Konfigurační soubor

Formát konfiguračního souboru
Umístění konfiguračních souborů
Dostupné konfigurační volby

Formát konfiguračního souboru

Ve své nejjednodušší podobě je konfigurační soubor aptitude výčet voleb s jejich hodnotami. Každý řádek souboru by měl mít tvar Volba Hodnota;. Například následující ukázka z konfiguračního souboru nastaví volbu Aptitude::Theme na hodnotu Dselect.

Aptitude::Theme "Dselect";

Volba může seskupovat další volby. Stačí je zapsat do složených závorek mezi název volby a ukončovací středník:

Aptitude::UI {
  Package-Status-Format "";
  Package-Display-Format "";
};

Volba, která seskupuje další volby se občas nazývá skupina. Ve skutečnosti jsou dvojité dvojtečky v názvech voleb kratším zápisem pro seskupování: Volba Aptitude::UI::Default-Grouping je obsažena ve skupině Aptitude::UI, která je zase obsažena ve skupině Aptitude. Kdybyste tedy chtěli, mohli byste této volbě nastavit hodnotu "" třeba takto:

Aptitude {
  UI {
    Default-Grouping "";
  };
};

Pro více informací o formátu konfiguračního souboru si přečtěte manuálovou stránku apt.conf(5).

Umístění konfiguračních souborů

Nastavení aptitude je postupně čteno z následujících míst:

  1. Uživatelský konfigurační soubor ~/.aptitude/config. Pokud uživatel provádí změny v nastavení aptitude přes menu Volby, nastavení se uloží právě do tohoto souboru.

  2. Systémový konfigurační soubor /etc/apt/apt.conf.

  3. Implicitní hodnoty uložené v souboru /usr/share/aptitude/aptitude-defaults.

  4. Implicitní hodnoty zabudované v aptitude.

Když aptitude potřebuje zjistit hodnotu nějaké volby, prohledává zmíněné zdroje podle uvedeného pořadí, dokud nenalezne její první výskyt. Tato hodnota se použije. Tedy nastavením proměnné v souboru /etc/apt/apt.conf přepíšete implicitní hodnoty programu, ale neovlivníte uživatelovo nastavení v ~/.aptitude/config.

Dostupné konfigurační volby

Následujícími konfiguračními volbami můžete ovlivnit vzhled a chování aptitude. Nastavení souvisejících programů naleznete v jejich manuálových stránkách (např. volby systému apt jsou popsány v apt(8) a apt.conf(5)).

