Statuten van Debian

Statuten van het Debian-project (v1.9)

Versie 1.9, bekrachtigd op 26 maart 2022.

Vervangt Versie 1.8, bekrachtigd op 28 januari 2022, Versie 1.7, bekrachtigd op 14 augustus 2016, Versie 1.6, bekrachtigd op 13 december 2015, Versie 1.5, bekrachtigd op 9 januari 2015, Versie 1.4, bekrachtigd op 7 oktober 2007, Versie 1.3, bekrachtigd op 24 september 2006, Versie 1.2, bekrachtigd op 29 oktober 2003, Versie 1.1, bekrachtigd op 21 juni 2003, en Versie 1.0, bekrachtigd op 2 december 1998.

1. Inleiding

Het Debian-project is een vereniging van individuen die zich samen tot doel gesteld hebben een vrij besturingssysteem te ontwikkelen.

Dit document beschrijft de organisatiestructuur in functie van het nemen van formele beslissingen in het project. Het is geen beschrijving van de doelstellingen van het project of hoe deze bereikt moeten worden, en het bevat geen beleidsrichtlijnen, behalve die welke rechtstreeks verband houden met het beslissingsproces.

2. Organen en individuen met beslissingsbevoegdheid

Elk besluit binnen het project wordt door een of meer van de volgende instanties genomen:

 1. De ontwikkelaars, via een algemene resolutie of een verkiezing;
 2. De projectleider;
 3. Het technisch comité en/of zijn voorzitter;
 4. De individuele ontwikkelaar die aan een specifieke taak werkt;
 5. Gemachtigden die door de projectleider aangesteld zijn voor specifieke taken;
 6. De secretaris van het project.

Het grootste deel van de rest van dit document beschrijft de bevoegdheden van deze instanties, hun samenstelling en aanstelling en hun besluitvormingsprocedure. De bevoegdheden van een persoon of een instantie kunnen onderhevig zijn aan het toezicht of de inperking door anderen; in dat geval zal het item dat handelt over het/de toezichthoudende orgaan of persoon, hiervan melding maken. In bovenstaande lijst staat een persoon of orgaan doorgaans vermeld voorafgaand aan de personen of organen van wie zij de besluiten kunnen verwerpen of welke zij (mee) aanstellen - maar niet iedereen die eerder vermeld staat, kan ingaan tegen iedereen die nadien vermeld wordt.

2.1. Algemene regels

 1. Niets uit deze statuten legt aan iemand een verplichting op om werk te verrichten voor het project. Een persoon die een aan hem/haar gedelegeerde of toegewezen taak niet wenst te verrichten, moet die ook niet verrichten. Men mag echter deze regels en de besluiten die op een correcte wijze volgens deze regels genomen werden, niet actief tegenwerken.

 2. Een persoon kan verschillende functies bekleden, behalve dat de projectleider, de projectsecretaris en de voorzitter van het technisch comité verschillende personen moeten zijn en dat de leider zichzelf niet als zijn eigen gemachtigde kan aanstellen.

 3. Een persoon kan op elk moment het project verlaten of ontslag nemen uit een specifieke functie welke deze bekleedt, door dit in het openbaar mee te delen.

3. Individuele ontwikkelaars

3.1. Bevoegdheden

Een individuele ontwikkelaar kan

 1. elke technische of niet-technische beslissing nemen in verband met de eigen werkzaamheden;
 2. een ontwerp van algemene resolutie voorstellen of steunen;
 3. zichzelf kandidaat stellen voor de verkiezing van projectleider;
 4. een stem uitbrengen over een algemene resolutie en bij de verkiezing van de projectleider.

3.2. Samenstelling en aanstelling

 1. Ontwikkelaars zijn vrijwilligers die ermee instemmen de doelstellingen van het project te bevorderen voor zover zij eraan deelnemen, en die voor het project pakketten onderhouden of ander werk verrichten dat door de gemachtigde(n) van de projectleider waardevol geacht wordt.

 2. De gemachtigde(n) van de projectleider kan/kunnen nieuwe ontwikkelaars weren of bestaande ontwikkelaars uitsluiten. Indien de ontwikkelaars van mening zijn dat de gemachtigden hun gezag misbruiken, kunnen zij de beslissing natuurlijk via een algemene resolutie vernietigen - zie §4.1(3), §4.2.

3.3. Procedure

Ontwikkelaars kunnen deze beslissingen naar eigen goeddunken nemen.

4. De ontwikkelaars via algemene resolutie of verkiezingen

4.1. Bevoegdheden

Samen kunnen de ontwikkelaars:

 1. De projectleider aanstellen of afzetten.

 2. Deze statuten wijzigen op voorwaarde dat een meerderheid van 3:1 ermee instemt.

 3. Een beslissing nemen of opheffen die is goedgekeurd op gezag van de projectleider of een gemachtigde.

 4. Een beslissing nemen of opheffen die is goedgekeurd op gezag van het technisch comité op voorwaarde dat een meerderheid van 2:1 ermee instemt.

 5. Niet-technische beleidsdocumenten en verklaringen uitgeven, vervangen en intrekken.

  Daaronder vallen documenten over de doelstellingen van het project, de relaties van het project met andere entiteiten van de vrije-softwaregemeenschap, en niet-technische beleidsrichtlijnen, zoals de bepalingen inzake vrije software waaraan Debian software moet beantwoorden.

