Hur man rapporterar fel (buggar) i Debian med reportbug

Vi rekommenderar å det bestämdaste att du använder programmet reportbug för att rapportera fel i Debian.

reportbug är installerat som standard på de flesta system. Om det inte finns tillgängligt kan det installeras med hjälp av det pakethanteringssystem som finns tillgängligt på ditt system.

reportbug kan startas från system-sektionen i din meny, eller genom att köra reportbug från kommandoraden.

Programmet kommer att vägleda dig genom felrapporteringsprocessen steg för steg.

Om du har frågor som inte de interaktiva frågorna reportbug ger dig kan lösa kan du se resten av dokumentationen nedan eller fråga på sändlistan debian-user (på engelska) eller debian-user-swedish (på svenska).

Hur man rapporterar fel (buggar) i Debian per e-post (och avancerad reportbug-användning)

Viktigt att veta innan du skickar in din felrapport

Vilket paket handlar din felrapport om?

Du måste veta vilket paket din felrapport skall skickas in mot. Se exemplet nedan för information om hur du hittar den informationen. (Du kommer använda information för att se om ditt fel redan har rapporterats.)

Om du inte kan avgöra vilket paket ditt fel skall rapporteras mot, skicka e-post till sändlistan för Debiananvändare och fråga om hjälp.

Om felet inte beror på ett särskilt paket, utan någon mer generell aspekt, så finns det flera pseudo-paket, alternativt sändlistor som du kan använda för att kontakta oss.

Har felet redan rapporterats

Du bör kontrollera om felet har rapporterats av någon annan innan du skickar in en rapport. Du kan se vilka fel som har rapporterats i ett visst paket genom att använda paketvalet (package) i felsökningsformuläret. Om det redan finns en felrapport nr nummer bör du skicka dina kommentarer genom att e-posta till nummer@bugs.debian.org istället för att rapportera ett nytt fel.

Skicka flera rapporter för flera fel

Vi ber dig att inte rapportera flera orelaterade fel – speciellt inte om de berör olika paket – i samma felrapport.

Rapportera inte fel uppströms

Om du skickar in en felrapport till Debian, skicka inte själv en kopia av rapporten till uppströmsförfattaren, då det är möjligt att felet bara finns i Debian. Om det är nödvändigt kommer den paketansvariga att vidaresända felrapporten uppströms.

Skicka felrapporten med e-post

Du kan rapportera fel i Debian genom att skicka e-post till submit@bugs.debian.org i ett speciellt format enligt nedan. reportbug (se ovan) skickar e-post i rätt format åt dig, använd det gärna!

Brevhuvuden

Som i all annan e-post bör du ange en tydlig och beskrivande ärenderad i brevhuvudet. Ärenderaden används initialt som titel för rapporten i felhanteringssystemet, så försök göra den informativ!

Om du vill skicka en kopia av din felrapport till flera mottagare (t.ex sändlistor) bör du inte använda de vanliga e-posthuvudena, utan en annan metod som beskrivs nedan.

Pseudobrevhuvuden

Den första delen av felrapporten är pseudobrevhuvuden, vilka innehåller information om för vilket paket och vilken version felrapporten gäller. Den första raden i brevkroppen måste innehålla ett pseudobrevhuvud. Den skall vara:

Package: <paketnamn>

Byt ut <paketnamn> mot namnet på paketet som har ett fel.

Den andra raden i brevkroppen skall vara:

Version: <paketversion>

Byt ut <paketversion> mot paketets version. Lägg inte in någon annan text än själva versionen här, eftersom felrapporteringssystemet är beroende av att detta fält är korrekt för att hålla reda på vilka utgåvor som påverkas av felet.

Du måste ha en korrekt Package-rad i pseudobrevhuvudet för att felrapporteringssystemet skall kunna skicka rapporten till paketets ansvariga. Se ett exempel för att hitta de uppgifterna.

För andra giltiga pseudobrevhuvuden, se Ytterligare pseudobrevhuvuden.

