Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Prekladanie webových stránok Debianu

Kvôli maximálnemu zjednodušenie práce pre prekladateľov sú stránky generované trochu inak, ako sú mnohí zvyknutí, a to generovaním zo zdrojových súborov, ktoré sú značkované pomocou wml. Pre každý jazyk existujú samostatné adresáre.

Ak máte v pláne začať úplne nový preklad webovej stránky Debianu, pozrite sa najprv na kapitolu Vytvorenie nového prekladu.

Prekladanie jednotlivých stránok

Na oddelenie špecifického obsahu stránky od prvkov spoločných viacerým stránkam používame WML. To znamená, že pri preklade stránok je potrebné meniť príslušné zdrojové súbory WML a nie súbory HTML. Aktuálne zdrojové súbory môžete získať pomocou CVS. Nie je potrebné sťahovať celý adresárový strom, ale stačí získať aspoň dva adresáre: webwml/english/ a webwml/<jazyk>/.

Preloženie jednej webovej stránky z angličtiny do svojho jazyka dosiahnete prekopírovaním pôvodného súboru .wml do adresára príslušného jazyka a jeho preložením, pričom relatívna cesta a meno musia byť rovnaké ako v adresári s anglickým jazykom, inak nebudú správne pracovať odkazy.

Hlavičky prekladov

Dôrazne odporúčame aby ste do hlavičky, za posledný riadok s položkou #use, pridali ďalší riadok s informáciami o čísle revízie pôvodného súboru, ktorý ste preložili. Tým bude zaistená jednoduchšia aktualizácia. Riadok by mal vyzerať takto: #use wml::debian::translation-check translation="x.y"

Niektoré prekladateľské tímy používajú tento riadok i na označenie oficiálneho prekladateľa každej webovej stránky. Ak to urobíte tiež, budete automaticky dostávať emaily vždy, keď sa bude vami spravovaná stránka aktualizované v angličtine a je potrebné upozorniť vás na potrebu aktualizácie prekladu. Aby ste toto docielili, stačí jednoducho pridať svoje meno ako správcu stránky na koniec riadka #use tak, aby vyzerala ako táto: #use wml::debian::translation-check translation="x.y" maintainer="vaše meno". Skript copypage.pl to môže urobiť automaticky, ak nastavíte premennú prostredia DWWW_MAINT alebo použijete voľbu príkazového riadku -m.

Je však potrebné aj vysvetliť robotovi kto ste, ako často chcete dostávať automatické emaily a aký majú mať obsah. Tieto informácie zadáte úpravou (alebo požiadajte o úpravu svojho koordinátora) súboru webwml/slovak/international/slovak/translator.db.pl v CVS. Syntax súboru je ľahko pochopiteľná a ak súbor ešte neexistuje, môžete ako šablónu použiť súbor francúzskeho tímu. Robot môže posielať niekoľko typov informácií, pričom pre každú z nich si môžete zvoliť frekvenciu posielania. Typy posielaných informácií sú:

Pre každú položku je možné nastaviť frekvenciu posielania, pričom táto môže nadobudnúť jednu z hodnôt: 0 (nikdy), 1 (mesačne), 2 (týždenne) alebo 3 (denne).

Príklad:

        'Jožko Mrkvička' => {
            email    => 'jozko.mrkvicka@tucniakovo.sk',
            summary   => 3,
            logs    => 3,
            diff    => 3,
            tdiff    => 0,
            file    => 0
        },

Požadovaná hlavička webovej stránky môže byť automaticky vygenerovaná, ak na vytvorenie súboru s prekladom stránky použijete skript copypage.pl, ktorý je v koreni adresára webwml. Tento skript vytvorí kópiu zadaného anglického súboru na správne miesto a ak je to potrebné, vytvorí potrebné adresáre, súbory Makefile, no a tiež automaticky vytvorí požadovanú hlavičku. Ak už kopírovaná stránka v úložisku existuje, budete na to upozornený, či už preto, že stránka bola z úložiska odstránená (kvôli prílišnej neaktuálnosti) alebo pretože už niekto nahral preklad a vaša lokálna kópia úložiska nie je aktuálna.