  Daaronder vallen ook standpuntbepalingen inzake actuele onderwerpen.

  1. Een basisdocument is een document of verklaring welke van cruciaal belang wordt geacht voor de missie en doelstellingen van het project.
  2. Als basisdocumenten worden beschouwd, de documenten met als titel Het Debian sociaal contract en De Debian richtlijnen inzake vrije software.
  3. De vervanging van een basisdocument vereist een meerderheid van 3:1. Het uitvaardigen van nieuwe basisdocumenten en het intrekken van bestaande gebeurt door herziening van de lijst van basisdocumenten in deze statuten.
 6. Beslissingen nemen over eigendom die in beheer gehouden wordt voor doeleinden die met Debian verband houden. (Zie §9.).

 7. Een nieuwe secretaris aanstellen in geval van onenigheid tussen de projectleider en de zittende secretaris.

4.2. Procedure

 1. De ontwikkelaars volgen de onderstaande standaard resolutieprocedure. Een resolutie of een stemoptie wordt ingediend wanneer deze door een ontwikkelaar voorgesteld wordt en minstens door K andere ontwikkelaars gesteund wordt, of wanneer deze door de projectleider of het technisch comité voorgesteld wordt.

 2. Een beslissing van de projectleider of diens gemachtigde verdagen:

  1. Indien de projectleider of diens gemachtigde of het technisch comité een besluit genomen heeft, kunnen ontwikkelaars dat annuleren door hierover een resolutie aan te nemen; zie §4.1(3).
  2. Indien een dergelijke resolutie minstens door 2K ontwikkelaars gesteund wordt, of indien ze door het technisch comité voorgesteld wordt, zet deze resolutie de beslissing onmiddellijk in de wacht (op voorwaarde dat de resolutie zelf dit zo bepaalt).
  3. Indien de originele beslissing een wijziging van een discussie- of stemmingsperiode betreft of indien de resolutie het herroepen van een beslissing van het technisch comité beoogt, dan moeten slechts K ontwikkelaars deze steunen om de beslissing onmiddellijk in de wacht te plaatsen.
  4. Indien de beslissing in de wacht geplaatst werd, wordt onmiddellijk een stemming gehouden om te bepalen of de beslissing van kracht blijft tot ten gronde over de beslissing gestemd werd ofwel of de toepassing van de originele beslissing tot dan verdaagd wordt. Voor deze onmiddellijke procedurele stemming is geen quorum vereist.
  5. Indien de projectleider (of de gemachtigde) de originele beslissing intrekt, wordt de stemming irrelevant en niet langer voortgezet.
 3. Stemmen worden door de projectsecretaris verzameld. Stemmen, tellingen en resultaten worden tijdens de stemperiode niet kenbaar gemaakt. Na de stemming maakt de Projectsecretaris een voldoende gedetailleerde lijst op van alle uitgebrachte stemmen, zodat iedereen de uitslag van de verkiezing aan de hand van de uitgebrachte stemmen kan verifiëren. De identiteit van een ontwikkelaar die een bepaalde stem uitbrengt, wordt niet openbaar gemaakt, maar de ontwikkelaars krijgen de mogelijkheid om te bevestigen dat hun stem is opgenomen in de uitgebrachte stemmen. De stemperiode duurt 2 weken, maar de projectleider kan deze tot maximaal 1 week laten variëren.

 4. De projectleider heeft een beslissende stem. Het quorum bedraagt 3Q. De standaardoptie is "None of the above" (Geen van bovenstaande).

 5. Voorstellen, steunbetuigingen, stemopties, oproepen tot het uitbrengen van een stem en andere formele acties gebeuren via een aankondiging op een publiek leesbare elektronische mailinglijst die door de gemachtigde(n) van de projectleider aangewezen wordt. Elke ontwikkelaar kan er op posten.

 6. Stemmen worden per e-mail uitgebracht op een manier die passend is voor de secretaris. Voor elke stemming bepaalt de secretaris of stemmers hun uitgebrachte stem kunnen wijzigen.

 7. Q is de helft van de vierkantswortel van het huidige aantal ontwikkelaars. K is Q of 5, welk van beide het kleinst is. Q en K moeten geen gehele getallen zijn en worden niet afgerond.

5. Projectleider

5.1. Bevoegdheden

De projectleider kan:

 1. Gemachtigden aanstellen of besluitvormingen delegeren aan het technisch comité.

  De leider kan een domein van permanente verantwoordelijkheid of een specifieke beslissing definiëren en deze delegeren aan een andere ontwikkelaar of aan het technisch comité.

  Eens een specifieke beslissing gedelegeerd werd en een besluit genomen werd, kan de projectleider deze delegatie niet meer terugtrekken. Deze kan wel een lopende delegering van een specifiek verantwoordelijkheidsgebied intrekken.

 2. Andere ontwikkelaars autoriteit verlenen.

  De projectleider kan zijn steun uitspreken voor standpunten of voor andere projectleden, op vraag of anderszins; deze uitspraken worden enkel van kracht indien de projectleider gemachtigd is om de beslissing in kwestie te nemen.

