian-el gebruiken. Wanneer aangeroepen met behulp van M-x debian-bug, zal het op een vergelijkbare wijze als reportbug vragen om alle benodigde informatie.


Andere BTS pages:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.