Přizpůsobení klávesových zkratek

Klávesy pro spouštění příkazů v aptitude si můžete přizpůsobit v konfiguračním souboru. Každý příkaz má svou konfigurační proměnnou, pomocí které můžete příkaz spojit s požadovanou klávesou. Například pokud chcete, aby klávesa s zahájila hledání, nastavte proměnnou Aptitude::UI::Keybindings::Search na hodnotu s. Jestliže chcete použít modifikátor Control, předřaďte klávese řetězec C-. Tj. když v předchozím příkladu nahradíte s za C-s, naváže se hledání na klávesovou zkratku Control+s. Příkaz můžete dokonce spojit s více klávesovými zkratkami najednou, stačí jednotlivé zkratky oddělit čárkami. Například pokud se má hledání spustit klávesou s i Control+s, použijte s,C-s.

Následuje přehled příkazů, které můžete navázat na klávesové zkratky. Slouží k tomu proměnná Aptitude::UI::Keybindings::příkaz, kde příkaz je jméno příkazu:

PříkazImplicitněPopis
ApplySolution! V případě, že jsou některé balíky porušené a aptitude pro ně navrhla řešení, tak toto řešení okamžitě použije.
Beginhome,C-a Přesune se na začátek aktuálního prvku: na začátek seznamu nebo na začátek textového pole.
BugReportB Nahlásí chybu ve vybraném balíku; použije k tomu příkaz reportbug.
CancelC-g,escape,C-[ Zruší aktuální akci: například zavře dialog nebo opustí menu.
ChangelogC Zobrazí soubor changelog.Debian z vybraného balíku.
ChangePkgTreeGroupingG Nastaví shlukovací pravidla aktivního seznamu balíků.
ChangePkgTreeLimitl Nastaví omezení zobrazení aktivního seznamu balíků.
ChangePkgTreeSortingS Nastaví řadící pravidla aktivního seznamu balíků.
ClearAutom Označí vybraný balík jako instalovaný ručně.
CollapseAll] V hierarchickém seznamu sbalí vybraný strom a všechny jeho potomky.
CollapseTreenenavázáno V hierarchickém seznamu sbalí vybraný strom.
Confirmenter V dialogovém okně je ekvivalentní se stisknutím tlačítka Ok. Při výběru z několika možností vybere tu přednastavenou.
Cycletab Přesune se na další prvek uživatelského prostředí.
CycleNextf6 Přepne se do dalšího aktivního pohledu.
CycleOvero Cykluje mezi předdefinovanými rozloženími obrazovky.
CyclePrevf7 Přepne se do předchozího aktivního pohledu.
DelBOLC-u Smaže text mezi kurzorem a začátkem řádku.
DelBackbackspace,C-h Při zadávání textu smaže předchozí znak.
DelEOLC-k Smaže text od kurzoru až do konce řádku.
DelForwarddelete,C-d Při zadávání textu smaže znak pod kurzorem.
Dependenciesd Zobrazí závislosti vybraného balíku.
DescriptionCyclei Cykluje mezi dostupnými pohledy v informační oblasti seznamu balíků.
DescriptionDownz Posune text v informační oblasti o jeden řádek dolů.
DescriptionUpa Posune text v informační oblasti o jeden řádek nahoru.
DoInstallRung Při prvním spuštění zobrazí přehled před instalací [a] Při druhém spuštění spustí samotnou instalaci.
Downdown,j Posune něco dolů. Např. posune dolů text nápovědy, nebo v seznamu vybere další položku.
DpkgReconfigureR Na vybraném balíku spustí dpkg-reconfigure.
DumpResolver* Jestliže jsou nějaké balíky porušeny, zapíše do souboru aktuální stav řešitele konfliktů (pro ladicí účely).
Endend,C-e Přesune se na konec aktuálního prvku: na konec seznamu nebo na konec textového pole.
ExamineSolutione Jestliže jsou nějaké balíky porušeny a aptitude pro ně navrhla řešení, zobrazí okno s podrobným popisem navrhovaných změn.
ExpandAll[ V hierarchickém seznamu rozbalí vybraný strom a všechny jeho potomky.
ExpandTreenenavázáno V hierarchickém seznamu rozbalí vybraný strom.
FirstSolution< Jestliže jsou nějaké balíky porušeny, přejde na první navrhované řešení.
ForbidUpgradeF Zabrání balíku v aktualizaci na dostupnou verzi (nebo na konkrétní verzi).
ForgetNewPackagesf Zapomene, které balíky jsou nové (vyprázdní strom Nové balíky).
Help? Zobrazí nápovědu.
HistoryNextdown,C-n V řádkovém editoru s historií se přesune na další položku v historii.