Volba: APT::Install-Recommends
Implicitní hodnota: true
Popis: Pokud mají tato volba a volba Aptitude::Auto-Install zároveň hodnotu true, pak označením balíku k instalaci se automaticky označí k instalaci i balíky, které instalovaný balík doporučuje. Hodnota true dále zajistí, že balíky budou nainstalovány po celou dobu, kdy je doporučuje některý z instalovaných balíků (nebudou automaticky odstraněny). Pro více informací se podívejte na část „Správa automaticky instalovaných balíků“.
Volba: Aptitude::Allow-Null-Upgrade
Implicitní hodnota: false
Popis: Když spustíte instalaci balíků a nejsou naplánovány žádné akce, aptitude zobrazí varování a vrátí se do seznamu balíků. Pokud má volba hodnotu true, aptitude bude místo zmíněné hlášky pokračovat jako obvykle a zobrazí (prázdný) přehled před instalací.
Volba: Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, budou akce v příkazovém režimu aptitude vždy používat bezpečný řešitel závislostí, jako kdyby byla na příkazovém řádku zadána volba --safe-resolver.
Volba: Aptitude::Autoclean-After-Update
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude při každé aktualizaci seznamu balíků vymaže zastaralé soubory (viz AkceVyčistit staré soubory).
Volba: Aptitude::Auto-Install
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude se bude snažit automaticky vyplnit závislosti balíků.
Volba: Aptitude::Auto-Fix-Broken
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu false, aptitude se před pokusem o opravu poškozených balíků zeptá na svolení.
Volba: Aptitude::Auto-Upgrade
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude při startu programu automaticky označí všechny aktualizovatelné balíky. (Stejně jako byste ručně spustili AkceOznačit aktualizovatelné (U).)
Volba: Aptitude::CmdLine::Always-Prompt
Implicitní hodnota: false
Popis: Pokud je tato volba nastavena, aptitude se bude v příkazovém režimu ptát před každou instalací nebo odstraněním, i když by se normálně neptala. Toto chování odpovídá parametru -P na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::CmdLine::Assume-Yes
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude se bude v příkazovém režimu chovat, jako by uživatel na každou otázku odpověděl ano. Sníží se tak počet dotazů, které musíte odpovědět. To je ekvivalentní s parametrem -y na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::CmdLine::Disable-Columns
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, nebude aptitude při hledání v příkazovém režimu (aptitude search) formátovat výstup do sloupců s pevnou šířkou a nebude výstup ořezávat na velikost obrazovky. To je ekvivalentní s parametrem --disable-columns na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::CmdLine::Download-Only
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude v příkazovém režimu stáhne soubory s balíky, ale nenainstaluje je. To odpovídá parametru -d na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::CmdLine::Fix-Broken
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude se bude v příkazovém režimu chovat mnohem agresivněji při pokusu o napravení závislostí poškozených balíků. To je ekvivalentní k parametru -f na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::CmdLine::Ignore-Trust-Violations
Implicitní hodnota: false
Popis: Způsobí, že aptitude bude v příkazovém režimu ignorovat instalaci nedůvěryhodných balíků. Jedná se o synonymum k APT::Get::AllowUnauthenticated.
Volba: Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format
Implicitní hodnota: %c%a%M %p# - %d#
Popis: Toto je formátovací řetězec (viz „Přizpůsobení zobrazení balíků“, který se používá pro zobrazení výsledků hledání v příkazovém režimu. To je ekvivalentní k parametru -F na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width
Implicitní hodnota:
Popis: Tato volba určuje, jak široký má být výstup příkazu pro hledání. Pokud je hodnota prázdná (tj. ""), výsledky budou formátovány buď na šířku terminálu, nebo na 80 znaků (to v případě, že se nepodaří zjistit velikost terminálu).
Volba: Aptitude::CmdLine::Request-Strictness
Implicitní hodnota: 10000
Popis: Pokud se v příkazovém režimu vyskytnou problémy se závislostmi, aptitude přidá tuto hodnotu k celkovému skóre každé akce, kterou si v řešiteli závislostí explicitně vyžádáte.
Volba: Aptitude::CmdLine::Resolver-Debug
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude bude v příkazovém režimu při pokusu o vyřešení porušených závislostí obzvláště upovídaná. Jak název napovídá, tato volba je zamýšlena pro vývojáře, kteří chtějí pomoci s laděním řešitele závislostí.
Volba: Aptitude::CmdLine::Resolver-Dump