 3. Elke beslissing nemen die dringende actie vereist.

  Dit is niet van toepassing op beslissingen die slechts stilaan dringend geworden zijn wegens een gebrek aan relevante actie, tenzij er een vaste deadline is.

 4. Elke beslissing nemen waarvoor niemand anders verantwoordelijk is.

 5. Algemene resoluties en stemopties bij algemene resoluties voorstellen. Wanneer zij door de projectleider worden voorgesteld, zijn geen sponsors vereist voor de algemene resolutie of voor de stemoptie; zie §4.2.1

 6. Samen met het technisch comité nieuwe leden van dat comité aanstellen. (Zie §6.2.)

 7. Een beslissende stem uitbrengen wanneer ontwikkelaars stemmen.

  De projectleider heeft ook een normale stem in dergelijke stemmingen.

 8. De discussieperiode in verband met stemmingen van ontwikkelaars aanpassen (zoals hierboven).

 9. Discussies onder ontwikkelaars begeleiden.

  De projectleider behoort te proberen op een helpende wijze te participeren in discussies tussen ontwikkelaars in een poging de discussie toe te spitsen op de belangrijkste kwesties. De projectleider behoort geen gebruik te maken van zijn/haar leiderschapspositie om zijn eigen persoonlijke meningen naar voor te schuiven.

 10. In overleg met de ontwikkelaars beslissingen nemen die van invloed zijn op eigendommen die in beheer worden gehouden voor met Debian verband houdende doeleinden (zie §9.). Dergelijke beslissingen worden aan de leden meegedeeld door de projectleider of diens gemachtigde(n). Belangrijke uitgaven behoren eerst voorgelegd en besproken te worden op de mailinglijst voordat geld wordt uitbetaald.

 11. Organisaties toevoegen aan of verwijderen uit de lijst van vertrouwde organisaties (zie §9.3) die bevoegd zijn om activa te accepteren en in beheer te houden voor Debian. De evaluatie en discussie die tot een dergelijke beslissing leiden, vindt plaats op een elektronische mailinglijst die door de projectleider of diens gemachtigde(n) aangeduid wordt, en waarop elke ontwikkelaar mag posten. Er moet minimaal een discussieperiode van twee weken voorafgaan aan een beslissing om een organisatie aan de lijst van vertrouwde organisaties toe te voegen.

5.2. Aanstelling

 1. De projectleider wordt door de ontwikkelaars verkozen.
 2. De verkiezing begint zes weken voordat de functie van leider vacant wordt, of onmiddellijk (indien het reeds te laat is).
 3. Tijdens de eerste week kan elke ontwikkelaar zichzelf nomineren als kandidaat projectleider en een samenvatting geven van zijn/haar plannen voor zijn/haar ambtstermijn.
 4. Tijdens de drie daaropvolgende weken kunnen geen kandidaten meer genomineerd worden; kandidaten behoren deze periode te gebruiken voor het voeren van campagne en voor discussie. Indien er op het einde van de nominatieperiode geen kandidaten zijn, wordt de nominatieperiode verlengd met een extra week, en dit zo nodig meermaals.
 5. De volgende twee weken is de stemperiode waarin ontwikkelaars hun stem uitbrengen.
 6. Op het stembiljet bestaan de keuzemogelijkheden uit die kandidaten welke zichzelf genomineerd hebben en zich nog niet hebben teruggetrokken, plus "None Of The Above" (geen van bovenstaande). Indien "None Of The Above" de verkiezing wint, wordt de verkiezingsprocedure herhaald, zo nodig meermaals.
 7. De beslissing wordt genomen volgens de in §A.5 van de standaard resolutieprocedure gespecificeerde methode. Het quorum is hetzelfde als bij een algemene resolutie (§4.2) en de standaardoptie is None Of The Above.
 8. De ambtsperiode van de projectleider bedraagt een jaar vanaf diens verkiezing.

5.3. Procedure

De projectleider behoort te proberen beslissingen te nemen die verenigbaar zijn met de consensus tussen de verschillende meningen van de ontwikkelaars.

Waar praktisch mogelijk behoort de projectleider op informele wijze te informeren naar de opvattingen van de ontwikkelaars.

De projectleider behoort te vermijden het eigen standpunt te zeer te beklemtonen bij het nemen van beslissingen in hoofde van zijn/haar functie als projectleider.

6. Technisch comité

6.1. Bevoegdheden

Het technisch comité kan:

 1. Beslissingen nemen in elke zaak met betrekking tot het technisch beleid.

  Dit betreft onder meer de inhoud van de handleidingen over het technische beleid, referentiemateriaal voor ontwikkelaars, voorbeeldpakketten en het gedrag van niet-experimentele hulpmiddelen voor het bouwen van pakketten. (In elk van deze zaken neemt de gebruikelijke onderhouder van de betreffende software of documentatie initieel de beslissingen; zie echter 6.3(5).)

 2. Beslissen in technische materies waarbij de bevoegdheden van ontwikkelaars elkaar overlappen.

  Het technisch comité kan een zaak beslechten in gevallen waarin ontwikkelaars compatibele technische beleidslijnen of standpunten moeten implementeren (bijvoorbeeld indien zij het oneens zijn over de prioriteit van conflicterende pakketten, of over het bezit van een commandonaam, of over welk pakket verantwoordelijk is voor een bug waarover beide akkoord gaan dat het een bug is, of over wie de onderhouder van een pakket behoort te zijn).

