Přizpůsobení seznamu balíků

Přizpůsobení zobrazení balíků
Přizpůsobení hierarchie balíků
Změna řazení balíků

Seznam balíků nabízí bohaté možnosti přizpůsobení - od barevného schématu přes hierarchii a třídění balíků až po změnu rozložení prvků na obrazovce.

Přizpůsobení zobrazení balíků

Tato sekce popisuje, jak nastavit obsah a formát seznamu balíků, stavové řádky a záhlaví.

Formát každé části je definován formátovacím řetězcem. Formátovací řetězec je řetězec textu obsahující řídící znaky %, jako třeba %p, %S, apod. Výsledný výstup je tvořen tak, že se vezme formátovací řetězec a všechny %-sekvence jsou nahrazeny jejich významem (viz níže).

%-sekvence může mít pevnou nebo proměnlivou šířku. V prvním případě je %-sekvence nahrazena vždy stejně dlouhým textem (co přesahuje, je oříznuto, pokud je text kratší, doplní se mezerami). U proměnlivé šířky se využije celé místo, které není zabrané poli s pevnou šířkou. Pokud existuje několik sloupců s proměnlivou šířkou, o volné místo se podělí rovným dílem.

Všechny %-sekvence mají přednastavenou implicitní velikost. Jestliže ji chcete změnit, napište požadovanou velikost mezi znak % a znak určující sekvenci. Například %20V vytvoří pole kandidátská verze balíku o šířce 20 znaků. Také můžete místo číselné velikosti zadat otazník, což nastaví základní šířku sloupce podle velikosti obsahu. Poznamenejme, že výsledné sloupce se nemusí zarovnat vertikálně.

Chcete-li, aby konkrétní %-sekvence měla proměnlivou šířku, i když implicitně používá šířku pevnou, přidejte na konec sekvence znak #. Například pro zobrazení kandidátské verze balíku bez ohledu na její velikost použijte formátovací řetězec %V#. Znak # můžete umístit i mimo %-sekvenci - aptitude roztáhne text před znakem # (tj. vloží za něj dorovnávací mezery).

Úplná syntaxe %-sekvence tedy vypadá:

%[šířka][?]kód[#]

Standardní formát zobrazení seznamu balíků definují tyto tři konfigurační proměnné: Aptitude::UI::Package-Display-Format (samotný seznam balíků), Aptitude::UI::Package-Status-Format (stavová řádka pod seznamem) a Aptitude::UI::Package-Header-Format (záhlaví seznamu).

Ve formátovacích řetězcích můžete použít následující %-sekvence:

[Poznámka]Poznámka

Některé popisy se odkazují na balík. V uživatelském prostředí se tím míní zobrazený nebo aktuálně vybraný balík, v příkazovém režimu se takto odkazujeme na balík, který bude zobrazen.