Implicitní hodnota:
Popis: Pokud je v příkazovém režimu nutné vyřešit porušené závislosti a je-li v této volbě nastaveno jméno zapisovatelného souboru, aptitude do něj před započetím každého výpočtu zapíše stav řešitele.
Volba: Aptitude::CmdLine::Resolver-Show-Steps
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, bude řešení závislostí v příkazovém režimu zobrazeno jako sekvence řešení jednotlivých závislostí. Například wesnoth závisí na wesnoth-data (=1.2.4-1) -> instaluji wesnoth-data 1.2.4-1 (unstable). Pro interaktivní přepínání mezi oběma zobrazeními můžete na výzvě Přijmout toto řešení? použít klávesu o.
Volba: Aptitude::CmdLine::Safe-Upgrade::No-New-Installs
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, nebude se v příkazovém režimu příkaz safe-upgrade pokoušet vyřešit závislosti instalací nových balíků. Jinými slovy, pokud by aktualizace balíku A vyžadovala instalaci balíku B, balík A by se neaktualizoval. To odpovídá parametru --no-new-installs na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::CmdLine::Show-Deps
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude v příkazovém režimu zobrazí stručný přehled závislostí (pokud existují). To odpovídá parametru -D na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude v příkazovém režimu zobrazí u každého balíku očekávané změny v použitém místě. To odpovídá parametru -Z na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::CmdLine::Show-Versions
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude v příkazovém režimu zobrazí verzi balíku, která se bude instalovat, nebo bude odstraněna. To odpovídá parametru -V na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::CmdLine::Show-Why
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude v příkazovém režimu zobrazí ručně instalované balíky, které vyžadují automaticky instalované balíky, případně ručně instalované balíky, které způsobují konflikt s nějakým automaticky odstraněným balíkem. To odpovídá parametru -W na příkazovém řádku. Používá se stejné zobrazení, jako u příkazu aptitude why.
Volba: Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Installs
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true a je-li aktivován bezpečný řešitel závislostí parametrem --safe-resolver, nebude řešiteli umožněno instalovat nové balíky. To je podobné volbě Aptitude::CmdLine::Safe-Upgrade::No-New-Installs, ovšem vztahuje se pouze na jiné příkazy příkazové řádky, než je safe-upgrade.
Volba: Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Upgrades
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true a je-li aktivován bezpečný řešitel závislostí parametrem --safe-resolver, nebude řešiteli umožněno řešit závislosti aktualizací balíků.
Volba: Aptitude::CmdLine::Simulate
Implicitní hodnota: false
Popis: Tato volba je zastaralá, použijte místo ní Aptitude::Simulate. V příkazovém režimu způsobí, že se pouze naznačí akce, které by se normálně provedly. V celoobrazovkovém režimu spustí aptitude v režimu pouze pro čtení bez ohledu na to, zda máte rootovská oprávnění. To odpovídá parametru -s na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::CmdLine::Verbose
Implicitní hodnota: 0
Popis: Tímto řídíte, jak upovídaný je příkazový režim aptitude. Každý výskyt argumentu -v na příkazovém řádku přidá k této proměnné hodnotu 1.
Volba: Aptitude::CmdLine::Visual-Preview
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude zobrazí přehled před instalací ve vizuálním režimu.
Volba: Aptitude::Debtags-Binary
Implicitní hodnota: /usr/bin/debtags
Popis: Absolutní cesta k programu debtags. Pokud je aptitude sestavena s podporou libept, bude tento program volat při každé aktualizaci seznamu balíků a předá mu parametry nastavené v Aptitude::Debtags-Update-Options.
Volba: Aptitude::Debtags-Update-Options
Implicitní hodnota: --local
Popis: Dodatečné parametry, které se mají přidat k příkazu debtags update (příkaz se volá po aktualizaci seznamu balíků). Jednotlivé parametry jsou odděleny bílými znaky. Pokud potřebujete předat nějakou hodnotu, ve které se vyskytuje mezera, jako jeden řetězec, můžete ji obklopit apostrofy, nebo uvozovkami. Například pokud tuto volbu nastavíte na hodnotu --vocabulary='/soubor s mezerou', uloží se slovník debtags opravdu do souboru /soubor s mezerou.
Volba: Aptitude::Delete-Unused
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu true, pak automaticky nainstalované balíky, které již nejsou potřeba, budou automaticky odstraněny. Více se o této vlastnosti dozvíte v části „Správa automaticky instalovaných balíků“.
Volba: Aptitude::Delete-Unused-Pattern
Implicitní hodnota:
Popis: Zastaralý alias pro Aptitude::Keep-Unused-Pattern. Kvůli zpětné kompatibilitě se tato volba použije v případech, kdy není volba Aptitude::Keep-Unused-Pattern nastavena, nebo kdy má prázdnou hodnotu. Jinak je volba Aptitude::Delete-Unused-Pattern ignorována.
Volba: Aptitude::Display-Planned-Action
Implicitní hodnota: true
Popis: Pokud má tato volba hodnotu true, aptitude před samotným provedením akcí zobrazí obrazovku se souhrnem změn.
Volba: Aptitude::Forget-New-On-Install
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude při každé instalaci, aktualizaci nebo odstranění zapomene, které balíky byly nové (jako kdybyste ručně spustili příkaz AkceZapomenout nové balíky (f).
Volba: Aptitude::Forget-New-On-Update
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude při každé aktualizaci seznamu balíků zapomene, které balíky byly nové (jako kdybyste ručně spustili příkaz AkceZapomenout nové balíky (f).
Volba: Aptitude::Get-Root-Command
Implicitní hodnota: su:/usr/bin/su
Popis: Tato volba určuje externí příkaz, který aptitude použije pro získání rootovských oprávnění (viz kapitola „Přepnutí na uživatele root). Syntaxe je protokol:příkaz. Protokol určuje, jakým způsobem aptitude vyvolá příkaz. V současnosti jsou možné hodnoty su a sudo. Použijete-li jako protokol su, zavolá se příkaz pro získání rootovských oprávnění následovně: příkaz -c argumenty. Ve druhém případě bude volání vypadat následovně: příkaz argumenty. První slovo v příkazu je jméno programu, který se má spustit, zbývající slova jsou brána jako argumenty daného programu.
Volba: Aptitude::Ignore-Recommends-Important
Implicitní hodnota: false
Popis: Tato volba pomáhá k migraci ze starší volby Aptitude::Recommends-Important na novější APT::Install-Recommends. V předchozích verzích aptitude způsobovalo nastavení Aptitude::Recommends-Important to stejné, co nyní dělá volba APT::Install-Recommends, a sice, že se doporučené balíky instalují automaticky. Pokud mají tato volba a volba Aptitude::Recommends-Important zároveň hodnotu false, nastaví aptitude při příštím startu volbu APT::Install-Recommends na hodnotu false a volbu Aptitude::Ignore-Recommends-Important na hodnotu true.
Volba: Aptitude::Ignore-Old-Tmp
Implicitní hodnota: false
Popis: Starší verze aptitude vytvářely adresář ~/.aptitude/.tmp, který již není potřeba. Pokud adresář existuje a Aptitude::Ignore-Old-Tmp má hodnotu true, aptitude se zeptá, zda má tento adresář odstranit. Po vaší odpovědi je tato volba automaticky nastavena na hodnotu true. Na druhou stranu, pokud adresář neexistuje, nastaví se hodnota na false, což zajistí, že budete varováni okamžitě, když by se tento adresář objevil.
Volba: Aptitude::Keep-Recommends
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, budou balíky ponechány v systému tak dlouho, dokud je bude doporučovat některý z instalovaných balíků. A to i v případě, že má volba APT::Install-Recommends hodnotu false. Více se o automatickém odstraňování dozvíte v části „Správa automaticky instalovaných balíků“.
Volba: Aptitude::Keep-Suggests
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude se nebude snažit automaticky odstranit instalované balíky, které jiný instalovaný balík navrhuje. Více se o automatickém odstraňování dozvíte v části „Správa automaticky instalovaných balíků“.
Volba: Aptitude::Keep-Unused-Pattern
Implicitní hodnota:
Popis: Má-li volba Aptitude::Delete-Unused hodnotu true, budou odstraněny pouze balíky neodpovídající tomuto vzoru (viz „Vyhledávací vzory“). Pokud zde ponecháte prázdný řetězec, budou odstraněny všechny nevyužité balíky.
Volba: Aptitude::LockFile
Implicitní hodnota: /var/lock/aptitude
Popis: Jméno souboru, který bude uzamčen pomocí fnctl, aby se zajistilo, že cache balíků může v daný okamžik upravovat nejvýše jeden proces aptitude. Za běžných okolností byste neměli mít potřebu tuto hodnotu měnit; je užitečná pro ladění. Poznámka: Pokud si aptitude stěžuje, že nemůže získat zámek, není to tím, že je potřeba smazat tento soubor. fnctl zámky jsou spravovány jádrem a budou smazány při ukončení programu, který je vytvořil. To, že aptitude nemůže získat zámek znamená, že jej používá jiná běžící instance!
Volba: Aptitude::Log
Implicitní hodnota: /var/log/aptitude
Popis: Pokud je tato proměnná nastavená na neprázdný řetězec, aptitude bude zaznamenávat všechny prováděné akce do tohoto souboru. Pokud hodnota proměnné Aptitude::Log začíná znakem roury (|), bude zbytek hodnoty považován za název programu, kterému se má záznam akcí předat. Například hodnota |mail -s "Instalace z Aptitude" root způsobí, že záznamy o instalaci budou zaslány elektronickou poštou uživateli root. Záznamy můžete ukládat i na více míst zároveň, stačí je zadat jako seznam cílů.