 3. Een beslissing nemen wanneer daarom gevraagd wordt.

  Elke persoon of instantie kan een eigen beslissing delegeren naar het technisch comité of er advies aan vragen.

 4. Een beslissing van een ontwikkelaar afwijzen (vereist een 3:1 meerderheid).

  Het technisch comité kan een ontwikkelaar vragen een specifieke technische werkwijze te gebruiken, zelfs als de ontwikkelaar dit niet wenst; dit vereist een 3:1 meerderheid. Bijvoorbeeld kan het comité bepalen dat een klacht van een indiener van een bugrapport gerechtvaardigd is en dat de door de indiener voorgestelde oplossing behoort te worden geïmplementeerd.

 5. Advies geven.

  Het technisch comité kan formele uitspraken doen over zijn visie op gelijk welke zaak. Individuele leden kunnen uiteraard informele uitspraken doen over hun visie en over de vermoedelijke visie van het comité.

 6. Samen met de projectleider nieuwe leden aanstellen bij het eigen comité of bestaande leden eruit verwijderen. (Zie §6.2.)

 7. De voorzitter van het technisch comité aanstellen.

  De voorzitter wordt door het comité uit zijn leden verkozen. Alle leden van het comité zijn automatisch genomineerd. Het comité begint te stemmen, een week voor de functie vacant wordt (of onmiddellijk als het al te laat is). De leden kunnen bij openbare acclamatie stemmen voor gelijk welk collega-lid, ook voor zichzelf; er is geen standaardoptie. De stemming eindigt wanneer alle leden gestemd hebben of wanneer de stemperiode eindigt. Het resultaat wordt bepaald via de methode die gespecificeerd wordt in §A.5 van de standaard resolutieprocedure. Er is geen beslissende stem. Als er meerdere opties zijn zonder nederlaag in de Schwartz-verzameling aan het einde van §A.5.8, wordt de winnaar willekeurig gekozen uit die opties, via een door de projectsecretaris gekozen mechanisme.

 8. De voorzitter kan samen met de secretaris de projectleider vervangen.

  Zoals bepaald in §7.1(2) kunnen de voorzitter van het technisch comité en de projectsecretaris samen de projectleider vervangen als er geen projectleider is.

6.2. Samenstelling

 1. Het technisch comité bestaat uit maximaal 8 ontwikkelaars en behoort gewoonlijk minstens 4 leden te hebben.

 2. Als het technisch comité minder dan 8 leden telt, kan het comité nieuwe leden aanbevelen bij de projectleider, die (individueel) kan beslissen om deze al dan niet aan te stellen.

 3. Wanneer het technisch comité 5 of minder leden telt, kan het nieuwe leden aanstellen tot het aantal leden 6 bedraagt.

 4. Wanneer er voor minstens een week 5 of minder leden waren, kan de projectleider nieuwe leden aanstellen met een interval van minstens een week per aanstelling, tot het aantal leden 6 bedraagt.

 5. Een ontwikkelaar komt niet in aanmerking voor een (her)aanstelling als lid van het technisch comité als deze in de loop van de vorige 12 maanden er lid van was.

 6. Als het technisch comité en de projectleider ermee akkoord gaan, kunnen ze een bestaand lid van het technisch comité verwijderen of vervangen.

 7. Einde van de termijn:

  1. Op 1 januari van elk jaar wordt vastgesteld dat de termijn van een lid van het comité dat meer dan 42 maanden (3,5 jaar) in functie was en behoort tot de twee oudste leden, afloopt op 31 december van dat jaar.

  2. Van een lid van het technisch comité wordt gezegd dat deze ouder is dan een ander, wanneer dit lid eerder aangesteld werd, of, indien zij gelijktijdig aangesteld werden, langer lid is van het Debian project. Indien een lid meer dan eens aangesteld werd, is enkel de laatste aanstelling van belang.

6.3. Procedure

 1. Resolutieproces.

  Het Technisch Comité bereidt een resolutie voor de stemming voor volgens het volgende proces:

  1. Elk lid van het technisch comité kan een resolutie voorstellen. Dit doet een eerste stembiljet met twee keuzemogelijkheden ontstaan; de andere keuzemogelijkheid is de standaardoptie "None of the above" (Geen van bovenstaande). De indiener van de resolutie wordt de indiener van die stemoptie.
  2. Elk lid van het technisch comité kan bijkomende stemopties voorstellen of een stemoptie die hij/zij voorgesteld had, wijzigen of terugtrekken.
  3. Indien alle stemopties behalve de standaardoptie teruggetrokken worden, wordt het proces geannuleerd.
  4. Elk lid van het Technisch Comité kan verzoeken om een stemming te houden over het stembiljet in zijn huidige vorm. Deze stemming begint onmiddellijk, maar indien een ander lid van het Technisch Comité bezwaar maakt tegen het verzoek tot stemming voordat de stemming is voltooid, wordt de stemming geannuleerd en heeft deze geen effect.
  5. Twee weken na het oorspronkelijke voorstel wordt het stembiljet gesloten voor eventuele verdere wijzigingen en begint de stemming automatisch. Deze stemming kan niet worden geannuleerd.
  6. Indien een stemming later dan 13 dagen na het indienen van het oorspronkelijke resolutievoorstel wordt geannuleerd onder §6.3.1.4, begint 24 uur na het tijdstip van annulatie in de plaats daarvan de in §6.3.1.5 gespecificeerde stemming. Tijdens deze periode van 24 uur kan niemand tot een stemming oproepen, maar de leden van het Technisch Comité kunnen wel onder §6.3.1.2 wijzigingen aanbrengen aan het stembiljet.
 2. Details in verband met de stemming

