Normalprocedur för resolutioner

Ett förslag kan introduceras av en utvecklare genom att posta ett meddelande på en kvalificerande sändlista, vilket är en ”allmänt läsbar elektronisk sändlista angiven av projektledarens deputerad(e).” Söndlistan debian-vote@lists.debian.org har delegerats av projektsekreteraren. Det finns inget speciellt krävt format på förslagstexten, men det finns några riktlinjer.


Introduktion

Ett förslag anses vara formellt introducerat om det har föreslagits antingen av projektledaren eller av den tekniska kommittén. Annars måste förslaget ha fem (5) ytterligare bifall innan det kan öppnas för diskussion.


Diskussion

Ett förslag är öppet för diskussion i minst två (2) veckor, varefter den ursprunglige föreslagaren eller en av de fem som bifallit kan begära omröstning. Omröstningen sker inte automatiskt efter diskussionen. Projektledaren kan tillåta omröstningen att börja en vecka tidigare, eller kräva att diskussionensperioden förlängs ytterligare en vecka.


Omröstning

När omröstningen har begärts kommer en röstsedel att skickas ut till den angivna sändlistan, vilken de röstberättigade utvecklarna fyller i och skickar tillbaka till adressen som anges på röstsedeln. Röstningsperioden är två veckor (men kan förkortas eller förlängas med en vecka efter projektledarens godtycke).

Debians omröstningsmotor (Debian Vote Engine) kommer att behandla de insända rösterna och sända en bekräftelse i retur till den röstande. Efter det att röstningsperioden har avslutats kommer resultatet av omröstningen, så väl som en lista över röstande och deras röster att postas på sändlistan. Den kompletta texten från varje röst kommer att läggas upp på webbplatsen, förutom för val av Debians projektledare, där omröstningen är hemlig. I dessa fall vidtar omröstningsmotorn de åtgärder som är nödvändiga för att försäkra de röstberättigades anonymitet, samtidigt som varje röstande fortfarande kan kontrollera sin röst.


Ändringar

Ändringar av ett förslag kan göras om den som ursprungligen framlade förslaget och alla fem (5) som bifallit samtycker. Om någon motsätter sig kan ändringen ändå göras, om den får fem (5) egna bifall. Vid omröstningstillfället blir ändringarna alternativ till eller varianter av förslaget som omröstas.