Volba: Aptitude::Parse-Description-Bullets
Implicitní hodnota: true
Popis: Je-li tato proměnná povolena, aptitude se pokusí automaticky rozpoznat v popisech balíků odrážkové seznamy. To obvykle zlepší zobrazení popisů, avšak není úplně zpětně kompatibilní. Některé popisy mohou být zobrazeny lépe, pokud má proměnná hodnotu false.
Volba: Aptitude::Pkg-Display-Limit
Implicitní hodnota:
Popis: Implicitní filtr aplikovaný na seznam balíků. Podrobnosti o syntaxi naleznete v „Vyhledávací vzory“.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::Allow-Break-Holds
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, řešitel bude při řešení závislostí zvažovat i řešení, která instalují zakázané verze nebo která mění stav podržených balíků. Při nastavení na hodnotu false budou takováto řešení okamžitě zamítnuta, ačkoliv to můžete ručně změnit (viz „Řešení problémů se závislostmi“).
Volba: Aptitude::Preview-Limit
Implicitní hodnota:
Popis: Implicitní filtr aplikovaný na souhrn před instalací. Podrobnosti o formátu filtru se dozvíte v „Vyhledávací vzory“.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::BreakHoldScore
Implicitní hodnota: -300
Popis: Jak moc odměnit nebo potrestat navrhovaná řešení, která změní stav podrženého balíku nebo nainstalují zakázanou verzi. Pokud není volba Aptitude::ProblemResolver::Allow-Break-Holds nastavena na hodnotu true, bude řešitel takováto řešení stejně ignorovat (pokud nedostane přímý příkaz od uživatele).
Volba: Aptitude::ProblemResolver::BrokenScore
Implicitní hodnota: -100
Popis: Jak moc odměnit nebo potrestat navrhovaná řešení za počet závislostí, které poruší. Za každou porušenou závislost se k celkovému skóre přičte tato hodnota. Obvykle by to mělo být záporné číslo.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::Discard-Null-Solution
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude se nikdy nebude snažit vyřešit problémy se závislostmi tak, že by navrhla zrušení všech vašich navrhovaných akcí. (Což je obvykle první věc, kterou navrhne.)
Volba: Aptitude::ProblemResolver::EssentialRemoveScore
Implicitní hodnota: -100000
Popis: Jak moc odměnit nebo potrestat navrhovaná řešení, která odstraní Nezbytný balík.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::ExtraScore
Implicitní hodnota: -1
Popis: Každé verzi balíku s prioritou extra se k celkovému skóre přičte tato hodnota.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::FullReplacementScore
Implicitní hodnota: 500
Popis: Jak moc odměnit nebo potrestat navrhovaná řešení, která odstraní balík, ale nainstalují jeho plnou náhradu (tj. nový balík je s původním v konfliktu, nahrazuje jej a poskytuje jej).
Volba: Aptitude::ProblemResolver::ImportantScore
Implicitní hodnota: 5
Popis: Každé verzi balíku s prioritou důležité se k celkovému skóre přičte tato hodnota.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::Infinity
Implicitní hodnota: 1000000
Popis: Maximální dosažitelné skóre potenciálních řešení. Pokud bude mít některá množina navrhovaných akcí horší skóre než -Infinity, bude okamžitě zavrhnuta.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::InstallScore
Implicitní hodnota: -20
Popis: Jakou váhu má řešitel závislostí přikládat instalaci balíku, který doposud nebyl vybrán pro instalaci.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::KeepScore
Implicitní hodnota: 0
Popis: Jakou váhu má řešitel závislostí přikládat ponechání balíku v aktuálním stavu, který doposud neměl být ponechán v aktuálním stavu.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::Max-Successors
Implicitní hodnota: 0
Popis: Tato hodnota určuje, jak dlouho může trvat hledání nových řešení. Následníci jsou generováni v nespojitých svazcích a v okamžiku, kdy byl vygenerován nejméně jeden a nejvýše Max-Successors uzlů, generování končí. Zvýšením této hodnoty zajistíte, že několik prvních řešení bude mít vyšší skóre, ale na druhou stranu to znamená, že každý krok řešitele bude trvat déle.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::NonDefaultScore
Implicitní hodnota: -40
Popis: Jakou váhu má řešitel závislostí přikládat instalaci nestandardní verze balíku. (Nestandardní verzí se myslí jiná verze než aktuální nebo kandidátská.)
Volba: Aptitude::ProblemResolver::OptionalScore
Implicitní hodnota: 1
Popis: Každé verzi balíku s prioritou volitelné se k celkovému skóre přičte tato hodnota.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::PreserveAutoScore
Implicitní hodnota: 0