  De uitkomst van de stemming wordt bepaald volgens het mechanisme voor het tellen van stemmen, beschreven in §A.5. De stemperiode duurt een week of, indien dit korter is, totdat er geen twijfel meer bestaat over de uitslag, in de veronderstelling dat leden hun stem niet wijzigen. De leden kunnen hun stem wijzigen tot het einde van de stemperiode. Er is een quorum van twee. De stem van de voorzitter is doorslaggevend. De standaardoptie is "None of the above" (geen van bovenstaande).

  Wanneer het technisch comité stemt over het al dan niet opheffen van een beslissing van een ontwikkelaar die toevallig ook lid is van het comité, mag dat lid niet stemmen (tenzij het de voorzitter betreft en in dat geval mag deze enkel gebruik maken van zijn/haar beslissende stem).

 3. Openbare discussie en besluitvorming.

  Discussies, ontwerpresoluties en stemopties, en de door leden van het comité uitgebrachte stemmen, worden openbaar gemaakt op de publieke discussielijst van het technisch comité. Het comité heeft geen aparte secretaris.

 4. Vertrouwelijk karakter van aanstellingen.

  Het technisch comité kan bij het voeren van een discussie over aanstellingen bij het comité vertrouwelijke besprekingen hebben via private e-mail of een private mailinglijst of via andere middelen. Stemmingen over aanstellingen moeten evenwel openbaar zijn.

 5. Geen gedetailleerde ontwerpwerkzaamheden.

  Het technisch comité houdt zich niet bezig met het ontwerpen van nieuwe voorstellen en beleidsmaatregelen. Zulke ontwerpwerkzaamheden behoren persoonlijk of samen te worden uitgevoerd door individuele personen en te worden besproken in gewone forums voor ontwerp en uitvoering van technisch beleid.

  Het technisch comité beperkt zich tot het kiezen uit of het aannemen van compromissen tussen oplossingen die elders voorgesteld en redelijkerwijs grondig besproken werden.

  Individuele leden van het technisch comité kunnen uiteraard in eigen naam deelnemen aan elk aspect van ontwerp- en beleidswerk.

 6. Het technisch comité neemt enkel beslissingen als laatste redmiddel.

  Het technisch comité neemt geen technische beslissing totdat inspanningen om via consensus tot een oplossing te komen geleverd werden en mislukt zijn, tenzij het gevraagd werd om een beslissing te nemen door de persoon of de instantie die daarvoor normaal verantwoordelijk is.

 7. Een algemene resolutie voorstellen.

  Wanneer het Technisch Comité een algemene resolutie of een stemoptie voor een algemene resolutie voorstelt aan het project volgens §4.2.1, kan zij (via een resolutie of op een andere door het Technisch Comité overeengekomen wijze) de bevoegdheid om de stemoptie in te trekken, te wijzigen of er kleine wijzigingen aan aan te brengen, delegeren naar een van haar leden. Indien dit niet het geval is, moeten deze beslissingen worden genomen met een besluit van het Technisch Comité.

7. De projectsecretaris

7.1. Bevoegdheden

De secretaris:

 1. Houdt stemmingen onder de ontwikkelaars en bepaalt het aantal en de identiteit van ontwikkelaars, telkens dit door de statuten vereist wordt.

 2. Kan samen met de voorzitter van het technisch comité de projectleider vervangen.

  Indien er geen projectleider is, kunnen de voorzitter van het technisch comité en de secretaris in gemeenschappelijk akkoord beslissingen nemen indien ze het noodzakelijk achten om dit te doen.

 3. Beslecht alle geschillen over de interpretatie van de statuten.

 4. Kan zijn/haar bevoegdheden gedeeltelijk of volledig delegeren naar iemand anders en een dergelijke delegatie op elk ogenblik intrekken.

7.2. Aanstelling

De projectsecretaris wordt aangesteld door de projectleider en de huidige projectsecretaris.

Indien de projectleider en de huidige projectsecretaris het niet eens kunnen worden over een nieuwe aanstelling, moeten ze de ontwikkelaars vragen om via een algemene resolutie een nieuwe secretaris aan te stellen.

Indien er geen projectsecretaris is of de projectsecretaris momenteel onbeschikbaar is en de bevoegdheid in verband met het nemen van een bepaalde beslissing niet gedelegeerd heeft, dan kan die beslissing genomen of gedelegeerd worden door de voorzitter van het technisch comité als waarnemend secretaris.

De ambtstermijn van de projectsecretaris bedraagt 1 jaar, waarna deze of een andere secretaris (her)aangesteld moet worden.