Kým začnete používať skript copypage.pl, musíte najprv nastaviť súbor language.conf, ktorý bude použitý na určenie jazyka, do ktorého prekladáte. V súbore má byť len jeden riadok s menom jazyka, do ktorého prekladáte. Jazyk môžete nastaviť pomocou premennej prostredia DWWW_LANG a môžete použiť aj premennú prostredia DWWW_MAINT na vloženie svojho mena, takže bude pridané do hlavičky generovaných súborov wml ako správcu prekladu. Skript poskytuje aj iné možnosti, jednoducho ho spusťte bez argumentov a vypíše pomocníka.

Po spustení skriptu, napríklad ./copypage.pl súbor.wml, preložte pôvodný text vo vytvorenom súbore. Ak sú v súbore položky, ktoré nemajú byť preložené, budú označené komentármi – rešpektujte ich!. V súbore nerobte žiadne nepotrebné zmeny vo formátovaní – ak je potrebné niečo opraviť, musí to byť najprv opravené v originálnom súbore.

Zostavenie a zverejnenie stránky

Keďže používame výber obsahu stránky, nie sú súbory HTML pomenované súbor.html, ale súbor.<jazyk>.html, kde <jazyk> je dvojznakové označenie jazyka, v súlade s ISO 639 (napr. sk pre slovenčinu).

Súbor HTML môžete zo súboru WML vytvoriť spustením make súbor.<jazyk>.html. Ak zostavenie prebehlo bez chýb, skontrolujte bezchybnosť syntaxe súboru pomocou weblint súbor.<jazyk>.html.

Webové stránky sú zostavované z CVS na serveri www-master a tento proces nepripúšťa žiadne chyby. Ak však nahráte do CVS poškodený súbor na najvyššej úrovni svojho prekladu (teda najvyšší súbor index.wml), tento preruší proces zostavovania a zastaví všetky zvyšné aktualizácie webovej stránky. Preto prosím venujte týmto súborom zvýšenú pozornosť.

Keď je stránka v poriadku, môžete ju poslať do CVS. Ak máte na to oprávnenie, spusťte cvs commit; ak nie, pošlite ju niekomu, kto má prístup na zápis do úložiska.

Vytvorenie nového prekladu

Ak chcete začať preklad webovej stránky Debianu do nového jazyka, pošlite nám e-mail (v angličtine) na adresu webmaster@debian.org.

Najprv si overte, že máte aktuálnu verziu zdrojového stromu tak, ako je popísané v našej úvodnej stránke o CVS.

Po získaní adresára webwml/ a (aspoň) webwml/english/ môžete začať vytvorením nového adresára pre svoj preklad, na úrovni adresára english/ a ostatných. Meno adresára s prekladmi musí byť v angličtine a celé malými písmenami (napríklad "slovak", nie "Slovenčina").

Prekopírujte súbory Make.lang a .wmlrc z adresára english/ do adresára nového prekladu. Sú to základné súbory potrebné pre zostavenie vášho prekladu zo súborov WML. Tieto súbory sú navrhnuté tak, aby po ich prekopírovaní do adresára s novým jazykom, bolo potrebné zmeniť len tieto nastavenia:

 1. premenná LANGUAGE v súbore Make.lang,
 2. premenné CUR_LANG, CUR_ISO_LANG a CHARSET v súbore .wmlrc (ak potrebujete pre triedenie, pridajte aj k nim CUR_LOCALE),
 3. niektoré jazyky môžu potrebovať špeciálne spracovanie kódovania, čo možno urobiť pomocou volieb --prolog a --epilog vo wml, ktoré môže byť nastavené pomocou premenných WMLPROLOG a WMLEPILOG v súbore Make.lang.
 4. aby bol váš jazyk zostavený spolu s ostatnými na www.debian.org, musí byť pridaný do premennej LANGUAGES v najvyššom súbore webwml/Makefile. Dávame prednosť tomu, aby ste túto zmenu nechali na správcov stránky, pretože si nemusíte byť vedomý, že váš preklad obsahuje chybu, ktorá môže zastaviť proces zostavovania celého zvyšku webovej stránky.

Keď to máte všetko urobené, vytvorte vo svojom novom adresári nový súbor „Makefile” a vložte do neho tento riadok:

include $(subst webwml/yourlanguagedir,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile

(Samozrejme, yourlanguagedir nahraďte menom adresára svojho jazyka.)

Potom vytvorte v adresári svojho jazyka podadresár s menom "po", a prekopírujte tento Makefile do tohoto podadresára (cp ../Makefile .).

