Hålla översättningarna à jour

Eftersom webbsidor inte är statiska är det bra att kunna hålla reda på vilken version av originalet som en viss sida översätter, och använda denna information för att ta reda på vilka sidor som ändrats sedan senaste översättningen. Denna information bör bäddas in i början av dokumentet (dock under övriga "use"-rader) på följande form:

#use wml::debian::translation-check translation="git_commit_hash"

där git_commit_hash är Gits commit hash som refererar till den committen i den ursprungliga (Engelska) filen som den översatta filen var översatt från. Du kan få detaljerad information om denna commit mha verktyget git show: git show <git_commit_hash>. Om du använder dig av skriptet copypage.pl i webwml-katalogen läggs denna rad till automatiskt i den första versionen av din översatta sida, och pekar på versionen av originalfilen som existerar vid denna tidpunkt.

Några översättningar kanske inte uppdateras under lång tid, även om originalspråket (Engelska) ändras. Tack vare innehållsförhandling kanske inte läsaren av den översatta sidan är medveten om detta och därmed missa viktig information, som introducerats i nyare versioner av originalet. translation-check-mallarna innehåller kod för att kontrollera om din översättning är inaktuell och då ge ett lämpligt varningsmeddelande till användaren om detta.

Dessutom finns ytterligare parametrar som kan användas på translation-check-raden:

original="språk"
där språk är namnet på det språk du översätter från, om det inte är engelska. Namnet måste motsvara namnet på språkets katalog i VCSen, samt namnet i languages.wml.
mindelta="talvärde"
anger maximal differens räknat i Git-versioner innan översättningen anses åldrad. Förvalt värde är 1. För mindre viktiga sidor bör detta sättas till 2 vilket betyder att två ändringar måste göras innan översättningen anses vara åldrad.
maxdelta="talvärde"
anger maximal differens räknat i Git-revisioner innan översättningen anses vara för gammal. Förvalt värde är 5. För viktiga sidor, sätt det lägre. Ett värde på 1 innebär att alla ändringar anses göra översättningen för gammal.

Att vi spårar åldern på översättningar gör det även möjligt för oss att generera översättningsstatistik, en rapport över alla föråldrade översättningar (tillsammans med hjälpsamma länkar till skillnader mellan filer), tillsammans med en lista över filer som inte har översatts alls. Detta för att hjälpa översättarna och för att attrahera andra personer till att hjälpa till.

För att minska risken för att våra användare får läsa information som är för gammal tas översättningar som inte uppdaterats inom sex månader från att originalsidan ändrats bort automatiskt. Se listan över föråldrade översättningar för att ta reda på vilka sidor som riskerar att tas bort.

Dessutom finns skriptet check_trans.pl i webwml-katalogen, med vilket du kan skapa en rapport över sidor som behöver uppdateras:

check_trans.pl språk

där språk är katalognamnet som innehåller din översättning, exempelvis "swedish",

Sidor som saknar översättning visas som "Missing filnamn" och sidor som inte är à jour med originalet visas som "NeedToUpdate filnamn to version XXXXXXXX".

Om du vill se exakt vilka förändringar som skett kan du få fram dessa genom att lägga till kommandoradsflaggan -d till kommandot ovan.

Om du vill ignorera varningar på saknade översättningar (exempelvis för gamla nyheter) kan du skapa en fil vid namn .transignore i katalogen du vill strunta i varningarna för, och lista varje fil som du inte kommer att översätta, en fil per rad.

Ett liknande skript för att hålla ordning på översättningarna av sändlistebeskrivningarna är också tillgängligt. Se kommentarerna i skriptet check_desc_trans.pl för dokumentation.