Popis: Jakou váhu má řešitel závislostí přikládat zachování automatických instalací nebo odstranění.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::PreserveManualScore
Implicitní hodnota: 60
Popis: Jakou váhu má řešitel závislostí přikládat zachování akcí vyžádaných uživatelem.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::RemoveScore
Implicitní hodnota: -300
Popis: Jakou váhu má řešitel závislostí přikládat odstranění balíku, který doposud nebyl označen pro odstranění.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::RequiredScore
Implicitní hodnota: 4
Popis: Každé verzi balíku s prioritou vyžadované se k celkovému skóre přičte tato hodnota.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::ResolutionScore
Implicitní hodnota: 50
Popis: Kromě všech ostatních bodovacích kritérií budou touto hodnotou odměněna všechna řešení, která vyřeší všechny nesplněné závislosti.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::StandardScore
Implicitní hodnota: 3
Popis: Každé verzi balíku s prioritou standardní se k celkovému skóre přičte tato hodnota.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::StepLimit
Implicitní hodnota: 5000
Popis: Maximální počet kroků, které má řešitel závislostí podniknout při každém pokusu o nalezení řešení závislostního problému. Snížením této hodnoty způsobíte, že se řešitel vzdá dříve, zvýšením mu dovolíte hledat důkladněji, což spotřebuje více procesorového času a operační paměti. Hodnotou 0 řešitele závislostí zcela zakážete. Výchozí hodnota je dostatečně velká pro to, aby uspokojivě řešila nejběžnější problémy a přitom neshodila program, pokud se objeví extrémně obtížný problém. (Poznámka: týká se pouze příkazové řádky. V celoobrazovkovém režimu bude řešitel hledat tak dlouho, dokud nenalezne řešení.)
Volba: Aptitude::ProblemResolver::StepScore
Implicitní hodnota: 70
Popis: Jak moc odměnit nebo potrestat navrhovaná řešení na základě jejich délky. Za každou vykonanou akci se k celkovému skóre přičte tato hodnota. Čím je hodnota větší, tím více se řešitel snaží držet první volby a nezvažovat alternativy, což vede k rychlejšímu řešení za cenu mírně horší kvality.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::Trace-Directory
Implicitní hodnota:
Popis: Pokaždé, když řešitel závislostí dojde k řešení, zapíše si do souboru stav balíků v ořezané podobě tak, aby z něj bylo možno dané řešení reprodukovat. Je-li nastavena také volba Aptitude::ProblemResolver::Trace-File, zapíše se stejná informace i do sledovacího souboru. Sledovací adresáře jsou transparentnější než sledovací soubory a jsou mnohem vhodnější např. pro automatizované testy.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::Trace-File
Implicitní hodnota:
Popis: Pokaždé, když řešitel závislostí dojde k řešení, zapíše si do zadaného souboru stav balíků v ořezané podobě tak, aby z něj bylo možno dané řešení reprodukovat. Je-li nastavena také volba Aptitude::ProblemResolver::Trace-Directory, zapíše se stejná informace i do sledovacího adresáře. Sledovací soubor je jednoduše komprimovaný archiv sledovacího adresáře. Zabírá méně místa a je vhodnější pro přenos po síti.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::UndoFullReplacementScore
Implicitní hodnota: -500
Popis: Jak moc odměnit nebo potrestat navrhovaná řešení, která nainstalují balík a odstraní jiný balík, který jej plně nahrazoval (tj. původní balík je s novým v konfliktu, nahrazuje jej a poskytuje jej).
Volba: Aptitude::ProblemResolver::UnfixedSoftScore
Implicitní hodnota: -200
Popis: Jak moc odměnit nebo potrestat navrhovaná řešení, která ponechají nevyřešenu závislost typu Doporučuje. Tato hodnota by obvykle měla být nižší než RemoveScore, protože jinak by aptitude balík raději odstranila, než aby jej ponechala bez splněného Doporučení. Podrobnosti naleznete v „Řešení problémů se závislostmi“.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::UpgradeScore
Implicitní hodnota: 0
Popis: Jakou váhu má řešitel závislostí přikládat aktualizaci (nebo degradaci) balíku, který doposud nebyl označen pro aktualizaci.
Volba: Aptitude::ProblemResolver::WaitSteps
Implicitní hodnota: 50
Popis: Počet kroků, které může řešitel vykonat na popředí, než se přesune do vlákna běžícího na pozadí. Během výpočtů na popředí nebude aptitude odpovídat na uživatelské podněty. Snížením této hodnoty se stane program interaktivnější, avšak zase se může zbytečně zobrazit indikátor postupu.
Volba: Aptitude::Purge-Unused
Implicitní hodnota: false