V adresári po/ spustite príkaz make init-po, ktorý vygeneruje počiatočnú sadu súborov *.po.

Teraz máte vytvorenú základnú kostru a môžete začať s pridávaním svojich prekladov zdieľaných značiek WML, používaných v šablónach. Prvá šablóny, ktoré by ste mali preložiť, sú tie, ktoré sa objavujú na všetkých webových stránkach, ako kľúčové slová hlavičky, položky navigačného panela a pätičky.

Prekladanie začnite v súbore po/templates.xy.po (kde xy je dvojznakový kód vášho jazyka). Každá položka msgid "nejaký text" má na začiatku svoj príslušný msgstr "", do ktorého je potrebné napísať svoj preklad nejaký text medzi úvodzovky za msgstr.

Nemusíte hneď prekladať všetky reťazce vo všetkých súboroch .po, prekladajte najmä tie, ktoré sú potrebné pre práve prekladanú stránku. Nájdenie príslušných reťazcov vám môžu uľahčiť komentáre v súbore .po, hneď nad každým riadkom s msgid. Ak je odkazovaný súbor v english/template/debian, potom ho s veľkou pravdepodobnosťou preložiť treba. Ak nie, môžete si ho odložiť na neskôr, až keď budete prekladať príslušnú časť webovej stránky, ktorá ho vyžaduje.

Cieľom súborov po/ je uľahčiť prácu prekladateľom, aby nemuseli (väčšinou nemusia) upravovať nič v samotnom adresári english/template/debian. Ak narazíte na nejaký problém s nastavením v adresári template, prosím zaistite, aby bol problém opravený všeobecným spôsobom (nebojte sa osloviť niekoho iného, aby to pre vás upravil). Vyvarujte sa pridávania svojich prekladov do templates, tento prístup (zvyčajne) urobí viac problémov ako úžitku.

Ak máte pochybnosti o tom, ako veci urobiť správne, spýtajte sa v emailovej konferencii debian-www, ešte pred tým ako odošlete svoje zmeny do CVS.

Poznámka: ak nastane prípad, že potrebujete urobiť akékoľvek iné zmeny, pošlite email do konferencie debian-www, v ktorom popíšte aké zmeny ste urobili a prečo, aby mohol byť problém opravený.

Po vytvorení kostry šablóny, môžete začať s prekladaním titulnej strany a ostatných súborov *.wml. Zoznam stránok s uvedením poradia prekladu môžete nájsť v pokynoch pre prekladateľov. Preložte jednotlivé súbory *.wml, tak ako je popísané na začiatku tejto stránky.

Obnovenie zastaraných prekladov

Ako je popísané v udržiavaní aktuálnych prekladov, zastarané preklady webovej stránky sú automaticky odstránené, keď ostali dlho bez aktualizácie.

Ak použijete skript copypage.pl s menom súboru, ktorý bol z CVS odstránený, odmietne vytvoriť kópiu stránky a spýta sa, či ju má obnoviť. Dôvod odstránenia stránky z CVS môžete zistiť pomocou cvs log na odstránenom súbore (alebo použiť webové rozhranie, zmazané súbory môžete nájsť v podadresári "Attic").

Pred obnovením zastaraného prekladu použite cvs status (alebo cvs log) a poznamenajte si verziu zmazanej verzie a potom urobte spätné zlúčenie.

Napríklad, ak zmazaný súbor je "deleted.wml" a zmazaná verzia je 1.7, tak verzia pred zmazaním je 1.6 (zmazaná verzia mínus jedna). Súbor potom môžete obnoviť spustením:

  cvs update -j 1.7 -j 1.6 deleted.wml

Po obnovení súboru, samozrejme, aktualizuje dokument ešte predtým ako znova skontrolujete CVS. Inak môže byť znova zmazaný.

Zvyšok príbehu

Text, ktorý ste práve dočítali bude pravdepodobne postačujúci na to, aby ste mohli začať. Neskôr by ste sa mali pozrieť na ďalšie dokumenty, ktoré poskytujú podrobnejšie vysvetlenie a ďalšie užitočné informácie.

Veríme, že vám naša práca uľahčí prekladanie stránok. Ako už bolo spomenuté, ak máte akékoľvek otázky, môžete ich položiť v emailovej konferencii debian-www .