Příkazy menu

Menu Akce
Menu Zpět
Menu Balík
Menu Řešitel
Menu Hledat
Menu Volby
Menu Pohledy
Menu Nápověda

Menu Akce

Obrázek 2.1. Příkazy dostupné z menu Akce

PříkazPopis
AkceInstalovat/odstranit balíky (g) Při prvním spuštění zobrazí souhrn před instalací, při druhém zahájí samotnou instalaci. Průběh instalace je popsán v kapitole „Stažení, instalace a odstranění balíků“.
AkceAktualizovat seznam balíků (u) Aktualizuje seznam balíků.
AkceOznačit aktualizovatelné (U) Označí všechny aktualizovatelné balíky pro aktualizaci. Z této akce jsou vynechány ty balíky, které jsou podržené v aktuální verzi, nebo které mají aktualizaci zakázánu.
AkceZapomenout nové balíky (f) Zapomene, které balíky jsou nové (vyprázdní strom Nové balíky).
AkceZrušit naplánované akce Zruší všechny naplánované instalace, odstranění, aktualizace a podržení. Je to vlastně ekvivalent spuštění příkazu Keep na každý balík v databázi.
AkceVyčistit cache s balíky Smaže všechny balíky (soubory .deb), které aptitude [a] stáhla.
AkceVyčistit staré soubory Smaže všechny balíky (soubory .deb), které aptitude [a] stáhla a již nejsou dostupné. O těch se tiše předpokládá, že jsou zastaralé a tedy mohou být klidně smazány. (Nehrozí totiž, že byste plýtvali přenosovou kapacitou při jejich opětovném stahování, protože není odkud je stáhnout.)
AkceZahrát si minové pole Spustí hru Minové pole. Pravidla jsou popsána v kapitole „Hraní minového pole“.
AkceStát se rootem Dále bude pokračovat pod uživatelem root, viz „Přepnutí na uživatele root.
AkceKonec (Q) Uloží změny provedené v seznamu balíků a ukončí aptitude.

[a] Nebo jiný apt nástroj.


Menu Zpět

Obrázek 2.2. Příkazy dostupné z menu Zpět

PříkazPopis
ZpětZpět (Control+u) Zruší předchozí změnu stavu balíku(ů). Vracet zpět se můžete až do výskytu jedné z následujících událostí: start aptitude, aktualizace seznamu balíků nebo instalace balíků.

Menu Balík

Obrázek 2.3. Příkazy dostupné z menu Balík

PříkazPopis
BalíkInstalovat (+) Označí aktuálně vybraný balík pro instalaci.
BalíkOdstranit (-) Označí aktuálně vybraný balík pro odstranění.
BalíkVyčistit (_) Označí aktuálně vybraný balík pro vyčištění.
BalíkPonechat (:) U vybraného balíku zruší naplánované akce jako instalaci, aktualizaci nebo odstranění. Zruší se také podržení v aktuální verzi.
BalíkPřidržet (=) Podrží vybraný balík v aktuální verzi.
BalíkSpravovat automaticky (M) Označí vybraný balík jako instalovaný automaticky. Více informací o automaticky instalovaných balících naleznete v části „Správa automaticky instalovaných balíků“.
BalíkSpravovat ručně (m) Označí vybraný balík jako instalovaný ručně. Více informací o ručně instalovaných balících naleznete v části „Správa automaticky instalovaných balíků“.
BalíkZakázat verzi (F) Pokud se dá vybraný balík aktualizovat na novější verzi, tímto mu aktualizaci zakážete. Pokud je vybraná verze balíku, zakážete mu aktualizaci na vybranou verzi.
BalíkInformace (enter) Zobrazí obrazovku s informacemi o vybraném balíku. (Dostupné verze, balíky na nichž závisí, balíky na něm závislé...)
BalíkPřepnout informace o balíku (i) Při procházení seznamem balíků přepíná v informační oblasti (spodní polovina obrazovky) mezi různými informacemi o balíku. V současnosti zde můžete nalézt podrobný popis vybraného balíku (výchozí), informace o stavu balíku a analýzu, které balíky vyžadují nebo doporučují zvolený balík.
BalíkSeznam změn (C) Zobrazí seznam změn vybraného balíku. Chcete-li vidět seznam změn konkrétní verze, musíte před spuštěním tohoto příkazu vybrat příslušnou verzi.