7.3. Procedure

De projectsecretaris behoort eerlijke en redelijke beslissingen te nemen, welke bij voorkeur verenigbaar zijn met de consensus onder de ontwikkelaars.

Wanneer zij samen optreden als plaatsvervangers van een afwezige projectleider, behoren de voorzitter van het technisch comité en de projectsecretaris enkel beslissingen te nemen wanneer dit absoluut noodzakelijk is en enkel wanneer deze verenigbaar zijn met de consensus onder de ontwikkelaars.

8. De gemachtigden van de projectleider

8.1. Bevoegdheden

De gemachtigden van de projectleider:

 1. hebben de bevoegdheden die aan hen gedelegeerd werden door de projectleider;
 2. mogen bepaalde beslissingen nemen die de projectleider niet rechtstreeks kan nemen, waaronder het aanvaarden of uitsluiten van ontwikkelaars of het aanstellen tot ontwikkelaar van personen die geen pakketten onderhouden. Dit is om een concentratie van macht in de handen van de projectleider te vermijden, in het bijzonder met betrekking tot het lidmaatschap van ontwikkelaars.

8.2. Aanstelling

De gemachtigden worden door de projectleider aangesteld en kunnen door de projectleider naar goeddunken vervangen worden. De projectleider mag de functie van gemachtigde niet voorwaardelijk maken aan specifieke beslissingen van de gemachtigde, en mag evenmin een door een gemachtigde genomen beslissing ongedaan maken.

8.3. Procedure

Gemachtigden mogen naar eigen goeddunken beslissingen nemen, maar behoren ernaar te streven technisch goede beslissingen toe te passen en/of te handelen volgens consensusopvattingen.

9. Voor Debian in beheer gehouden activa

In de meeste rechtsgebieden in de wereld bevindt Debian zich niet in een positie om rechtstreeks fondsen of andere eigendommen in bezit te hebben. Daarom moeten bezittingen eigendom zijn van een aantal organisaties, zoals beschreven in §9.2.

Traditioneel was SPI de enige organisatie die gemachtigd was om eigendom en geld in bezit te houden voor het Debian project. SPI werd opgericht in de U.S. om daar geld in beheer te houden.

SPI en Debian zijn aparte organisaties die bepaalde gezamenlijke doelstellingen hebben. Debian is dankbaar voor het juridische ondersteuningskader dat SPI biedt.

9.1. Relatie met geassocieerde organisaties

 1. Ontwikkelaars van Debian worden geen agenten of werknemers van organisaties die activa in beheer houden voor Debian, of van elkaar of van personen met autoriteit in het Debian project, uitsluitend omdat zij Debian-ontwikkelaars zijn. Een persoon die als ontwikkelaar optreedt, doet dit als individu en voor eigen rekening. Dergelijke organisaties kunnen uit eigen beweging relaties aangaan met individuen die ook Debian-ontwikkelaars zijn.

9.2. Bevoegdheid

 1. Een organisatie die activa in beheer houdt voor Debian heeft geen bevoegdheid met betrekking tot Debian's technische of niet-technische beslissingen, behalve dat geen enkele beslissing van Debian met betrekking tot een eigendom die door de organisatie in bezit gehouden wordt, haar kan verplichten buiten haar wettelijke bevoegdheid te treden.

 2. Debian claimt geen bevoegdheid over een organisatie die activa in beheer houdt voor Debian, behalve dan over het gebruik van de eigendom die voor Debian in beheer gehouden wordt.

9.3. Vertrouwde organisaties

Giften voor het Debian project moeten gedaan worden aan een organisatie uit de reeks organisaties die door de projectleider (of een gemachtigde) aangewezen werden als bevoegd voor het behandelen van activa die voor het Debian project gebruikt moeten worden.

Organisaties die voor Debian activa in beheer hebben, behoren redelijke verplichtingen op zich te nemen voor het behandelen van dergelijke activa.

Debian houdt een openbare lijst bij van vertrouwde organisaties die giften aanvaarden en activa in beheer hebben voor Debian (met inbegrip van zowel materiële als intellectuele eigendom) met inbegrip van de engagementen welke deze organisaties hebben aangegaan over hoe deze activa behandeld zullen worden.

A. Standaard resolutieprocedure

Deze regels zijn van toepassing op de algemene besluitvorming door comité's en raadplegingen van ontwikkelaars, zoals hierboven vermeld.

A.0. Voorstel

 1. De formele procedure start wanneer een ontwerpresolutie voorgesteld en gesteund wordt, zoals gespecificeerd in §4.2.1.
 2. Deze ontwerpresolutie wordt een keuzemogelijkheid op een initieel stembiljet met twee keuzemogelijkheden; de andere keuzemogelijkheid is de standaardoptie, en de indiener van de ontwerpresolutie wordt de indiener van die stemoptie.