Felrapportens brevkropp

I rapporten bör du ta med:

Inkludera alla detaljer som verkar vara relevanta – faran är väldigt liten att du inkluderar för mycket information och rapporten därmed blir för stor. Om de är små bör du även inkludera eventuella filer som kan användas för att reproducera felet. (Om de är stora kanske du kan göra dem tillgängliga på en öppet tillgänglig webbplats.)

För tips om hur du kan hjälpa utvecklarna att lösa dina problem ber vi dig läsa Hur man rapporterar fel effektivt.

Exempel på en felrapport

En felrapport med brevhuvud och pseudobrevhuvud, ser ut ungefär så här:

 To: submit@bugs.debian.org
 From: diligent@testing.linux.org
 Subject: Hello says `goodbye'

 Package: hello
 Version: 1.3-16

 When I invoke `hello' without arguments from an ordinary shell
 prompt it prints `goodbye', rather than the expected `hello, world'.
 Here is a transcript:

 $ hello
 goodbye
 $ /usr/bin/hello
 goodbye
 $

 I suggest that the output string, in hello.c, be corrected.

 I am using Debian GNU/Linux 2.2, kernel 2.2.17-pre-patch-13
 and libc6 2.1.3-10.

Skicka kopior av felrapporten till andra adresser

Ibland är det nödvändigt att skicka en kopia av rapporten, förutom till debian-bugs-dist och den som är ansvarig för paketet, vilket är vart den normalt skickas.

Du kan göra detta genom att skicka en kopia (Cc) av din felrapport till de andra adresserna, men i så fall kommer inte de andra kopiorna att ha felrapportens nummer i Reply-To-fältet och ärenderaden. När dessa mottagare sedan svarar kommer de antagligen att ha kvar submit@bugs.debian.org i brevhuvudet, vilket får till följd att deras svar anses som en ny felrapport. Detta leder till att det blir alltför många duplicerade rapporter.

Det rätta sättet att göra detta på är att använda raden X-Debbugs-CC i pseudo-brevhuvudet. Lägg till en rad som den nedan till meddelandets pseudo-brevhuvuden:

 X-Debbugs-CC: other-list@cosmic.edu

Detta får till följd att felhanteringssystemet skickar en kopia av din felrapport till adressen/-rna på X-Debbugs-CC-raden, förutom debian-bugs-dist.

Om du vill skicka kopior till mer än en adress, lägg till dessa kommaseparerade på endast en X-Debbugs-CC-rad.

Undvik att skicka sådana kopior till andra felrapporters adress, eftersom de kommer fångas upp av testerna som förhindrar att breven går i cirklar. Oavsett är det inte stor mening med att använda X-Debbugs-CC för det ändå, eftersom felnumret som läggs in av mekanismen bara kommer att ersättas med ett nytt; använd ett vanligt CC-fält istället.

Den här funktionen kan ofta kombineras med att skicka till quiet – se nedan.

Ytterligare pseudobrevhuvuden

Allvarlighetsgrad

Om rapporten handlar om ett speciellt allvarligt fel, eller bara är en önskan om en ny funktion, så kan du ange vilken allvarlighetsgrad du tycker att felrapporten ska ha. Det är dock inget krav att du gör det, och utvecklarna kommer att tilldela en allvarlighetsgrad till din rapport om du inte gör det (eller väljer fel allvarlighetsgrad).

För att ange hur allvarlig din rapport är lägger du raden

Severity: <allvarlighet>

i ditt pseudo-brevhuvud.

Ersätt <allvarlighet> med en av graderna som finns angivna i den avancerade dokumentationen.

Lägga in märken

Du kan lägga in märken på en felrapport när du skickar in den. Om du till exempel skickar med en patch med din rapport kan du märka den patch. Det är dock inget krav att du gör det, utvecklarna kommer att märka din rapport vid behov.

För att märka en rapport lägger du in en rad på denna form i pseudo-brevhuvudet:

Tags: <märken>

Ersätt <tags> med ett eller flera av de tillgängliga märkena, vilka beskrivs i den avancerade dokumentationen. Avdela multipla märken med komman, blanksteg eller bådadera.

User: <användarnamn>
Usertags: <användarmärken>

Ersätt <användarmärken> med ett eller flera användarmärken. Avdela multipla märken med komman, blanksteg eller bådadera. Om du anger ett <användarnamn> kommer den användarens märken att sättas. I annat fall används avsändarens e-postadress som användarnamn.