Popis: Pokud mají tato volba a volba Aptitude::Delete-Unused zároveň hodnotu true, budou nepoužívané balíky ze systému automaticky vyčištěny, což odstraní jejich konfigurační soubory a možná také důležitá data. O tom, které balíky jsou považovány za nepoužívané, se dozvíte v „Správa automaticky instalovaných balíků“. TATO VOLBA MŮŽE ZPŮSOBIT ZTRÁTU DAT! POKUD PŘESNĚ NEVÍTE, CO DĚLÁTE, NEZAPÍNEJTE JI!
Volba: Aptitude::Recommends-Important
Implicitní hodnota: true
Popis: Toto je zastaralá volba, která byla nahrazena volbou APT::Install-Recommends. aptitude při startu zkopíruje ve vašem konfiguračním souboru Aptitude::Recommends-Important (pokud existuje) do APT::Install-Recommends a poté Aptitude::Recommends-Important vyčistí.
Volba: Aptitude::Sections::Top-Sections
Implicitní hodnota: "main"; "contrib"; "non-free"; "non-US";
Popis: Konfigurační skupina, jejíž prvky tvoří jména sekcí nejvyšší úrovně. Shlukovací pravidla topdir, subdir a subdirs používají tento seznam pro interpretaci polí Sekce. Není-li první část pole Sekce obsažena v tomto seznamu, nebo pokud Sekce obsahuje pouze jednu část, pak se balíky seskupí pod první prvek seznamu.
Volba: Aptitude::Sections::Descriptions
Implicitní hodnota: Viz $prefix/share/aptitude/section-descriptions
Popis: Konfigurační skupina, jejíž prvky tvoří popisy jednotlivých sekcí, které se zobrazí při použití shlukovacího pravidla section. Popisy se přiřazují do stromu sekcí podle poslední části názvu sekce. Například prvek skupiny nazvané games se použije pro popis sekcí games, non-free/games a non-free/desktop/games. Při zobrazení popisů sekcí se nahradí řetězec \n za nový řádek a řetězec '' za znak uvozovek.
Volba: Aptitude::Simulate
Implicitní hodnota: false
Popis: V příkazovém režimu způsobí, že aptitude pouze zobrazí akce, které by se provedly, ale ve skutečnosti je neprovede. V celoobrazovkovém režimu způsobí nastartování do režimu pouze pro čtení bez ohledu na fakt, zda máte rootovská oprávnění. To odpovídá parametru -s na příkazovém řádku.
Volba: Aptitude::Spin-Interval
Implicitní hodnota: 500
Popis: Počet milisekund mezi aktualizacemi třpytky, která se zobrazuje zatímco řešitel přemýšlí.
Volba: Aptitude::Suggests-Important
Implicitní hodnota: false
Popis: Toto je zastaralá volba. Místo ní použijte volbu Aptitude::Keep-Suggests. Nastavením této volby na hodnotu true dosáhnete stejného výsledku jako u volby Aptitude::Keep-Suggests.
Volba: Aptitude::Suppress-Read-Only-Warning
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu false a vy se pokusíte změnit stav balíků zatímco se program nachází v režimu pouze pro čtení, tak aptitude zobrazí varování.
Volba: Aptitude::Theme
Implicitní hodnota:
Popis: Téma, které má aptitude použít. Více viz „Témata“.
Volba: Aptitude::Track-Dselect-State
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude se pokusí rozpoznat, pokud se stav balíku změní externě programy dselect nebo dpkg. Například pokud odstraníte balík programem dpkg, aptitude se jej nebude snažit reinstalovat. Poznamenejme, že se na tuto vlastnost nedá stoprocentně spolehnout.
Volba: Aptitude::UI::Advance-On-Action
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude se po změně stavu balíku (například označení pro instalaci) posune na další balík v seznamu.
Volba: Aptitude::UI::Auto-Show-Reasons
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu true, pak se výběrem porušeného balíku, nebo balíku, který působí problémy ostatním balíkům, v informační oblasti automaticky zobrazí důvody, proč k tomu dochází.
Volba: Aptitude::UI::Default-Package-View
Implicitní hodnota:
Popis: Členy této skupiny definují rozložení prvků uživatelského rozhraní na obrazovce. Více se dozvíte v kapitole „Přizpůsobení rozložení obrazovky“.
Volba: Aptitude::UI::Default-Grouping
Implicitní hodnota: filter(missing),status,section(subdirs,passthrough),section(topdir)
Popis: Nastaví implicitní shlukovací pravidla pro seznamu balíků. Informace o shlukovacích pravidlech naleznete v kapitole „Přizpůsobení hierarchie balíků“.
Volba: Aptitude::UI::Default-Preview-Grouping
Implicitní hodnota: action
Popis: Nastaví implicitní shlukovací pravidla pro přehledy. Informace o shlukovacích pravidlech naleznete v kapitole „Přizpůsobení hierarchie balíků“.
Volba: Aptitude::UI::Default-Sorting
Implicitní hodnota: name
Popis: Nastaví implicitní řadící pravidla pro seznamy balíků. Více informací naleznete v „Změna řazení balíků“.
Volba: Aptitude::UI::Description-Visible-By-Default
Implicitní hodnota: true
Popis: Když je seznam balíků zobrazen poprvé, jeho informační oblast bude zobrazena nebo skryta podle toho, zda má tato volba hodnotu true nebo false.
Volba: Aptitude::UI::Exit-On-Last-Close
