Hålla översättningarna à jour

Eftersom webbsidor inte är statiska är det bra att kunna hålla reda på vilken version av originalet som en viss sida översätter, och använda denna information för att ta reda på vilka sidor som ändrats sedan senaste översättningen. Denna information bör bäddas in i början av dokumentet (dock under övriga "use"-rader) på följande form:

#use wml::debian::translation-check translation="X.x"

där X.x är versionsnumret för originalet (engelska). Du kan hämta versionsnumret genom att titta i CVS/Entries, vari data står på följande form: /filnamn/X.x/datum//. Du kan även få fram värdet genom att köra cvs status filnamn i den engelska källkatalogen. Om du använder dig av skriptet copypage.pl i webwml-katalogen läggs denna rad till automatiskt.

Detta är också användbart eftersom vissa översättningar kanske inte uppdateras på ett tag även om originalet (engelska) uppdateras. På grund av innehållsförhandlingen kan den som läser översättningen missa viktig information som lagts till i nyare versioner av originalet. Mallen translation-check innehåller kod som kontrollerar om översättningen är föråldrad, och ger lämpliga varningsmeddelanden till användaren.

Dessutom finns några ytterligare parametrar som kan användas på #use-raden:

original="språk"
där språk är namnet på det språk du översätter från, om det inte är engelska. Namnet måste motsvara namnet på språkets katalog i CVSen, samt namnet i languages.wml.
mindelta="talvärde"
anger maximal differens räknat i CVS-versioner innan översättningen anses åldrad. Förvalt värde är 1. För mindre viktiga sidor bör detta sättas till 2 vilket betyder att två ändringar måste göras innan översättningen anses vara åldrad.
maxdelta="talvärde"
anger maximal differens räknat i CVS-versioner innan översättningen anses vara för gammal. Förvalt värde är 5. För viktiga sidor, sätt det lägre. Ett värde på 1 innebär att alla ändringar anses göra översättningen för gammal.

Informationen gör även att vi kan generera översättningsstatistik, en rapport över alla föråldrade översättningar, med hjälpsamma länkar till skillnaden mellan filer, såväl som en lista över sidor som ännu inte har översatts alls. Rapporten är avsedd att hjälpa översättare och uppmuntra nya personer att hjälpa till.

För att minska risken för att våra användare får läsa information som är för gammal tas översättningar som inte uppdaterats inom sex månader från att originalsidan ändrats bort automatiskt. Se listan över föråldrade översättningar för att ta reda på vilka sidor som riskerar att tas bort.

Dessutom finns skriptet check_trans.pl i webwml-katalogen, med vilket du kan skapa en rapport över sidor som behöver uppdateras:

check_trans.pl språk

där språk är katalognamnet som innehåller din översättning, exempelvis "swedish",

Sidor som saknar översättning visas som "Missing filnamn") och sidor som inte är à jour med originalet visas som "NeedToUpdate filnamn to version x.x".

Om du vill se exakt vilka förändringar som skett kan du få fram dessa genom att lägga till kommandoradsflaggan -d till kommandot ovan. Observera att detta kan ta en stund, eftersom det kan inbegripa flera anrop till CVS-servern.

Om du vill ignorera varningar på saknade sidor (exempelvis för gamla nyheter) kan du skapa en fil vid namn .transignore i katalogen du vill strunta i varningarna för, men en lista över filerna du inte planerar att översätta, med ett namn per rad.

Ett liknande skript för att hålla ordning på översättningarna av sändlistebeskrivningarna är också tillgängligt. Se kommentarerna i skriptet check_desc_trans.pl för dokumentation.