SekvenceNázevImplicitní velikostRozšiřitelnáPopis
%%Znak %1Ne Do výstupu vloží znak procenta.
%#čísloNahrazení parametruProměnliváNe V některých případech může mít formátovací řetězec parametry; například při hledání z příkazové řádky se jako parametry použijí při zobrazování výsledku nalezené skupiny. Tato formátovací sekvence se nahradí za parametr určený číslem.
%aAkční příznak1Ne Jednoznakový příznak shrnující akci, která se má s balíkem provést. (Význam viz 2.10 – „Hodnoty příznaku akce.)
%AAkce10Ne O něco upovídanější popis akce, která se má s balíkem provést.
%BPočet porušených balíků13Ne Pokud neexistují balíky s porušenými závislosti, nevytiskne nic. V opačném případě zobrazí jejich počet s krátkým popisem (např. Porušených: 10).
%cPříznak aktuálního stavu1Ne Jednoznakový příznak shrnující aktuální stav balíku. (Význam viz 2.9 – „Hodnoty příznaku aktuální stav.)
%CAktuální stav11Ne O něco upovídanější popis aktuálního stavu balíku.
%dPopis40Ano Krátký popis balíku.
%DVelikost balíku8Ne Velikost balíku (.deb souboru).
%HJméno počítače15Ne Jméno počítače, na kterém je aptitude spuštěna.
%iInstalovaná velikost4Ne Zobrazí nejvyšší prioritu přiřazenou verzi balíku. U balíků zobrazí prioritu té verze, jejíž instalace je vynucená.
%IInstalovaná velikost8Ne (Předpokládané) místo, které balík obsadí na disku po rozbalení.
%mSprávce30Ano Správce balíku.
%MPříznak automatické instalace1Ne Pokud byl balík instalován automaticky, vytiskne A, v opačném případě nevytiskne nic.
%nVerze programuDélka 0.4.11.9.Ne Vytiskne verzi aptitude, aktuálně 0.4.11.9.
%NNázev programuDélka názvu programu.Ne Vytiskne název programu, obvykle aptitude.
%oVelikost ke stažení17Ne Pokud nebudou instalovány žádné balíky, nevytiskne nic. V opačném případě vytiskne řetězec popisující celkovou velikost všech .deb souborů, které je potřeba stáhnout. Například Stáhnu: 1000B.
%pJméno balíku30Ano Vytiskne jméno balíku. Pokud je balík zobrazen ve stromové struktuře, jméno balíku bude zarovnáno podle jeho hloubky ve stromu.
%PPriorita9Ne Vytiskne prioritu balíku.
%rPočet reverzních závislostí2Ne Vytiskne přibližný počet instalovaných balíků, které závisí na tomto balíku.
%RZkrácená priorita3Ne Vytiskne zkrácený popis priority balíku. Například místo Důležité se zobrazí Důl.
%sSekce10Ne Vytiskne sekci, do které je balík zařazen.
%SPříznak důvěry1Ne Pokud balík není důvěryhodný, vytiskne písmeno U.
%tArchiv10Ano Vytiskne archiv, ve kterém se balík nachází.
%TZnačka1Ne Pokud je balík označený, vytiskne *, jinak nevytiskne nic.[16]
%uZměna využití disku30Ne Pokud naplánované akce změní množství zabraného místa na disku, vytiskne popis této změny. Například Na disku se použije 100M.
%vAktuální verze10Ne Vytiskne aktuálně instalovanou verzi balíku. Jestliže balík není nainstalovaný, vytiskne <žádná>
%VKandidátská verze10Ne Vytiskne verzi balíku, která by se nainstalovala, kdybyste na balíku použili příkaz BalíkInstalovat (+). Pokud balík není dostupný, vytiskne <žádná>.
%ZZměna velikosti9Ne Vytiskne, kolik dalšího místa se zabere nebo uvolní instalací, aktualizací nebo odstraněním balíku.

Přizpůsobení hierarchie balíků

Hierarchie balíků je generována shlukovacími pravidly - pravidly popisujícími, jak se má hierarchie vytvořit. Shlukovací pravidla popisují posloupnost pravidel. Každé pravidlo může zahodit balíky, vytvořit podskupiny, nebo jinak manipulovat se stromem. Konfigurační položka Aptitude::UI::Default-Grouping resp. Aptitude::UI::Default-Preview-Grouping nastavuje shlukovací pravidla pro nově vytvořené seznamy balíků, resp. pro předchozí obrazovky. Pro aktuální seznam balíků můžete nastavit shlukovací pravidla klávesou G.

Shlukovací pravidla jsou popsána seznamem pravidel oddělených čárkou: pravidlo1, pravidlo2, .... Každé pravidlo se skládá z názvu pravidla a případných parametrů. Například versions nebo section(subdir). Počet povolených a vyžadovaných parametrů se liší podle typu pravidla.

Pravidla mohou být neterminání nebo terminální. Neterminální pravidlo zpracuje balík, vytvoří část hierarchie a pak předá balík ke zpracování dalšímu pravidlu. Terminální pravidlo také zpracuje balík a vytvoří část stromu (obvykle položky vztahující se k balíku), ale dál už balík nikam nepředává. Pokud nezadáte terminální pravidlo, aptitude použije implicitní pravidlo, které vytvoří standardní položky balíku.

action

Seskupí balíky podle naplánované akce. Balíky, které se nedají aktualizovat nebo které se nezmění, budou ignorovány. Toto pravidlo se používá pro souhrn před instalací.

deps

Toto je terminální pravidlo.

Vytvoří standardní položku balíku. Tu můžete rozbalit a odhalit závislosti balíku.

filter(vzor)

Zahrne pouze balíky, jejichž libovolná verze se shoduje se vzorem.

Pokud vzor chybí, nebudou zahozeny žádné balíky. Tato vlastnost existuje pouze kvůli zpětné kompatibilitě a časem může být odstraněna.

firstchar

Seskupí balíky podle prvního písmena v jejich názvu.

pattern(vzor [=> kategorie][, ...])

Upravitelné shlukovací pravidlo. Každá verze každého balíku se porovnává se zadaným vzorem. První shoda se použije pro přiřazení kategorie k balíku a balíky jsou následně seskupeny podle těchto kategorií. V kategorii se mohou vyskytnout řetězce ve tvaru \N , které budou nahrazeny N-tým výsledkem porovnání. Pokud kategorie chybí, předpokládá se výchozí hodnota \1.

Například pravidlo pattern(?maintainer() => \1) seskupí balíky podle jejich pole Maintainer (Správce). Pravidlo pattern(?maintainer()) provede to samé, protože se na místo chybějící kategorie automaticky doplní \1.