HistoryPrevup,C-p V řádkovém editoru s historií se přesune na předchozí položku v historii.
Hold= Podrží vybraný balík v aktuální verzi.
Install+ Označí aktuálně vybraný balík pro instalaci.
InstallSingleI Označí vybraný (jediný) balík pro instalaci. Ostatní balíky jsou ponechány v aktuální verzi.
Keep: U vybraného balíku zruší naplánované akce jako instalaci, aktualizaci, odstranění nebo podržení.
LastSolution> Jestliže jsou nějaké balíky porušeny, přejde na poslední doposud navrhnuté řešení.
Leftleft,h Posune něco vlevo. Např. v menu se posune na položku vlevo, nebo při editaci textu posune kurzor o znak doleva.
LevelDownJ V hierarchickém seznamu vybere dalšího sourozence vybrané položky (tj. další položku se stejným rodičem).
LevelUpK V hierarchickém seznamu vybere předchozího sourozence vybrané položky (tj. předchozí položku se stejným rodičem).
MarkUpgradableU Pokusí se aktualizovat všechny balíky kromě těch, které jsou podržené v aktuální verzi, nebo které mají aktualizaci zakázánu.
MineFlagSquaref V Minovém poli, umístí nebo sebere vlajku.
MineLoadGameL Nahraje uloženou hruMinového pole.
MineSaveGameS Uloží hru Minového pole.
MineSweepSquarenenavázáno Prohledá okolní pole ve hře Minové pole.
MineUncoverSquarenenavázáno Odkryje políčko v Minovém poli.
MineUncoverSweepSquareenter Pokud je zakryté, odkryje políčko v Minovém poli, jinak provede průzkum okolí.
NextPagepagedown,C-f Posune zobrazení o stranu vpřed.
NextSolution. Jestliže jsou nějaké balíky porušeny, přesune se na další navrhované řešení.
No n[b] Tato klávesa vybere v dialogových oknech tlačítko Ne.
Parent^ V hierarchickém seznamu vybere rodiče vybrané položky.
PrevPagepageup,C-b Posune zobrazení o stranu zpět.
PrevSolution, Jestliže jsou nějaké balíky porušeny, přesune se na předchozí navrhované řešení.
Purge_ Označí aktuálně vybraný balík pro vyčištění.
PushButtonspace,enter Aktivuje vybrané tlačítko, nebo přepne přepínací pole.
Quitq Zavře aktuální pohled.
QuitProgramQ Ukončí celý program.
RejectBreakHolds  Zamítne v řešiteli všechny akce, které by zrušily podržení nějakého balíku. Ekvivalentní s ŘešitelZamítnout porušující podržení.
RefreshC-l Překreslí obrazovku.
Remove- Označí vybraný balík pro odstranění.
ReInstallL Označí vybraný balík pro reinstalaci.
RepeatSearchBackN Zopakuje poslední hledání, ovšem v opačném směru.
ReSearchn Zopakuje poslední hledání.
ReverseDependenciesr Zobrazí balíky, které závisí na vybraném balíku.
Rightright,l Posune něco vpravo. Např. v menu se posune na položku vpravo, nebo při editaci textu posune kurzor o znak doprava.
Search/ Spustí funkci vyhledat.
SearchBack\ Spustí funkci vyhledat předchozí.
SearchBrokenb Ve stromu balíků bude hledat další porušený balík.
SetAutoM Označí vybraný balík jako instalovaný automaticky.
ShowHideDescriptionD V seznamu balíků zapne/vypne zobrazení informační oblasti.
SolutionActionApprovea Při prohlížení řešení označí aktuálně vybranou akci jako schválenou (tj. přednostně budou generována pouze řešení obsahující tuto akci).
SolutionActionRejectr Při prohlížení řešení označí aktuálně vybranou akci jako odmítnutou (tj. přednostně budou generována pouze řešení neobsahující tuto akci).
ToggleExpandedenter V hierarchickém seznamu rozbalí nebo sbalí vybraný strom.
ToggleMenuActiveC-t,f10,C-space Vstoupí do (vystoupí z) hlavního menu.
UndoC-_,C-u Zruší poslední akci. Vracet zpět se můžete až do výskytu jedné z následujících událostí: start aptitude, aktualizace seznamu balíků nebo instalace balíků.
Upup,k Posune něco nahoru. Např. posune nahoru text nápovědy, nebo v seznamu vybere předchozí položku.
UpdatePackageListu Aktualizuje seznam balíků. (Většinou si nové seznamy stáhne z Internetu.)
Versionsv Zobrazí dostupné verze vybraného balíku.
Yes y [b] Tato klávesa vybere v dialogových oknech tlačítko Ano.