Menu Řešitel

Obrázek 2.4. Příkazy dostupné z menu Řešitel

PříkazPopis
ŘešitelProzkoumat řešení (e) Zobrazí podrobný popis aktuálního návrhu na vyřešení závislostí (viz „Řešení problémů se závislostmi“).
ŘešitelPoužít řešení (!) Provede akce, které momentálně navrhuje řešitel závislostních problémů.
ŘešitelDalší řešení (.) Vybere další návrh řešitele závislostí.
ŘešitelPředchozí řešení (,) Vybere předchozí návrh řešitele závislostí.
ŘešitelPrvní řešení (<) Vybere první návrh řešitele závislostí.
ŘešitelPoslední řešení (>) Vybere poslední dosud vytvořený návrh řešitele závislostí (viz „Řešení problémů se závislostmi“).
ŘešitelPřepnout zamítnutí (r) Při zkoumání řešení přepne, zda se má momentálně vybraná akce zamítnout a posune se na další akci (viz „Řešení problémů se závislostmi“). Pokud je akce momentálně povolená, její povolení bude zrušeno.
ŘešitelPřepnout povolení (a) Při zkoumání řešení přepne, zda se má momentálně vybraná akce povolit a posune se na další akci (viz „Řešení problémů se závislostmi“). Pokud je akce momentálně zamítnutá, její zamítnutí bude zrušeno.
ŘešitelZobrazit cíl (Enter) Při zkoumání řešení zobrazí podrobné informace o balíku, který je ovlivněn momentálně vybranou akcí (viz „Řešení problémů se závislostmi“).
ŘešitelZamítnout porušující podržení Při zkoumání řešení zamítne všechny akce, které by zrušily podržení nějakého balíku, případně by nainstalovaly zakázanou verzi. Ve výchozím nastavení se řešitel chová tak, jako by byla tato položka menu vždy aktivní. Pokud ovšem nastavíte konfigurační volbou Aptitude::ProblemResolver::Allow-Break-Holds na hodnotu true, můžete použít toto menu pro dočasné zakázání zmíněných akcí.

Menu Hledat

Obrázek 2.5. Příkazy dostupné z menu Hledat

PříkazPopis
HledatHledat (/) V seznamu balíků vyhledá balík, který se shoduje se zadaným vzorem (viz „Vyhledávací vzory“).
HledatHledat předchozí (\) V seznamu balíků vyhledá předchozí balík, který se shoduje se zadaným vzorem (viz „Vyhledávací vzory“).
HledatHledat znovu (n) Zopakuje poslední hledání (aniž byste znovu zadávali hledaný vzor).
HledatHledat znovu obráceně (N) Zopakuje poslední hledání (aniž byste znovu zadávali hledaný vzor), ale v opačném směru. Jestliže jste naposledy hledali směrem nahoru, tímto začnete hledat směrem dolů a naopak.
HledatOmezit zobrazení Omezí pohled na seznam balíků tak, že skryje balíky, jež nevyhovují zadanému vyhledávacímu vzoru (viz „Vyhledávací vzory“).
HledatZrušit omezení (l) Zruší omezení pohledu na seznam balíků (zobrazí se všechny balíky).
HledatHledat porušené (b) Vyhledá další porušený balík. To je ekvivalentní s hledáním vzoru ?broken.

Menu Volby

Obrázek 2.6. Příkazy dostupné v menu Volby

PříkazPopis
VolbyPředvolby Otevře nový pohled, ve kterém můžete měnit chování aptitude. Jednotlivé volby jsou zobrazeny v podobném seznamu, v jakém jsou uspořádány balíky. Pro povolení/zakázání volby na ni najeďte kurzorem a přepněte klávesou mezera nebo Enter. Změny se okamžitě ukládají do konfiguračního souboru ~/.aptitude/config. Ovlivnit můžete vzhled (jak se mají zobrazovat zprávy, jak jsou balíky seřazeny, …), způsob zacházení se závislostmi (zda se mají automaticky instalovat balíky doporučené jinými balíky) a některé další vlastnosti.
VolbyPůvodní nastavení Vrátí všechny volby do implicitního nastavení. Hodí se v případě, že vaše úpravy dosáhnou takových rozměrů, že je již přestanete zvládat.

Menu Pohledy

[Poznámka]Poznámka

Chcete-li se o pohledech dozvědět více, nevynechejte kapitolu „Práce s několika pohledy“.

Obrázek 2.7. Příkazy dostupné z menu Pohledy

PříkazPopis
PohledyDalší (F6) Přepne se do dalšího aktivního pohledu.
PohledyPředchozí (F7) Přepne se do předchozího aktivního pohledu.
PohledyZavřít (q) Zavře aktuální pohled.
PohledyNový pohled na balíky Vytvoří nový pohled na seznam balíků.
PohledyPrověřit doporučení Vytvoří nový pohled, který obsahuje balíky, jež nejsou instalovány, ale které jsou doporučeny některým z nainstalovaných balíků.
PohledyNový plochý seznam balíků Vytvoří nový pohled, ve kterém nejsou balíky nijak roztříděny.
PohledyNový prohlížeč Debtags Vytvoří nový pohled, ve kterém jsou balíky seřazeny podle jejich značek (debtags).
Další položky Zobrazí další položky. Tyto odpovídají momentálně aktivním pohledům. Pro přepnutí do konkrétního pohledu jej můžete vybrat z menu.

Menu Nápověda

Obrázek 2.8. Příkazy dostupné v menu Nápověda

PříkazPopis
NápovědaO programu Zobrazí informace o copyrightu.
NápovědaNápověda (?) Zobrazí nápovědu.
NápovědaUživatelský manuál Zobrazí uživatelskou příručku (tento dokument).
NápovědaFAQ Zobrazí často kladené otázky programu aptitude.
NápovědaSeznam změn Zobrazí historii hlavních změn v aptitude.
NápovědaLicence Zobrazí podmínky, pod kterými můžete aptitude kopírovat, upravovat a distribuovat.