Místo => kategorie může pravidlo končit znaky ||. To znamená, že balíky vyhovující vzoru budou vloženy do stromu na stejné úrovni jako vzor, namísto výchozího vložení do podstromu. Například pravidlo pattern(?action(remove) => Balíky k odstranění, ?true ||) umístí balíky k odstranění do podstromu a všechny ostatní balíky na aktuální úroveň. Samozřejmě, že všechna další shlukovací pravidla budou pracovat s oběma množinami balíků.

Více se o formátu vzoru dozvíte v části „Vyhledávací vzory“.

priority

Seskupí balíky podle priority.

section[(mód[,passthrough])]

Seskupí balíky podle pole Sekce (Section).

Argument mód může nabývat následujících hodnot:

none

Skupiny se vytvoří podle celého pole Sekce, takže pak budou mít tvar non-free/games. Pokud mód vynecháte, použije se tato možnost.

topdir

Skupiny se vytvoří podle části pole Sekce před prvním lomítkem /. Jestliže se v poli nevyskytuje znak /, nebo pokud není první část pole rozpoznaná, použije první skupina ze seznamu Aptitude::Sections::Top-Sections.

subdir

Skupiny se vytvoří podle části pole Sekce za prvním lomítkem /. Část pole před lomítkem musí být uvedena v seznamu Aptitude::Sections::Top-Sections. Pokud tomu tak není, nebo pokud se v poli nevyskytuje znak /, použije se celé pole.

subdirs

Skupiny se vytvoří podle části pole Sekce za prvním lomítkem /. Část pole před lomítkem musí být uvedena v seznamu Aptitude::Sections::Top-Sections. Pokud tomu tak není, nebo pokud se v poli nevyskytuje znak /, použije se celé pole. Jestliže se použité části pole nachází nějaká lomítka, vytvoří se hierarchie skupin. Předpokládejme třeba, že se v seznamu Aptitude::Sections::Top-Sections nevyskytuje řetězec games. Potom by se balík, který má v poli Sekce uvedeno games/arcade, umístil do skupiny arcade, která by byla zařazena do skupiny nejvyšší úrovně nazvané games.

Použijete-li argument passthrough, budou balíky bez pole Sekce (např. virtuální balíky) předány přímo do další úrovně seskupování, aniž by předtím byly roztříděny do podkategorií.

status

Seskupí balíky do následujících kategorií:

  • Instalované

  • Nenainstalované

  • Bezpečnostní aktualizace

  • Aktualizovatelné

  • Zastaralé

  • Virtuální

tag[(aspekt)]

Seskupí balíky podle informací o značkách uložených v souborech Packages. Pokud je zadán aspekt, pak jsou zobrazeny pouze značky odpovídající zadanému aspektu a balíky bez aspektu jsou skryty; v opačném případě bude každý balík zobrazen nejméně jednou (balíky bez značek budou zobrazeny odděleně od ostatních).

Více informací o značkách naleznete na domovské stránce projektu Debtags.

task

Vytvoří strom nazvaný Úlohy, který obsahuje dostupné úlohy. (Informace o úlohách je získána ze souboru debian-tasks.desc balíku tasksel.) Pravidlo následující za task vytvoří své kategorie na stejné úrovni jako Úlohy.

versions

Toto je terminální pravidlo.

Vytvoří standardní položku balíku. Tu můžete rozbalit a odhalit verze balíku.

Změna řazení balíků

Implicitně jsou balíky seřazeny podle jména. Často je ovšem užitečné je seřadit podle jiného kritéria (například dle velikosti balíku). aptitude vám to umožňuje pomocí pravidel pro řazení.

Podobně jako u pravidel pro seskupování popsaných v předchozí sekci, jsou i pravidla pro řazení zadávána v podobě seznamu odděleného čárkami. Jedna položka seznamu je název jednoho řadícího pravidla. Pokud jsou balíky podle prvního pravidla shodné, porovnávají se podle druhého, atd. Uvedete-li před název pravidla vlnku (~), směr řazení se obrátí. Například priority,~name seřadí balíky podle priority, balíky se stejnou prioritou budou seřazeny podle jména, ovšem v obráceném pořadí.

Pro změnu pravidel pro řazení aktuálního seznamu balíků stiskněte klávesu S.

Dostupná pravidla jsou:

installsize

Seřadí balíky podle odhadovaného místa, které po instalaci zaberou na disku.

name

Seřadí balíky podle jména.

priority

Seřadí balíky podle priority.

version

Seřadí balíky podle verze.[16] Značkování není zatím podporováno. Tato sekvence je rezervovaná pro budoucí rozšíření.