Standaard resolutieprocedure

Een voorstel kan door elke ontwikkelaar worden ingediend door een bericht te posten op een gekwalificeerde mailinglijst. Een gekwalificeerde mailinglijst is elke "voor het publiek leesbare elektronische mailinglijst, aangewezen door de gedelegeerde(n) van de projectleider". De mailinglijst debian-vote@lists.debian.org is gedelegeerd door de projectsecretaris. Er is geen verplichte tekst voor een voorstel, maar hier zijn enkele richtlijnen.


Inleiding

Een voorstel wordt als formeel ingediend beschouwd als het werd voorgesteld door de projectleider of het technisch comité. Anders heeft het voorstel vijf (5) extra sponsors nodig voordat het bespreekbaar is.


Discussie

Een voorstel blijft ten minste twee (2) weken ter bespreking open staan. Daarna kan de oorspronkelijke indiener of een van de vijf sponsors om stemming verzoeken. De stemming volgt niet automatisch op de bespreking. De projectleider kan toestaan dat de oproep tot stemming tot een week eerder wordt gedaan of dat de discussieperiode tot een week extra wordt verlengd.


Stemming

Na de oproep tot stemming wordt een stembiljet naar de aangewezen mailinglijst gestuurd. De ontwikkelaars vullen het stembiljet in en sturen het terug naar het in het stembiljet vermelde adres. De stemperiode duurt twee weken (maar kan naar goeddunken van de projectleider met een week worden verkort of verlengd).

De Debian stemmachine zal de stem verwerken en een bevestiging terugsturen naar de stemmer. Nadat de stemperiode is geëindigd, zal de uitslag van de stemming en elke stemmer en zijn/haar stem op de mailinglijst worden geplaatst. De volledige tekst van elke stemming zal op de website worden geplaatst, met uitzondering van de stemming bij de verkiezing van de Debian Projectleider, die als een geheime stemming wordt beschouwd. In dat geval neemt de stemmachine maatregelen om de anonimiteit van de stemmer te garanderen, terwijl ervoor wordt gezorgd dat elke stemmer nog steeds zijn eigen stem kan valideren.


Amendementen

Een voorstel kan worden gewijzigd indien de indiener van het voorstel en alle vijf (5) de sponsors het daarmee eens zijn. Als een van hen bezwaar maakt, vormt het amendement het begin van dit proces door eerst zelf vijf (5) sponsors rond zich te verzamelen. Op het moment van de stemming worden de amendementen opties of vormen van het voorstel waarover moet worden gestemd.