Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Cơ cấu tổ chức của Debian

Thỉnh thoảng người dân cần liên hệ với người nào đó về khía cạnh đặc thù của Debian. Sau đây là danh sách các công việc và các địa chỉ thư điện tử khác nhau được dùng để mà liên hệ với những người liên quan đến những công việc đó.

Cần nhận thức rằng các thư điện tử gửi đến một số địa chỉ được lưu trữ công khai, đặc biệt là không giới hạn kỳ hạn những điều đó với bó thư trong phần miền thư.

In the following list, current is used for positions that are transitional (elected or appointed with a certain expiration date).

Các nhân viên

Phân phối

Communication and Outreach

Membership in other organizations

Debian is a member of the following organizations, either directly or through SPI.

Hỗ trợ và Cơ sở hạ tầng

Những bó thư này có thể bị lạc hậu vì lẽ rằng nó không tự động cập nhật sau những thứ thay đổi. Nếu bạn tìm thấy có gì còn thiếu hay không đúng, vui lòng gửi cho chúng tôi cách sửa.