Du kan sätta användarmärken för flera användare vid felrapportering genom att inkludera flera User pseudo-brevhuvuden; där varje Usertags pseudo-brevhuvud sätter användartaggarna för det föregående User-pseudo-brevhuvudet. Detta är speciellt användbart för att sätta användarmärken för en grupp med flera användare, sätta användarmärken för flera grupper, eller för att sätta arkitekturanvändarmärken för felrapporter som påverkar flera arkitekturer.

User: <första-användarnamn>
Usertags: <första-användarnamn användarmärken>
User: <andra-användarnamn>
Usertags: <andra-användarnamn användarmärken>

Sätta som vidarebefordrat

Forwarded: foo@example.com

Markerar den nya felrapporten som vidaresänd till foo@example.com. Se Ange att du har skickat vidare en felrapport i utvecklardokumentationen för detaljer.

Hävda äganderätt

Owner: foo@example.com

Ställer in att foo@example.com nu är ansvarig för att rätta felet. Se Byta ägare till ett fel i utvecklardokumentationen för detaljer.

Källkodspaket

Source: paketfoo

Motsvarigheten till Package: i fel som finns i källkoden för paketet paketfoo. För de allra flesta paket vill du inte använda det här alternativet.

Kontrollkommandon

Control: control commands

Gör det möjligt för vart och ett av kommandona som skall skickas till control@bugs.debian.org, att fungera när de skickas till submit@bugs.debian.org eller nnn@bugs.debian.org. Till att börja med så refererar -1 till den aktuella buggrapporten (det vill säga rapporten som skapats av en mail till submit@ eller en felrapport rapporterad till nnn@). Se dokumentationen för Serverkontroll för mer information angående giltiga kontrollkommandon.

Till exempel så kommer följande pseudobrevhuvud i ett meddelande skickat till 12345@bugs.debian.org:

Control: retitle -1 detta är titeln
Control: severity -1 normal
Control: summary -1 0
Control: forwarded -1 https://bugs.debian.org/nnn

medföra att 12345 får en ny titel, får sin allvarlighetsgrad ändrad, får sin sammanfattning satt, och blir markerad som vidarebefordrad.

X-Debbugs-huvuden

Slutligen kan du, om ditt e-postprogram inte tillåter dig att redigera brevhuvudet, sätta in de olika X-Debbugs--brevhuvudena i pseudohuvudet.

Ytterligare information

Skicka till olika adresser (mindre felrapporter och massrapporter)

Om felrapporten är mindre, till exempel ett stavfel i dokumentationen, eller andra triviala problem, sätt då allvarligheten därefter och skicka dem till maintonly@bugs.debian.org istället för submit@bugs.debian.org. maintonly skickar rapporten till paketets ansvariga, och inte till den allmänna sändlistan för felrapporter.

Om du skickar in många rapporter samtidigt skall du definitivt använda maintonly@bugs.debian.org så att du inte skapar för mycket onödig trafik på sändlistan. Innan du skickar in många liknande felrapporter kan du också skicka en summering till debian-bugs-dist.

Om du vill rapportera ett fel till felrapporteringssystemet som redan har skickats till ansvariga så kan du använda quiet@bugs.debian.org. Rapporter skickade till quiet@bugs.debian.org skickas inte vidare någonstans, de arkiveras bara.

Om du gör detta kommer felrapporteringssystemet att sätta Reply-To i eventuella vidaresända meddelanden så att de som standard hanteras på samma sätt som den ursprungliga rapporten. Det betyder till exempel att svar till maintonly går till nnn-maintonly@bugs.debian.org istället för nnn@bugs.debian.org, så länge ingen ändrar det manuellt förstås.

Bekräftelser

Normalt skickar felrapporteringssystemet tillbaka en bekräftelse per e-post till dig när du skickar in ett nytt fel eller ytterligare information om ett tidigare rapporterat. Om du vill undvika bekräftelsen lägger du in brevhuvudet eller pseudohuvudet X-Debbugs-No-Ack i ditt brev (innehållet i huvudet spelar ingen roll). Om du rapporterar ett nytt fel med det här brevhuvudet måste du själv ta reda på felnumret via webbgränssnittet.

