Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Система за следене на грешките в Дебиан

Дебиан поддържа система за следене на грешките, в която се съхраняват всички подробности за докладваните грешки. На всеки доклад се дава номер и докладът се държи отворен докато докато грешката не се поправи.

Как да докладваме за открита грешка в Дебиан

Отделна страница с инструкции и съвети е посветена на това как да докладваме за открити грешки в Дебиан.

Документация на системата за следене на грешки

Разглеждане на доклади за грешки през браузъра

Графика на броя доклади

Търсене на доклад по номер:

Селекция на доклади за грешки през браузъра

Селекция на доклади


Допълнителни критерии могат да бъдат добавени и по-късно. Критериите на едно и също поле се обединяват с операция „логическо или“, а тези на различни полета – с „логическо и“.

Поддържаните нива на критичност са critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist, fixed.

Поддържаните етикети са patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Включване на доклади

Изключване на доклади

Категоризиране

Подреждане

Допълнителни настройки

 Повтаряне на обединените
 Обратно подреждане
 Първо чакащите
 Обратно подреждане по важност
 Без доклади, засягащи пакета

Търсене

Горните запитвания могат да бъдат направени и с директно посещение на съответния адрес:

Търсене в докладите за грешки

В докладите за грешки може да се търси и с нашата търсачка, базирана на HyperEstraier.

Друг начин за търсене в докладите за грешки е с използване на Google Groups. Периодът, в който да се търси може да бъде ограничен с формуляра за разширено търсене.

Алтернативен сайт за търсене в докладите за грешки е например The Mail Archive.

Допълнителна информация

Списък на Критичните грешки в изданията.

Актуален списък на псевдо-пакети, поддържан от системата за следене на грешките

Достъпни са следните списъци с доклади:

Забележка: някои от списъците с доклади за грешки вече не са на разположение поради проблеми с програмата, която ги генерира. Извиняваме се за неудобството.

Съобщаване за нежелана поща

Системата за следене на грешките често е обект на нежалана поща. Можете да съобщите за такава като откриете номера на доклада за грешка и последвате връзката в края на страницата.


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.