A.1. Discussie en amendering

 1. De discussieperiode begint wanneer een ontwerpresolutie voorgesteld en gesteund wordt. De minimale discussieperiode bedraagt 2 weken. De maximale discussieperiode is 3 weken.
 2. Een nieuwe stemoptie kan voorgesteld en gesteund worden volgens de vereisten die gelden voor een nieuwe resolutie.
 3. De indiener van een stemoptie kan deze optie wijzigen wijzigen, mits geen van de indieners van die stemoptie op het moment dat de wijziging wordt voorgesteld, het binnen 24 uur met die wijziging oneens is. Indien een van hen het er niet mee eens is, wordt de stemoptie ongewijzigd gelaten.
 4. De toevoeging van een stemoptie of de wijziging via een amendement van een stemoptie verandert het einde van de discussieperiode in één week vanaf het tijdstip waarop deze actie werd ondernomen, tenzij daardoor de totale discussieperiode korter zou worden dan de minimale discussieperiode of langer dan de maximale discussieperiode. In het laatste geval wordt in plaats daarvan de lengte van de discussieperiode vastgesteld op de maximale discussieperiode.
 5. De indiener van een stemoptie mag kleine wijzigingen aan die optie aanbrengen (bijvoorbeeld typografische verbeteringen, correcties van inconsistenties, of andere wijzigingen die de betekenis niet veranderen), mits geen enkele ontwikkelaar binnen 24 uur bezwaar maakt. In dit geval wordt de duur van de discussieperiode niet gewijzigd. Als een ontwikkelaar wel bezwaar maakt, moet in plaats daarvan de wijziging worden doorgevoerd via een wijziging volgens §A.1.3.
 6. De Projectleider kan op elk moment in het proces de minimale en maximale discussieperiode verhogen of verlagen met maximaal 1 week ten opzichte van hun oorspronkelijke waarden in §A.1.1, behalve dat dit niet mag gebeuren op een manier die ertoe leidt dat de discussieperiode eindigt binnen 48 uur na het moment waarop deze wijziging is aangebracht. De lengte van de discussieperiode wordt dan herberekend alsof de nieuwe minimum- en maximumlengtes van kracht waren geweest tijdens alle eerdere wijzigingen aan het stembiljet onder §A.1.1 en §A.1.4.
 7. De standaardoptie heeft geen indieners of ondersteuners, en kan niet worden gewijzigd of ingetrokken.

A.2. Stemopties intrekken

 1. De indiener van een stemoptie kan zich terugtrekken. Als deze dat doet, kunnen nieuwe indieners naar voren treden om de stemoptie levend te houden, in welk geval de eerste persoon die dit doet de nieuwe indiener wordt en alle anderen ondersteuners worden als ze dat nog niet zijn. Nieuwe indieners of ondersteuners moeten voldoen aan de eisen voor het indienen of steunen van een nieuwe resolutie.
 2. Een ondersteuner van een stemoptie kan zich terugtrekken.
 3. Als de terugtrekking van de indiener en/of ondersteuners betekent dat een stemoptie geen indiener of niet genoeg ondersteuners meer heeft om aan de vereisten voor een nieuwe resolutie te voldoen, en er 24 uur verstrijken zonder dat dit wordt verholpen door een andere indiener en/of ondersteuners die naar voren treden, wordt de stemoptie van het ontwerpstembiljet geschrapt. Dit verandert niets aan de duur van de discussieperiode.
 4. Indien alle stemopties behalve de standaardoptie worden ingetrokken, wordt de resolutie geannuleerd en vindt er geen stemming plaats.

A.3. Oproep tot de stemming

 1. Na afloop van de discussieperiode zal de projectsecretaris het stembiljet publiceren en oproepen tot de stemming. De projectsecretaris kan dit direct na het einde van de discussieperiode doen en moet dit doen binnen zeven dagen na het einde van de discussieperiode.
 2. De projectsecretaris bepaalt de volgorde van de stemopties en hun samenvatting die voor het stembiljet worden gebruikt. De projectsecretaris kan indieners van stemopties vragen om die samenvattingen op te stellen, en kan ze naar eigen goeddunken herzien om ze duidelijker te maken.
 3. Kleine wijzigingen in de stemopties onder §A.1.5 mogen alleen worden aangebracht als er nog ten minste 24 uur resteren in de discussieperiode, of als de projectsecretaris ermee instemt dat de wijziging de betekenis van de stemoptie niet wijzigt en (indien dit wel het geval zou zijn) uitstel van de stemming rechtvaardigt. De projectsecretaris zal na een dergelijke wijziging 24 uur de tijd geven voor bezwaren alvorens tot de stemming op te roepen.
 4. Er mogen geen nieuwe opties worden voorgesteld, geen opties worden gewijzigd en geen indieners of ondersteuners mogen zich terugtrekken indien er minder dan 24 uur resteren in de discussieperiode, tenzij deze actie de discussieperiode onder §A.1.4 met succes verlengt met ten minste 24 uur extra.
 5. Acties om het bestaande stembiljet te behouden kunnen worden ondernomen binnen de laatste 24 uur van de discussieperiode, namelijk een sponsor die bezwaar maakt tegen een wijziging onder §A.1.3, een ontwikkelaar die bezwaar maakt tegen een kleine wijziging onder §A.1.5, naar voren treden als indiener van een bestaande stemoptie die door de oorspronkelijke indiener werd ingetrokken onder §A.2.1, of het steunen van een bestaande stemoptie die minder dan het vereiste aantal ondersteuners heeft vanwege de terugtrekking van een ondersteuner onder §A.2.2.
 6. De Projectsecretaris kan een uitzondering maken op §A.3.4 en wijzigingen aan het stembiljet accepteren nadat deze niet langer zijn toegestaan, op voorwaarde dat dit wordt gedaan ten minste 24 uur voor de uitgifte van een oproep tot de stemming. Aan alle andere vereisten voor het wijzigen van het stembiljet moet nog steeds worden voldaan. Dit zal naar verwachting maar zelden voorkomen en mag alleen worden gedaan als de projectsecretaris van mening is dat het schadelijk zou zijn voor de belangen van het project als de wijziging niet werd doorgevoerd.