Observera att huvudet inte undviker bekräftelser från brevserven control@bugs.debian.org eftersom dessa bekräftelser kan innehålla felmeddelanden som bör läsas och lämpliga åtgärder vidtagas.

Saknad e-post och insatser mot skräppost

Felrapporteringssystemet implementerar en relativt omfattande uppsättning regler skrivna för att se till att skräppost (spam) inte kommer in i det. Även om vi försöker minimera antalet falska positiva så förekommer de. Om du misstänker att din e-post har utlöst en falsk positiv ber vi dig kontakta owner@bugs.debian.org för hjälp. En annan vanlig orsak till att e-post inte kommer fram till felrapporteringssystemet är att man använder en e-postadress som matchar procmail:s FROM_DAEMON, vilket bland annat gäller e-postadresser på formen mail@foobar.com. Om du misstänker att din e-postadress motsvarar FROM_DAEMON kan du kontrollera mot procmailrc(5), för att sedan skicka brevet på nytt från en adress som inte motsvarar FROM_DAEMON.

Felrapporter mot okända paket

Om felrapporteringssystemet inte vet vem som är ansvarig för det paket som anges kommer det att skicka rapporten till debian-bugs-dist även om maintonly användes.

När du skickar till maintonly@bugs.debian.org eller nnn-maintonly@bugs.debian.org så måste du vara säker på att felrapporten tilldelas rätt paket, genom att lägga in en korrekt Package-rad i början av den ursprungliga felrapporten, eller genom att använda control@bugs.debian.org för att flytta över rapporten till rätt paket.

Använda dpkg för att hitta paket och version till rapporten

När du använder reportbug för att rapportera ett fel i ett kommando, till exempel grep, kan det automatiskt att välja rätt paket och låta dig skriva felrapporten med en gång om du skriver: reportbug --file $(which grep).

Du kan även ta reda på vilket paket som installerade det genom att använda dpkg --search. Du kan ta reda på vilken version av paketet du har installerat genom att använda dpkg --list eller dpkg --status.

Exempelvis:

$ which apt-get
/usr/bin/apt-get
$ type apt-get
apt-get is /usr/bin/apt-get
$ dpkg --search /usr/bin/apt-get
apt: /usr/bin/apt-get
$ dpkg --list apt
Önskat=Okänd(U)/Installera(I)/Radera(R)/Rensa(P)/Håll(H)
| Status=Ej(N)/Installerad(I)/Konf.(C)/Uppackad(U)/Misslyckad(F)/Delvis(H)
|/ Fel?Inget(=)/Håll(H)/Ominstallera(R)/Båda(X) (Status,Fel: versaler=illa)
||/ Namn      Version    Beskrivning
+++-==============-==============-============================================
ii apt      0.3.19     Advanced front-end for dpkg
$ dpkg --status apt
Package: apt
Status: install ok installed
Priority: standard
Section: base
Installed-Size: 1391
Maintainer: APT Development Team <deity@lists.debian.org>
Version: 0.3.19
Replaces: deity, libapt-pkg-doc (<< 0.3.7), libapt-pkg-dev (<< 0.3.7)
Provides: libapt-pkg2.7
Depends: libapt-pkg2.7, libc6 (>= 2.1.2), libstdc++2.10
Suggests: dpkg-dev
Conflicts: deity
Description: Advanced front-end for dpkg
 This is Debian's next generation front-end for the dpkg package manager.
 It provides the apt-get utility and APT dselect method that provides a
 simpler, safer way to install and upgrade packages.
 .
 APT features complete installation ordering, multiple source capability
 and several other unique features, see the Users Guide in
 /usr/doc/apt/guide.text.gz

Andra användbara kommandon och paket

Verktygen querybts, som finns i samma paket som reportbug, har ett lättanvänt textbaserat gränssnitt mot felrapporteringssystemet.

Emacsanvändare kan även använda kommandot debian-bugs som finns i paketet debian-el. Det anropas med M-x debian-bug och ber om all information på ett liknande sätt som reportbug.


Andra sidor i felrapporteringssystemet:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.