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu true, způsobí zavření posledního pohledu také ukončení aptitude. V opačném případě budete muset aptitude ukončovat příkazem AkceKonec (Q). Více informací o pohledech hledejte v kapitole „Práce s několika pohledy“.
Volba: Aptitude::UI::Fill-Text
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude bude formátovat popisy tak, aby byla každá řádka široká přesně podle šířky obrazovky.
Volba: Aptitude::UI::HelpBar
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu true, bude se nahoře na obrazovce zobrazovat nápověda s důležitými klávesovými zkratkami.
Volba: Aptitude::UI::Incremental-Search
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude bude hledat přírůstkově. To znamená, že bude hledat další shodu po každém stisknutí klávesy (po napsání/smazání dalšího hledaného znaku).
Volba: Aptitude::UI::InfoAreaTabs
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude bude nad informační oblastí zobrazovat pruh se záložkami popisujícími různé režimy, které může informační oblast zobrazit.
Volba: Aptitude::UI::Keybindings
Implicitní hodnota:
Popis: Členy této skupiny vytvářejí spojení mezi příkazy a klávesovými zkratkami. Více se dozvíte v kapitole „Přizpůsobení klávesových zkratek“.
Volba: Aptitude::UI::Menubar-Autohide
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, bude hlavní menu skryté a objeví se pouze při aktivování.
Volba: Aptitude::UI::Minibuf-Download-Bar
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude použije méně rušivý způsob zobrazení postupu stahování. Na spodní části obrazovky se objeví řádek, který informuje o aktuálním stavu stahování. Stahování můžete přerušit klávesou q.
Volba: Aptitude::UI::Minibuf-Prompts
Implicitní hodnota: false
Popis: Má-li volba hodnotu true, nezobrazí se většina výzev v dialogovém okně, ale ve stavovém řádku.
Volba: Aptitude::UI::New-Package-Commands
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu false, budou se některé příkazy (např. BalíkInstalovat (+)) chovat jako v dřevních dobách aptitude.
Volba: Aptitude::UI::Package-Display-Format
Implicitní hodnota: %c%a%M %p %Z %v %V
Popis: Tato volba určuje formát řetězce, kterým se zobrazí položky v seznamu balíků. Podrobnosti o formátovacích řetězcích naleznete v „Přizpůsobení zobrazení balíků“.
Volba: Aptitude::UI::Package-Header-Format
Implicitní hodnota: %N %n #%B %u %o
Popis: Tato volba určuje formát řetězce, který se zobrazí v záhlaví seznamu balíků (tj. v řádku mezi menu a seznamem balíků). Podrobnosti o formátovacích řetězcích naleznete v „Přizpůsobení zobrazení balíků“.
Volba: Aptitude::UI::Package-Status-Format
Implicitní hodnota: %d
Popis: Tato volba určuje formát řetězce, který se zobrazí ve stavovém řádku seznamu balíků (tj. v řádku mezi seznamem balíků a informační oblastí). Podrobnosti o formátovacích řetězcích naleznete v „Přizpůsobení zobrazení balíků“.
Volba: Aptitude::UI::Pause-After-Download
Implicitní hodnota: OnlyIfError
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude se po stažení balíků zeptá, zda chcete začít s instalací. Při výchozím nastavení OnlyIfError se dotaz zobrazí pouze v případě, že stažení selhalo. Ve zbývajícím případě, tj. při hodnotě false, se aptitude na nic neptá a po stažení balíků přejde rovnou na následující obrazovku.
Volba: Aptitude::UI::Prompt-On-Exit
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude se před ukončením zeptá, zda chcete program opravdu ukončit.
Volba: Aptitude::UI::Styles
Implicitní hodnota:
Popis: Členy této skupiny definují textové styly (mj. barevné schéma), které aptitude používá pro zobrazení informací. Více se dozvíte v kapitole „Přizpůsobení barvy textu a úprava stylů“.
Volba: Aptitude::UI::ViewTabs
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu false, aptitude nezobrazí v horní části obrazovky pruh se seznamem aktuálně otevřených oken.
Volba: Aptitude::Warn-Not-Root
Implicitní hodnota: true
Popis: Má-li volba hodnotu true, aptitude bude sledovat, zda pro danou akci nepotřebujete práva uživatele root a pokud ano, zeptá se, zda se chcete na tento účet přepnout. Pokud již práva roota máte, aptitude se samozřejmě na nic ptát nebude. Pro více informací viz část „Přepnutí na uživatele root.
Volba: DebTags::Vocabulary
Implicitní hodnota: /usr/share/debtags/vocabulary
Popis: Umístění slovníku debtags, ve kterém jsou uložena metadata značek.
Volba: Dir::Aptitude::state
Implicitní hodnota: /var/lib/aptitude
Popis: Adresář, do kterého se ukládají perzistentní informace o stavu balíků.
Volba: Quiet
Implicitní hodnota: 0
Popis: Tato hodnota určuje míru mlčenlivosti příkazového režimu. Nastavením vyšší hodnoty zakážete více výstupu (obzvláště indikátory postupu).