A.4. Stemprocedure

 1. Voor opties waarvoor geen expliciete bijzondere meerderheid vereist is, geldt een meerderheidsvereiste van 1:1. Voor de standaardoptie is geen bijzondere meerderheid vereist.
 2. De stemmen worden geteld volgens de regels in §A.5.
 3. In geval van twijfel beslist de projectsecretaris over procedurekwesties.

A.5. Tellen van de stemmen

 1. Elke stemmer rangschikt de opties die ter stemming voorliggen. Niet alle opties dienen gerangschikt te worden. Gerangschikte opties worden aanzien als verkozen boven alle niet-gerangschikte opties. Stemmers kunnen opties gelijk rangschikken. Niet-gerangschikte opties worden onderling als gelijk gerangschikt beschouwd. Details over hoe stembiljetten kunnen worden ingevuld, worden opgenomen in de oproep tot de stemming.
 2. Indien bij de stemming een vereist quorum R geldt, wordt elke optie, op de standaardoptie na, die niet minstens R stemmen behaalt, buiten beschouwing gelaten.
 3. Elke (niet-standaard) optie die de standaardoptie niet verslaat met de vereiste meerderheidsverhouding, wordt buiten beschouwing gelaten.
  1. Gegeven twee opties A en B, dan is V(A,B) het aantal stemmers dat optie A verkiest boven optie B.
  2. Een optie A verslaat de standaardoptie D met een meerderheidsverhouding N, indien V(A,D) groter of gelijk is aan N * V(D,A) en V(A,D) strikt groter is dan V(D,A).
  3. Indien voor A een bijzondere meerderheid van S:1 vereist is, is zijn meerderheidsverhouding S; anders is zijn meerderheidsverhouding 1.
 4. Uit de lijst van opties die niet buiten beschouwing gelaten worden, genereren we een lijst met paarsgewijze nederlagen.
  1. Een optie A verslaat een optie B indien V(A,B) strikt groter is dan V(B,A).
 5. Uit de lijst van [niet buiten beschouwing gelaten] paarsgewijze nederlagen genereren we een verzameling transitieve nederlagen.
  1. Een optie A verslaat transitief een optie C indien A C verslaat of indien er een bepaalde andere optie B is waarbij A B verslaat EN B C transitief verslaat.
 6. We stellen de Schwartz-verzameling samen uit de verzameling transitieve nederlagen.
  1. Een optie A zit in de Schwartz-verzameling indien voor alle opties B, A ofwel B transitief verslaat of B A niet transitief verslaat.
 7. Indien er in de Schwartz-verzameling nederlagen zijn tussen opties, dan laten we de zwakste van dergelijke nederlagen weg uit de lijst van paarsgewijze nederlagen en keren we terug naar stap 5.
  1. Een nederlaag (A,X) is zwakker dan een nederlaag (B,Y), indien V(A,X) kleiner is dan V(B,Y). Eveneens is (A,X) zwakker dan (B,Y), indien V(A,X) gelijk is aan V(B,Y) en V(X,A) groter is dan V(Y,B).
  2. Een zwakste nederlaag is een nederlaag die geen enkele nog zwakkere nederlaag kent. Er kan meer dan één dergelijke nederlaag zijn.
 8. Indien er in de Schwartz-verzameling geen nederlagen zijn, dan wordt de winnaar gekozen uit de opties die de Schwartz-verzameling bevat. Indien er slechts één dergelijke optie is, dan is deze de winnaar. Indien er meerdere opties zijn, bepaalt de kiezer met de beslissende stem welke van deze opties wint.

Opmerking: Opties welke de stemmers rangschikken boven de standaardoptie, zijn opties welke zij aanvaardbaar achten. Opties die gerangschikt werden onder de standaardoptie zijn opties welke zij onaanvaardbaar achten.

Wanneer voor het tellen van de stemmen het mechanisme van de standaard resolutieprocedure gebruikt moet worden, moet de tekst die ernaar verwijst specificeren wie een beslissende stem heeft, wat het quorum is, wat de standaardoptie is, en welke bijzondere meerderheid er eventueel vereist is. Voor de standaardoptie mag geen bijzondere meerderheid vereist zijn.

B. Taalgebruik en typografie

De aantonende wijs (is, bijvoorbeeld) betekent dat de uitspraak in deze statuten als regel geldt. Mag of kan geven aan dat de persoon of de instantie discretionaire bevoegdheid heeft. Behoort te betekent dat het als een goede zaak beschouwd wordt mocht aan de uitspraak gevolg gegeven worden, maar dat dit niet dwingend is. Tekst welke als een citaat, zoals dit, weergegeven wordt is toelichting en maakt geen deel uit van de statuten. Er kan enkel gebruik van gemaakt worden om te helpen bij de interpretatie van twijfelgevallen.