Το Debian σε CD

Επαλήθευση της αυθεντικότητας των CD του Debian

Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλούμε δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Οι επίσημες κυκλοφορίες των CD του Debian έρχονται μαζί με υπογεγγραμμένα checksum αρχεία· αναζητήστε τα στις εικόνες στους καταλόγους iso-cd, jigdo-dvd, iso-hybrid κλπ. Αυτά σας επιτρέπουν να ελέγξετε ότι οι εικόνες που κατεβάσατε είναι σωστές. Πρώτα απ' όλα, το checksum μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξετε ότι τα CD δεν έχουν κάποια αλλοίωση/διαφθορά στη διάρκεια της μεταφόρτωσης. Δεύτερον, οι υπογραφές στα αρχεία checksum σας επιτρέπουν να επιβεβαιώσετε ότι τα αρχεία είναι αυτά που έχουν κυκλοφορήσει επίσημα στα CD του Debian / της ομάδας του Debian Live και δεν έχουν αλλοιωθεί.

Για να επαληθεύσετε τα περιεχόμενα μιας εικόνας CD, απλά βεβαιωθείτε να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο εργαλείο για checksum. Κρυπτογραφικά ισχυροί αλγόριθμοι checksum (SHA256 and SHA512) είναι διαθέσιμοι για κάθε κυκλοφορία· θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία sha256sum ή sha512sum για να δουλέψετε μ' αυτούς.

To ensure that the checksums files themselves are correct, use GnuPG to verify them against the accompanying signature files (e.g. SHA512SUMS.sign). The keys used for these signatures are all in the Debian GPG keyring and the best way to check them is to use that keyring to validate via the web of trust. To make life easier for users, here are the fingerprints for the keys that have been used for releases in recent years:

pub  rsa4096/988021A964E6EA7D 2009-10-03
   Key fingerprint = 1046 0DAD 7616 5AD8 1FBC 0CE9 9880 21A9 64E6 EA7D
uid         Debian CD signing key <debian-cd@lists.debian.org>

pub  rsa4096/DA87E80D6294BE9B 2011-01-05 [SC]
   Key fingerprint = DF9B 9C49 EAA9 2984 3258 9D76 DA87 E80D 6294 BE9B
uid         Debian CD signing key <debian-cd@lists.debian.org>

pub  rsa4096/42468F4009EA8AC3 2014-04-15 [SC]
   Key fingerprint = F41D 3034 2F35 4669 5F65 C669 4246 8F40 09EA 8AC3
uid         Debian Testing CDs Automatic Signing Key <debian-cd@lists.debian.org>