[a] Pokud ovšem Aptitude::Display-Planned-Action není nastaveno na hodnotu false.

[b] Může se lišit v různých jazykových mutacích.

Kromě písmen, čísel a interpunkčních znaků můžete pro navázání použít i následující speciální klávesy:

Název klávesyPopis
a1Klávesa A1.
a3Klávesa A3.
b2Klávesa B2.
backspaceKlávesa Backspace.
backtabKlávesa Back-tab
beginKlávesa Begin (ne Home)
breakKlávesa break.
c1Klávesa C1.
c3Klávesa C3.
cancelKlávesa Cancel.
createKlávesa Create.
comma Čárka (,) -- protože se čárka používá pro oddělení seznamu kláves, je toto jediná možnost jak svázat příkaz s klávesou čárka.
commandKlávesa Command.
copyKlávesa Copy.
deleteKlávesa Delete.
delete_lineKlávesa smaž řádek.
downKlávesa šipka dolů.
endKlávesa End.
entryKlávesa Enter.
exitKlávesa Exit.
f1, f2, ..., f10 Klávesy F1 až F10.
findKlávesa Find.
homeKlávesa Home.
insertKlávesa Insert.
insert_exitKlávesa insert exit.
clearKlávesa vymazat.
clear_eolKlávesa vymazat do konce řádku.
clear_eosKlávesa vymazat do konce obrazovky.
insert_lineKlávesa vložit řádek.
leftKlávesa levá šipka.
markKlávesa Mark.
messageKlávesa Message.
moveKlávesa Move.
nextKlávesa Next.
openKlávesa Open.
previousKlávesa Previous.
printKlávesa Print.
redoKlávesa Redo.
referenceKlávesa Reference.
refreshKlávesa Refresh.
replaceKlávesa Replace.
restartKlávesa Restart.
resumeKlávesa Resume.
returnKlávesa Return.
rightKlávesa pravá šipka.
saveKlávesa Save.
scrollfKlávesa rolovat vpřed.
scrollrKlávesa rolovat zpět.
selectKlávesa Select.
suspendKlávesa Suspend.
pagedownKlávesa Page Down.
pageupKlávesa Page Up.
spaceKlávesa mezera
tabKlávesa Tab
undoKlávesa Undo.
upKlávesa šipka nahoru.

Mimo globálního vázání kláves můžete změnit klávesové zkratky i pouze pro jednu konkrétní část aptitude (tzv. doménu). Například aby se klávesa Tab v menu chovala stejně jako šipka vpravo, nastavte Aptitude::UI::Keybindings::Menubar::Right na hodnotu tab,right. K dispozici jsou následující domény:

DoménaPopis
EditLine Používá se pro prvky, kde se zadává text, například ve vyhledávacím dialogu.
Menu Používá se pro rozbalovací menu programu.
Menubar Používá se pro pruh menu nahoře na obrazovce.
Minesweeper Používá se v režimu Minové pole.
MinibufChoice Používá se ve stavové řádce pro výběr z několika hodnot. (Pouze pokud máte povolené Používat výzvy ve stylu 'minibufferu'.)
Pager Používá se při zobrazování souboru na disku (například nápověda).
PkgNode Používá se u balíků, stromů balíků, verzí balíků a závislostech balíků, pokud se objeví v seznamu balíků.
PkgTree Používá se v seznamu balíků.
Table Používá se u zobrazení prvků uživatelského rozhraní v tabulkách (např. v dialogových oknech).
TextLayout Používá se pro zobrazení formátovaných textů, např. pro popisy balíků.
Tree Používá se u všech stromových zobrazení (včetně seznamů balíků, které však můžete nastavit pomocí PkgTree).